Poliittinen toiminta ja lobbaus

Sampo-konsernin toimintaperiaatteiden mukaan kaikki yhtiön nimissä tehtävä poliittinen toiminta on kielletty.

Sampo-konsernin työntekijöillä on oikeus osallistua politiikkaan, ja he voivat omalla ajalla ja kustannuksella tukea haluamiaan ehdokkaita ja puolueita. Työntekijän toiminta ei saa kuitenkaan missään tilanteessa antaa vaikutelmaa, että Sampo-konserni tai jokin konserniyhtiöistä tukee tai rahoittaa kyseistä ehdokasta tai puoluetta. 

Sampo-konserni kannattaa lobbauskäytäntöjen avoimuutta ja rehellisyyttä, jotta konserniyhtiöiden liike-elämän edut voidaan ilmoittaa avoimesti ja mahdollisten lobbauskäytäntöjen ristiriidat estää julkisten kansainvälisten yleissopimusten (esim. ILO, OECD) tai Sampo-konsernin sitoumusten (esim. UN Global Compact, UN PRI) kanssa. 

Sampo-konsernin yhtiöt eivät saa hankkia tai yrittää hankkia tietoja tai tehdä päätöksiä epärehellisesti. Konserniyhtiöiden ei tule myöskään vääristää niistä annettavia tietoja harhaanjohtaakseen kolmansia osapuolia ja/tai julkishallinnon henkilöstöä. Lisäksi konserniyhtiöiden täytyy varmistaa, että ne eivät suostuttele viranomaisia rikkomaan heihin sovellettavia käyttäytymissääntöjä ja että viranomaiset noudattavat luottamuksellisuusvelvoitettaan. 

Konserniyhtiöt voivat olla joko suoraan tai välillisesti yhteydessä päättäjiin olennaisissa asioissa. On kuitenkin huomattava, että tällaisen vaikuttamisen on oltava linjassa Sampo-konsernin periaatteiden ja julkisten sitoumusten kanssa. 

Sampo Oyj ja sen tytäryhtiöt osallistuvat finanssialan edunvalvontajärjestöjen kuten Finanssiala ry:n, Elinkeinoelämän keskusliiton, Svensk Försäkringin, Finans Norgen ja Forsikring & Pensionin toimintaan. Yhtiöt pyrkivät pääasiassa vaikuttamaan sääntelyyn ja lainsäädäntöön, esimerkiksi EU:n kestävään rahoitukseen, Solvency II:een ja kansalliseen lainsäädäntöön, näiden edunvalvontajärjestöjen toimikuntien kautta. 

Kannatusmaksut ja muut menot, euroa
Sampo-konserni

  2022 2021
Lobbaus, edunvalvonta tai vastaava 335 465 391 381
Paikalliset, alueelliset tai valtakunnalliset poliittiset kampanjat / järjestöt / ehdokkaat 0 0
Ammattiyhdistykset tai verovapaat ryhmät (esim. ajatushautomot) 4 571 930 4 625 072
Muut (esim. äänestystoimenpiteisiin tai kansanäänestyksiin liittyvät menot) 0 0
Sampo-konserni, yhteensä 4 907 395 5 016 453

 

Poliittiset lahjoitukset*, euroa
Sampo-konserni

  2022 2021 2020
If 0 0 0
Topdanmark 0 0 0
Hastings 0 0 -
Mandatum 0 0 0
Sampo Oyj 0 0 0
Sampo-konserni, yhteensä 0 0 0

* Yhtiön nimissä tehtävä poliittinen toiminta (esim. osallistuminen poliittiseen toimintaan ja suorat tai välilliset poliittiset lahjoitukset esim. rahalahjoitukset, lainat, hyväntekeväisyyslahjoitukset, sponsorointi ja poliittisia kampanjoita/puolueita rahoittavien organisaatioiden tukeminen).

 

Finanssialan edunvalvontajärjestöille maksetut jäsenmaksut, euroa
Sampo-konserni

  2021 2020 2019
Finanssiala ry (Suomi) 671 009 740 670 576 375
Svensk Försäkring (Ruotsi) 417 451 619 744 604 612
Finans Norge (Norja) 1 185 328 1 118 593 1 273 743
Forsikring & Pension (Tanska) 2 351 285 2 303 957 2 242 449
Yhteensä 4 625 072 4 784 984 4 697 179

 

Päivitetty