Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Terveys ja hyvinvointi

Sampo-konsernilla on korkeat työterveys- ja työturvallisuusstandardit. Terveyden ja hyvinvoinnin konsernitason ohjeasiakirja on Sampo-konsernin toimintaperiaatteet.

Sampo-konsernin yhtiöille on tärkeää, että niiden työntekijät ovat terveitä ja onnellisia. Henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen voi parantaa yleistä sitoutumista ja motivaatiota, vähentää sairauspoissaoloja ja vaikuttaa viime kädessä yhtiön tulokseen.

Sampo-konserni tukee työntekijöidensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia esimerkiksi ennaltaehkäisevillä toimilla (mm. stressineuvonta, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja toimitilojen hyvä suunnittelu), tukemalla työn ja vapaa-ajan tasapainoa (mm. etätyö, joustavat työajat, hoitovapaa ja erityisvapaat) tarjoamalla työntekijöille merkityksellisiä työtehtäviä ja koulutusta sekä järjestämällä yhteistä toimintaa ja liikuntamahdollisuuksia (mm. jooga ja urheilukerhot). Lisäksi konsernissa painotetaan työsuhdeturvaa ja vastuullisia, paikallisten oikeusnormien ja käytäntöjen mukaisia uudelleenjärjestelytoimia.  

Pohjoismaissa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat ovat laissa säädettyjä ja kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon asuinkunnassaan. Molemmat vanhemmat voivat jäädä vuorollaan kotiin hoitamaan lapsiaan määrätyn ajan ja edullinen päivähoito mahdollistaa molempien vanhempien työnteon, mikä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Terveyttä ja hyvinvointia mitataan Sampo-konsernissa sairauspoissaoloprosentilla. Koko konsernin sairauspoissaoloprosentti on hyväksyttävällä tasolla ja linjassa alan keskiarvoihin nähden.

Sairauspoissaolot yhtiöittäin, Sampo-konserni, % 2021 2020 2019
If 3,2 3,0 3,3
Topdanmark 2,4 2,4 2,5
Hastings 3,4 - -
Mandatum 1,1 1,4 1,7
Sampo Oyj 0,5 0,5 1,7
Sampo Group, total 3,0 2,7 3,0

 

Sairauspoissaolot maittain, Sampo-konserni, %* 2021 2020 2019
Norja 3,8 3,6 4,2
Ruotsi 3,7 3,6 3,6
Suomi 2,5 2,5 3,1
Tanska 2,5 2,3 2,4
Viro 1,5 1,1 1,7
Liettua 0,7 1,0 1,1
Latvia 1,3 0,9 1,4
Iso-Britannia 3,4 - -
Muut maat 4,9 4,6 1,3
Yhteensä 3,0 2,7 3,0

*Pois lukien Hastings

Laskettu konsernin laskentaperiaatteilla. Luvut voivat poiketa yhtiöiden paikallisesti julkaisemista luvuista erilaisten määritelmien vuoksi.

If

Hallinnointi

Ifin eettisissä toimintaperiaatteissa todetaan, että yhtiö pyrkii takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön kaikille työntekijöille. Leader in If -ohjeissa todetaan lisäksi, että terveen työpaikan luominen ja ylläpitäminen vaatii yhteistyötä työntekijöiden, esihenkilöiden, henkilöstöhallinnon ja ammattiyhdistysten edustajien välillä. Työnantajana Ifillä on kokonaisvastuu henkilöstönsä terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi Ifillä on kansallisia työympäristöneuvostoja ja paikallisia työympäristötoimikuntia. Työsuojeluvaltuutetut ovat paikallisesta lainsäädännöstä riippuen joko ammattiliiton nimittämiä tai työntekijöiden vaaleilla valitsemia toimikuntien jäseniä. Työympäristöneuvostoilla ja -toimikunnilla on lakisääteiset vastuut, joihin kuuluu työympäristön seuranta, työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen sekä Ifin henkilöstön fyysisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin varmistaminen.

Paikallisten työterveys- ja turvallisuustoimikuntien tehtävä ja toimivalta ovat erilaiset kuin kansallisella neuvostolla. Tehtävät ovat luonteeltaan käytännöllisempiä, kuten esimerkiksi säännöllisten turvallisuustarkastusten järjestäminen. If antaa toimikunnille vakioidun tarkastuslistan turvallisuustarkastuksia varten. Jos turvallisuustarkastuksessa havaitaan välitön vaaratilanne, työsuojeluvaltuutetulla on valtuudet keskeyttää työ, kunnes työnantaja on korjannut tilanteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin tehostamiseksi ja edistämiseksi Ifillä on terveyskumppaneita Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Terveyskumppanit keskittyvät työympäristön parantamiseen, mihin sisältyy sekä fyysinen että psykososiaalinen hyvinvointi. Myös työhön liittyvien ja muiden terveysriskien tunnistaminen kuuluu terveyskumppaneiden tehtäviin, kuten myös työntekijöille ja johdolle tarkoitettujen työhyvinvointityökalujen kehittäminen ja ylläpito. Yksi esimerkki on hyvinvoinnin työkalupakin luominen uutta hybridityömallia varten.

If seuraa sairauspoissaoloja kuukausitasolla kaikissa toimintamaissaan ja keskustelee niiden kehityksestä sekä mahdollisista toimenpiteistä paikallisen johdon ja esihenkilöiden kanssa. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja siirtymällä reaktiivisesta terveydenhoidosta ennakoivaan terveydestä huolehtimiseen. Myös raportointia on kehitetty tämän prosessin osana, ja Ifillä on nyt kyky seurata sairaustilastoja tiiviisti ja analysoida niitä yksityiskohtaisesti. Saadut tiedot tukevat Ifin toimenpiteitä ja tavoitetta saavuttaa terve työpaikka. 

Henkilöstön koulutus

If varmistaa, että työntekijät saavat riittävää opastusta ja koulutusta terveydestä, turvallisuudesta, käytännöistä ja menettelyistä. Työntekijöiden tietoisuutta lisätään esimerkiksi käyttämällä intranettiä viestintäkanavana ja tarjoamalla koulutusta Workday Learning -alustan kautta. Esihenkilöille tarjotaan myös laajempaa koulutusta. Intranetissä on myös linkit Ifin ”Oops!”-järjestelmään, jossa voi ilmoittaa poikkeamista ja tapaturmista. Compliance-toiminto seuraa ilmoitusjärjestelmää ja varmistaa, että kaikki terveys- ja turvallisuusrikkomukset selvitetään ja korjaustoimiin ryhdytään tarvittaessa.

Terveydenhoitopalvelut

If tarjoaa työntekijöilleen laajan sairausvakuutuksen, joka kattaa sekä sairaudet että tapaturmat. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai muihin terveydenhoitopalvelujen tuottajiin työhön liittyvissä lääketieteellisissä, psykologisissa ja ergonomisissa kysymyksissä. Palvelutarjonta vaihtelee Ifin toimintamaan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. If jakaa henkilöstölleen tietoa terveyteen liittyvistä eduista ja palveluista intranetissä ja muissa sisäisissä kanavissa.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Monilla Ifin työntekijöillä on mahdollisuus joustavaan työaikaan, ja If tarjoaa myös useimmissa toimintamaissaan mahdollisuuden osa-aikaiseen työntekoon. Perusteluna osa-aikaisuudelle voivat olla pienet lapset, lähestyvä eläkeikä tai yksilölliset sosiaaliset tai terveydelliset syyt. Työntekijöillä on myös oikeus pitää vapaata sairaan lapsen hoitamiseksi. Vapaan ehdot ja sallittujen poissaolopäivien määrä vaihtelevat maittain. If tarjoaa työntekijöilleen myös lakisääteiset velvollisuudet ylittävää taloudellista tukea äitiys- ja isyysvapaan ajaksi. Lisäksi työntekijät voivat pyytää lyhyt- tai pitkäaikaista lomaa opiskelua varten ja joissakin maissa vanhustenhoitoon. Lyhyempiä vapaita myönnetään esimerkiksi muuton, häiden tai perhesyiden perusteella.

Topdanmark

Hallinnointi

Topdanmark haluaa tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden terveellisempään työelämään sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. Työterveyspolitiikallaan Topdanmark pyrkii innostamaan henkilöstöään terveellisiin elämäntapoihin, jotka voivat ehkäistä elintapasairauksia ja stressiä ja jättää enemmän energiaa sekä työhön että vapaa-aikaan.

Topdanmark tiedostaa, että nopeasti muuttuva toimintaympäristö voi aiheuttaa stressiä sekä heikentää työtyytyväisyyttä, hyvinvointia ja henkilöstön motivaatiota. Yhtiö on käynnistänyt lukuisia hankkeita näiden vaikutusten ehkäisemiseksi. Topdanmark tarjoaa monenlaisia terveyttä tukevia palveluja, kuten anonyymia stressineuvontaa, koulutusvideoita stressin ehkäisemiseen ja hallintaan, hierontapalveluja, toimistopyöriä ja urheilutoimintaa (esimeriksi verkon kautta tarjottavia liikuntaohjelmia, hengitysharjoituksia ja joogaa). Lisäksi Topdanmark tukee työntekijöitään suuremmissa elämäntapamuutoksissa.

Yksi tärkeimmistä keinoista huolehtia työntekijöiden psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä on terveystarkastukset. Topdanmark tarjoaa työntekijöille työaikana tehtävän terveystarkastuksen (fyysisen terveystarkastuksen ja/tai digitaalisen terveystarkastuksen) joka toinen vuosi. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää sekä työntekijälle itselleen että Topdanmarkille yrityksenä, millaisia toimia mahdollisesti tarvitaan.

Topdanmark arvioi jatkuvasti, esimerkiksi hyvinvointitoimikunnassa, terveys- ja hyvinvointialoitteitaan ja niiden vaikutusta työpäivän terveellisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Topdanmark pitää työn ja yksityiselämän tasapainoa erittäin tärkeänä. Työntekijöiden tarpeet ovat eri elämänvaiheissa erilaisia, ja Topdanmark pyrkii tarjoamaan yksittäisen työntekijän tilanteen mukaisia joustavia mahdollisuuksia, kuten joustavaa työaikaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, mahdollisuuksia osa-aikaisuuteen, vapaata sairaan lapsen hoitamiseen sekä pitkäaikaista vapaata vakavasti sairaasta perheenjäsenestä tai lähisukulaisesta huolehtimiseen.

Hastings

Hallinnointi

Hastingsilla on vuosittain päivitettävä hyvinvointiohjelma. Ohjelma sisältää erilaisia toimenpiteitä työntekijöiden henkisen, fyysisen, taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi. Ohjelmaan sisältyy esimerkiksi erilaista hyvinvointitiedottamista ja -koulutusta, ja laaja hyvinvoinnin tietokirjasto. Hastings myös järjestää vuosittaisen hyvinvointitapahtuman, jossa ulkopuoliset luennoitsijat ja hyvinvointipalvelujen tarjoajat pitävät työpajoja eri aiheista. Lisäksi yhtiöllä on kausiluonteisia hyvinvointikampanjoita ympäri vuoden.

Hastingsin hyvinvoinnin edistäjät (Well-Being Champions) ja mielenterveyden ensiavun asiantuntijat (Mental Health First Aiders) toimivat ensimmäisenä kontaktina työntekijöille, joilla on kysymyksiä terveydestä ja hyvinvoinnista. Nämä auttajat koulutetaan tukemaan työtovereitaan ja esihenkilöitään terveysasioissa. Yhtiö tarjoaa heille roolinsa tueksi asiaankuuluvat työkalut ja keinot.

Hastings tiedostaa, että hyvinvointiohjelman onnistumiseen tarvitaan tukea kaikilta johdon tasoilta. Esihenkilöillä ja johtajilla on keskeinen rooli turvallisen ympäristön luomisessa työntekijöille tarjoamalla heille mahdollisuuksia keskustella avoimesti voinnistaan ja tukemalla heitä hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Mandatum

Hallinnointi

Mandatumissa psyykkisen ja fyysisen työterveyden pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimissa. Yhtiö panostaa motivoivaan työympäristöön ja ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Ennaltaehkäisevän varhaisen puuttumisen mallin avulla työntekijöitä ja erityisesti esihenkilöitä voidaan ohjata havaitsemaan ja tunnistamaan tilanteita, joissa tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Mandatum tunnistaa ja mittaa henkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyviä riskejä tiiviissä yhteistyössä työterveyspalvelujen tarjoajan, eläkevakuutusyhtiön ja vakuutusyhtiön kanssa. Yhtiö on huomannut, että pisimmät sairauslomat johtuvat yleensä mielenterveysongelmista, ja myös riski joutua varhaiseläkkeelle liittyy useimmiten mielenterveysongelmiin.

Mandatum tarjoaa työntekijöille ja esihenkilöille tietoa ja tukea omasta fyysisestä ja henkisestä terveydestä huolehtimiseen. Yhtiö kouluttaa esihenkilöitä terveyteen liittyvistä aiheista sekä yksilöllisesti että ryhmissä.

Terveydenhoitopalvelut

Mandatum tarjoaa työntekijöilleen kattavat työterveyspalvelut, joihin sisältyy muun muassa työpsykologin konsultaatiot. On myös tärkeää, että henkilöstöhallinnan kanssa järjestetään säännöllistä seurantaa toipumisen aikana.

Fyysinen hyvinvointi

Fyysistä hyvinvointia tuetaan monipuolisella liikuntatarjonnalla, vaihtelevilla työrutiineilla ja päivittäistä työtä helpottavilla käytännöillä. Työntekijöille tarjotaan henkilöstöetuina alennuksia erilaisista liikunta- ja urheilupalveluista sekä kaksi ilmaista virtuaalijoogatuntia viikossa. Myös toimiston kuntosalilla voi hoitaa fyysistä terveyttä.

Normaalioloissa Mandatum tarjoaa henkilöstölleen säännöllisiä ergonomiakäyntejä työpaikalle, mutta koronaviruksen ja etätöiden takia työntekijöille on jaettu kotiin ergonomiaa tukevia välineitä, kuten näyttöjä, web-kameroita, telakoita, sähkökäyttöisiä pöytiä ja näppäimistöjä.

Psyykkinen hyvinvointi

Mandatum edistää työntekijöidensä psyykkistä hyvinvointia vähentämällä työhön liittyviä riskitekijöitä. Tarpeen vaatiessa työntekijän työtaakkaa, työnsisältöä tai muita tekijöitä voidaan muokata, jos havaitaan lieviäkin merkkejä terveysongelmista. Työpaikalla tuetaan mielenterveyttä hyvillä käytännöillä, kuten lisäämällä tietoisuutta riskitekijöistä sekä työterveys- ja työturvallisuusohjeiden ja käytäntöjen noudattamisella.

Mielenterveystoimet toteutetaan kokonaisvaltaisen työterveys- ja työhyvinvointiohjelman puitteissa, joka kattaa ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen, tuen ja kuntoutuksen. Ohjelman menestys perustuu siihen, että tukitoimien toteuttamiseen osallistuu henkilöstöä organisaation kaikilta tasoilta. Jos työntekijä esimerkiksi palaa töihin pitkän sairausloman jälkeen, työterveyshuollon kanssa kartoitetaan huolellisesti, pystyykö työntekijä palaamaan heti kokopäivätyöhön, vai pitäisikö hänen työskennellä osa-aikaisesti siihen asti, että hän on täysin toipunut. Työterveyspalvelut tukevat Mandatumia ohjelman toteuttamisessa.

Mandatumin henkilöstöhallinto reagoi välittömästi mielenterveysongelmien aiheuttamiin pitkiin sairauslomiin ja tarjoaa tukea ja pääsyn ammatilliseen apuun pitkittyvän sairausloman välttämiseksi.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Mandatum tukee työntekijöitään myös työn ja vapaa-ajan tasapainottamisessa. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuksia etätyöhön, palkallista opintovapaata, muuttopäiviä, vapaata tiettyjä henkilökohtaisia merkkipäiviä varten ja palkallista lomaa perheenjäsenten äkillisen sairauden sattuessa tai hautajaisia varten. Lapsen sairastuessa vanhemmat voivat jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta lasta kotiin kolmeksi päiväksi, tai Mandatum voi järjestää heille lastenhoitajan. Vanhempainvapaalta töihin palaavilla työntekijöillä on mahdollisuus joustavaan työaikaan. Myös työajan lyhentäminen iäkkäistä vanhemmista huolehtimista varten on mahdollista.

Mandatum tukee työn ja vapaa-ajan tasapainoa myös erilaisilla organisaatioratkaisuilla. Työntekijöille tarjotaan esimerkiksi urakehitystä tukevia sekä itsensä johtamisen koulutusta, jossa painotetaan itsehillintää, elämänhallintaa sekä oman minuuden ja hyvinvoinnin analysointia.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusportissa.

Päivitetty 11.5.2022