Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Vastuullinen toimitusketju

Toimitusketjut ovat tärkeä osa tuotteiden ja palvelujen vastuullisuutta, ja Sampo-konsernin yhtiöt painottavatkin alihankkijoidensa vastuullisuutta. Konserniyhtiöt työskentelevät alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa saavuttaakseen korkeatasoiset toimitusketjut.

If

If näkee, että sen toimitusketjujen vastuullisuudella voi olla myönteinen vaikutus paitsi Ifin omiin tuotteisiin ja palveluihin, myös yhteiskuntaan laajemmin. If on sitoutunut rohkaisemaan ja tukemaan alihankkijoitaan ja kumppaneitaan kestävämpien toimintamallien käyttöönotossa.

Alihankkijoiden toimintaperiaatteet

Ifillä on alihankkijoiden toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct), joissa määritellään vähimmäisvaatimukset, joiden noudattamista If edellyttää yhteistyökumppaneiltaan. Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen ja niiden taustalla oleviin sopimuksiin ja julistuksiin perustuvat toimintaperiaatteet kattavat esimerkiksi ihmisoikeudet, työkäytännöt, ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen sekä korruption vastaisen työn.

Kaikkien työntekijöiden, jotka hankkivat tuotteita tai palveluja Ifin toimistoihin tai korvauskäsittelyyn ja korvaushakemusten selvittelyyn liittyen, tulee sisällyttää toimintaperiaatteet hankintasopimuksiinsa. Vaatimus koskee sekä uusia että uudistettavia sopimuksia.

Ifin tämänhetkinen tavoite on, että 75 prosenttia yhtiön alihankkijoista on allekirjoittanut toimintaperiaatteet vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ifin alihankkijoiden toimintaperiaatteet (ruotsiksi ja englanniksi)

Toimialakohtaiset vaatimukset

If on asettanut erityisiä toimialakohtaisia ympäristö- ja terveysvaatimuksia kiinteistö- ja ajoneuvokorjauspalvelujen toimittajille. Korjausprosessien yhteydessä syntyvän jätteen ja materiaalien asianmukainen käsittely on yksi Ifin prioriteeteista. Näin ollen hävittämisen sijaan If pyrkii lisäämään ehjien autonosien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä ja vähentämään kiinteistöjen korjauksista aiheutuvan jätteen määrää. If on myös asettanut yksittäisille alihankkijoille vaatimustasot muoviosien korjauksille ja käytettyjen varaosien uudelleen käytölle. Nämä alihankkijat raportoivat yhtiölle muovikorjausten ja käytettyjen varaosien määristä kuukausittain sekä dokumentoivat korjausprosessinsa ja -menetelmänsä korjausten laskentajärjestelmiin.

Alihankkijoiden riskiarvioinnit ja auditoinnit

If tekee tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa ja seuraa niiden toimintaa säännöllisesti raportoinnin ja tapaamisten avulla varmistaakseen, että yhteistyökumppanit noudattavat yrityksen vaatimuksia.

If arvioi kaikki uudet ja nykyiset suuret alihankkijat ja tekee tarkastuksia varmistaakseen, että yhtiön käytäntöjä, kuten alihankkijoiden toimintaperiaatteita, noudatetaan. Tarkastuksissa arvioidaan muun muassa työkäytäntöjä ja työoloja. Jos tarkastuksissa havaitaan käytäntöjen vastaisuutta, seuraamuksena voi olla alihankkijan tarkempi auditointi.

Ensimmäinen askel säännösten noudattamatta jättämisen korjaamiseksi on kuitenkin varmistaa, että mitä on tapahtunut ja mitkä ovat tapahtuneeseen mahdollisesti johtaneet syyt. Analyysin tuloksista riippuen korjaavia toimiva voivat olla esimerkiksi prosessien parantaminen, virheiden korjaaminen (esim. laskutusvirheet) tai rahallinen hyvitys. Jos virhe tai sopimusrikkomus on suuri, se voi johtaa sopimuksen purkamiseen.

Työntekijöiden koulutus

Ifin korvauskäsittely-yksiköiden hankintapäälliköt, konsernipalvelujen toimitila- ja  hankintapäälliköt ja juristit ovat saaneet koulutusta alihankkijoiden toimintaperiaatteiden soveltamisesta.

Topdanmark

Topdanmark suosii alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita, jotka asettavat vastuullisuusnäkökohdat etusijalle toiminnassaan.

Vastuullisuusohjelma alihankkijoille

Topdanmark on luonut vastuullisuusohjelman alihankkijoilleen. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja arvioi jatkuvasti näiden toimintaa vastuullisuuden osa-alueella sekä erityisesti Global Compact -aloitteen periaatteiden valossa.

Kierrätys ja korjaukset korvauskäsittelyssä

Topdanmark käsittelee yli 300 000 korvaushakemusta vuodessa ja haluaa ottaa ilmasto- ja ympäristönäkökohdat mahdollisuuksien mukaan huomioon korvauskäsittelyssä. Näiden näkökohtien huomioiminen tapahtuu kierrätystä ja korjaamista edistämällä, mille Topdanmark on asettanut kolme tavoitetta: kierrätykseen toimitettavien kalusteiden ja esineiden määrän lisääminen; korjattavien autonikkunoiden osuuden kasvattaminen; ja korjattavien puhelimien, tietokoneiden ja tablettien osuuden kasvattaminen.

Alihankkijoiden riskiarvioinnit ja auditoinnit

Alihankkijoiden seulonta ja riskiarvioinnit ovat osa Topdanmarkin hankintaprosesseja, ja niihin sisältyy ESG-näkökohtia. Seulontaprosessi vaihtelee muun muassa alihankkijan toimialan, maantieteellisen sijainnin ja koon, suoritettavan työn tyypin ja muiden riskiin liittyvien näkökohtien mukaan.

Topdanmark tekee myös auditointeja paikan päällä. Ensimmäinen ESG-auditointi on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022.

Säännösten noudattamatta jättämisen korjaamiseksi Topdanmark toteuttaa lisäauditointeja strategisesti tärkeille toimittajille. Topdanmark jatkaa sisäisten toimintamallien kehittämistä säännösten noudattamatta jättämisen varalle vuonna 2022.

Työntekijöiden koulutus

Topdanmarkin hankintaosasto on saanut koulutusta yhtiön alihankkijoiden toimintaperiaatteisiin ja riskiarviointeihin.

Hastings

Hastings tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansallisten alihankkijoidensa kanssa, jotta yrityksen standardeista, arvoista, periaatteista ja vastuullisuustavoitteista voidaan viestiä alihankkijoille. Samalla Hastings haluaa varmistaa, että alihankkijat haluavat auttaa Hastingsia tarjoamaan parhaat hinnat, tuotteet ja palveluratkaisut yrityksen asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin.

Viitekehys alihankkijasuhteiden hallintaan

Parantaakseen riskienhallintaa ja yhteistyötä alihankkijoiden kanssa Hastings soveltaa keskeisiä palveluja tarjoaviin alihankkijoihin alihankkijasuhteiden hallintaan tarkoitetun viitekehyksen mukaista due diligence -prosessia. Kriittisiä alihankkijoita tarkastellaan läpi vuoden, jolloin palvelutasosta sekä prosessien ja toimintatapojen noudattamisesta voidaan keskustella ja tarvittaessa tehdä parannuksia.

Kestävyysnäkökohdat ovat osa Hastingsin kaikkia hankintatoimia, mukaan lukien alihankkijoiden valinta, sopimukset ja jatkuva vuoropuhelu. Näin varmistetaan, että Hastings tekee hankintoja, joilla on selkeitä ympäristöetuja ja sosiaalista hyötyjä.

Alihankkijoiden riskiarvioinnit ja auditoinnit

Hastings tekee alihankkijoiden riskiarviointeja yhtiön alihankkijoiden hallinnan protokollan (Supplier Management Protocol) mukaisesti, ja suhteuttaa arviot alihankkijan kokoon ja sen mahdollisiin vaikutuksiin Hastingsin liiketoimintaan. Lisäksi arvioinnit ovat yhdenmukaisia yhtiön julkisen lausunnon kanssa, joka tukee Yhdistyneen kuningaskunnan Modern Slavery Act 2015 -lakia.

Alihankkijoiden hallinnan -protokollaan sisältyy kolmannen osapuolen tarjoama due diligence -palvelu, jota suurin osa yhtiön strategisista alihankkijoista käyttää. Osana palvelua kolmannen osapuolen palveluntarjoaja käy läpi ja varmistaa Hastingsin alihankkijoiden kysymyslomakkeisiin antamat vastaukset.

Hastings pitää oikeuden toteuttaa auditointeja, kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista yhtiön kolmannen osapuolen kanssa tekemien alihankkijasopimusten puitteissa. Auditointien perusteena voivat olla esimerkiksi sääntelyviranomaisten pyyntöjen täyttäminen tai maksujen, palvelujen ja turvallisuusvaatimusten tarkistaminen.

Hastingsin alihankkijasuhteiden hallinnan viitekehys varmistaa, että yhtiö arvioi säännöllisesti yhteistyötään kolmansien osapuolten kanssa sekä sopimuksen mukaisen yhteistyön tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Tämä auttaa ennaltaehkäisemään ongelmia ja välttämään oikeudellisiin ehtoihin vetoamista mahdollisimman pitkälle. Hastingsin oikeutta toteuttaa auditointeja ei ole rajoitettu ja yhtiöllä on oikeus toteuttaa uudelleenauditointeja, jos se koetaan tarpeelliseksi.

Mandatum

Mandatum tekee alustavan riskiarvioinnin kaikille liiketoiminnan kannalta kriittisille alihankkijoille ennen yhteistyön alkua. Arvioinnissa tarkastellaan esimerkiksi alihankkijan rahoitusta ja vakavaraisuutta, operatiivista sietokykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta, oikeudellisia riskejä, vaatimustenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, maineeseen liittyviä riskejä sekä eturistiriitoja.

Lisäksi Mandatum tekee alihankkijoiden auditointeja, jotka perustuvat sopimusvaiheessa tehtyyn alustavaan riskiarviointiin. Mandatum hyödyntää sekä etänä (off-site) että paikan päällä tehtäviä (on-site) auditointeja. Etänä tehtävissä auditoinneissa Mandatum käyttää manuaalisesti lähetettyjä kyselylomakkeita. Paikan päällä suoritettavia auditointeja ovat esimerkiksi haastattelut, vierailut ja aineiston läpikäynnit. Etänä tehtyihin auditointeihin voi sisältyä myös aineiston läpikäyntiä ja haastatteluja, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Auditointien tiheys riippuu alkuperäisestä riskiarvioinnista ja/tai viimeisimmän auditoinnin tuloksista. Jos tuloksissa havaitaan puutteita, tarkastuksen laajuutta ja kattavuutta voidaan lisätä.

Päivitetty 28.10.2021