Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäiseminen

Olennaisuus

Sampo-konserni tiedostaa, että rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat vakavia ongelmia koko yhteiskunnalle ja rahanpesua yritetään useimmiten finanssialan yritysten kautta. Tehokkaat ja riittävästi resursoidut toimet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ovat kriittisiä Sampo-konsernin menestyksen kannalta. 

Rahanpesulta suojautuminen on paitsi lakisääteinen velvollisuus myös hyvää riskien valintaa ja näin ollen olennainen osa vakuutusliiketoimintaa, sillä kyky arvioida riskejä on vakuutusyhtiön liiketoiminnan perusta. Sampo-konsernin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiä pidetään yleisesti alhaisena. 

Konsernin hallintotapa

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat periaatteet on määritelty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa ohjeessa. Sampo on lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sitoutunut huolehtimaan riittävästä valvonnasta, prosesseista ja koulutuksesta, joiden avulla estetään palvelujen ja/tai tuotteiden käyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviin tarkoituksiin. Vakuutuspalvelujen tarjonnassa noudatetaan aina viranomaismääräyksiä ja riittävää huolellisuutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Asiakastietokantoja seulotaan ja päivitetään säännöllisesti tietojen oikeellisuuden ja asianmukaisen rekisterinpidon varmistamiseksi. Sampo-konsernin asiantuntijat arvioivat korkean riskin päätökset ja liikesuhteet erikseen.

Sampo-konsernilla on tietyissä maissa lainsäädäntöön perustuva velvollisuus tuntea asiakkaansa, mikä edellyttää lisäprosesseja asiakastyössä. Velvollisuus perustuu rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talousrikosten estämistä koskevaan lainsäädäntöön.

Konsernin tavoitteet ja päämäärät

Sampo-konsernilla on nollatoleranssi rahanpesua ja terrorismin rahoittamista kohtaan, ja se odottaa työntekijöidensä, asiakkaidensa, alihankkijoidensa ja muiden liikekumppaneidensa noudattavan samoja periaatteita. 

Viranomaisille raportoidut rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat epäilyt*

  2022 2021 2020
If 410 248 222
Topdanmark 3 3 8
Hastings 1 - -
Mandatum 12 3 6
Sampo Oyj 0 0 0
Sampo-konserni 426 254 236

* Asiakastoimintaan liittyvät epäilyt

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäiseminen konserniyhtiöissä

Hallinnointi

Ifin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen politiikka luo yleiset puitteet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiselle yhtiössä ja on osa Ifin riskienhallintajärjestelmää. Politiikkaa täydentävät yksityiskohtaisemmat ohjeet, joihin sisältyvät myös tiedot kunkin toimintamaan lakisääteisistä vaatimuksista.

Ifillä on käytössä riskiperusteinen lähestymistapa asiakkaiden tunnistamiseksi ja todentamiseksi. Lisäksi Ifin asiakastietokannat seulotaan poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Asianmukaisesti valtuutetut työntekijät arvioivat poliittisesti vaikutusvaltaisiksi todetut henkilöt, ja kaikki päätökset tallennetaan. Maksut hallitusten välisen rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) tehostetussa valvonnassa oleviin maihin pysäytetään automaattisesti tarkastusta varten. Myös maksut maihin, joille EU (ja joissakin tapauksissa YK) on määrännyt varojen jäädyttämistä koskevia toimenpiteitä ja varojen saataville asettamista koskevia kieltoja, pysäytetään ja tarkastetaan.

If on nimennyt hallituksestaan jäsenen, jolla on kokonaisvastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien toimien koordinoinnista. Ifillä on myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen asiantuntija, jolla on erilaisia valvonta- ja raportointitehtäviä. Kussakin Ifin toimintamaassa on lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia osaamisryhmiä, jotka koostuvat liiketoiminta-alueiden ja korvauskäsittelyn nimeämistä koordinaattoreista sekä laki-, compliance- ja sisäisen tutkinnan toimintojen edustajista. Osaamisryhmien vastuulla on tehdä vuosittaiset riskiarvioinnit yhtiötä koskevista riskeistä, joissa otetaan huomioon rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen.

If päivittää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat riskinarvioinnit vuosittain lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Henkilöstön koulutus

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen on osa kaikille Ifin työntekijöille pakollista One Responsible If -koulutusohjelmaa. Lisäksi tiettyjen työntekijäryhmien on suoritettava pakollisia lisäkoulutuksia.

Raportointi

Ifin intranetissä on erilliset ilmoituskanavat rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeville epäilyille sekä muille epäselvyyksille. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevista epäilyistä välittömästi Ifin tutkintayksikölle. Tutkintayksikkö käy läpi ja tutkii ilmoitukset, ja rahanpesun estämisen asiantuntija raportoi epäilyt tarvittaessa viranomaisille. Meneillään olevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset toimet sekä epäillyt tai ilmoitetut rahanpesutapaukset raportoidaan yhtiön johdolle. 

Hallinnointi

Topdanmark noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien YK:n ja EU:n määräykset lisääntyneistä riskeistä ja taloudellisista seuraamuksista. Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan Tanskassa vain henkivakuutusliiketoimintaan, eikä se näin ollen koske Topdanmarkin vahinkovakuutustoimintaa. 

Hallinnointi

Hastingsilla on rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvien riskien arviointiin ja hallintaan riskiperusteinen lähestymistapa, joka on määritelty yhtiön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa politiikassa. Politiikassa on huomioitu kaikki sovellettavat lait ja säännökset, ja siinä määritellään myös valvonta- ja raportointiviitekehys, jolla seurataan sääntöjen noudattamista ja helpotetaan rikkomuksista raportointia. Hastingsin rahanpesusta vastaava asiantuntija raportoi vuosittain yhtiön hallitukselle talousrikollisuuden keskeisistä riskeistä, valvonnasta, rikkomuksista, epäilyttävistä liiketoimista ja tarkastusten tuloksista.

Henkilöstön koulutus

Hastingsin työntekijöille tiedotetaan intranetin kautta, kun yhtiön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva politiikka on päivitetty. Kaikkien työntekijöiden on lisäksi suoritettava aiheeseen liittyvä pakollinen koulutus vuosittain. Koulutus suoritetaan ja osallistumista seurataan yhtiön verkko-oppimisalustalla. 

Raportointi

Hastingsilla on whistleblowing-alusta sekä työntekijöille tarkoitettu, pääsyltään rajoitettu postilaatikko, joiden kautta voi ilmoittaa kaikki rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuhun epäilyttävään toimintaan liittyvät epäilyt. Kaikki ilmoitukset epäilyttävästä toiminnasta käydään läpi ja tutkitaan 48 työtunnin kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja tulos, mukaan lukien raportointi viranomaisille, tulee 10 työpäivän kuluessa.  

Hastings toteuttaa pakotteisiin liittyviä seulontoja ja raportoi tarvittaessa viranomaisille. Rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai pakotteisiin liittyvistä tapauksista tai tapahtumista raportoidaan myös johdolle ja muille hallintoelimille. 

Hallinnointi

Mandatum arvioi yhtiön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat riskit vuosittain. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaisiin, maihin ja maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin, liiketoimiin, teknologioihin ja jakelukanaviin liittyvät riskitekijät. Mandatum katsoo, että sen sijoitustuotteisiin liittyy normaali rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, kun taas eläketuotteisiin ja henkivakuutustuotteisiin liittyviä riskejä pidetään vähäisinä.

Mandatumilla on riskiperusteinen lähestymistapa, jolla asiakkaat tunnistetaan ja luokitellaan eri riskiluokkiin. Korkeamman riskin asiakkaiden, kuten poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tai henkilöiden, joilla on yhteys suuririskisiin valtioihin tai alueisiin, kohdalla noudatetaan tehostettua huolellisuutta. Jokaisella Mandatum-konsernin yhtiöllä on tähän riskiperusteiseen lähestymistapaan pohjautuva rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva politiikka, jossa määritellään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaiset vaatimukset. Politiikkaa täydennetään liiketoiminta-aluekohtaisilla lisäohjeilla.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvien asioiden pääasiallinen foorumi Mandatumissa on rahanpesun estämisen ohjausryhmässä, jota johtavat Mandatumin rahanpesun estämisestä vastaavat johtajat ja toimihenkilöt, ja jossa on edustajia laki-, compliance-, asiakaspalvelu-, IT- ja back office -toiminnoista. Rahanpesun estämisen ohjausryhmä on asiantuntijaryhmä, joka tukee rahanpesun estämisen johtajia, joilla on kokonaisvastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä yhtiössä. Mandatumin hallitukset käyvät läpi ja hyväksyvät politiikat ja riskiarvioinnit vuosittain. Mandatumin liiketoimintayksiköt vastaavat politiikkojen ja tarvittavien menettelyjen toteuttamisesta rahanpesun estämisen asiantuntijoiden tuella.

Henkilöstön koulutus

Mandatumin työntekijöiden on osallistuttava vuosittain rahanpesun estämistä koskevaan koulutukseen työnkuviensa mukaisesti. Lainsäädäntö- tai toimintatapamuutosten yhteydessä yhtiö järjestää lisäkoulutusta. Uudet työntekijät perehdytetään Mandatumin rahanpesun vastaisiin toimintatapoihin ja sisäisiin ohjeisiin osana uusille työntekijöille tarkoitettua perehdytysohjelmaa.

Raportointi

Mandatumilla on menettelyt epäilyttävien liiketoimien ja toimintojen jatkuvaa seurantaa varten. Rahanpesun estämisen asiantuntijat vastaavat sisäisesti ilmoitettujen tapausten tutkinnasta ja tekevät lopullisen päätöksen tapausten ilmoittamisesta viranomaisille. 

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja varmistaa yhdessä compliance-yksikön kanssa, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan osoitetaan Sampo Oyj:ssä riittävästi resursseja. Sampo Oyj päivittää vuosittain konsernin toimintaperiaatteet, jotka sisältävät myös konsernin rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat ohjeet.

Kaikkien Sampo Oyj:n työntekijöiden on perehdyttävä Sampo-konsernin toimintaperiaatteisiin työsuhteen alussa ja osallistuttava sen jälkeen joka toinen vuosi järjestettävään toimintaperiaatteita koskevaan koulutukseen. 

Päivitetty