Photo: woman walking in the city

Korruption ja lahjonnan ehkäiseminen

Olennaisuus

Sampo-konsernin yhtiöt voivat altistua korruptiolle ja lahjonnalle erityisesti sijoitusten, asiakkaiden ja toimitusketjujen kautta. Konserniyhtiöille voi aiheutua maineriskejä, juridisia riskejä ja liiketoimintariskejä sekä mahdollisia kustannuksia, jos ne epäonnistuvat torjumaan korruptiota sen eri muodoissa. Näitä riskejä hallitaan esimerkiksi seulomalla sijoituksia ja asiakkaita kansainvälisten normien ja standardien rikkomusten varalta ja lisäämällä toimitusketjujen vastuullisuutta.

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät korruption ja lahjonnan ehkäisyn periaatteet Sampo-konsernissa. Sampo-konserni on myös YK:n Global Compact -periaatteiden allekirjoittajana sitoutunut korruption vastaiseen toimintaan.

Jokaisen Sampo-konserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajalla on perimmäinen vastuu siitä, että yhtiö asettaa riittävät resurssit korruption ja lahjonnan torjuntaan. Konserniyhtiöillä on vapaus järjestää toimintansa ja ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin paikallisten sääntöjen sekä YK:n ja/tai Euroopan unionin (EU) asettamien pakoteohjelmien noudattamiseksi. 

Korruption ja lahjonnan vastaisesta toiminnasta sekä mahdollisista tapauksista raportointi on järjestetty konserniyhtiöissä niin, että asiaan liittyvien yhtiöiden johto ja hallitukset saavat kaiken oleellisen tiedon käyttöönsä ilman aiheetonta viivästystä ja kaikista oleellisista tapauksista ilmoitetaan Sampo Oyj:n riskienhallintaorganisaatiolle. Sampo Oyj:n riskienhallintaorganisaatio vastaa tapausten raportoinnista Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. 

Konsernin tavoitteet ja päämäärät

Sampo-konsernilla on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa kohtaan, ja se odottaa työntekijöidensä, asiakkaidensa, alihankkijoidensa ja muiden liikekumppaneidensa noudattavan samoja periaatteita.

Raportoidut korruptio- ja lahjontatapaukset

  2022 2021 2020
If 0 0 0
Topdanmark 0 0 0
Hastings 0 0 -
Mandatum 0 0 0
Sampo Oyj 0 0 0
Sampo-konserni 0 0 0

 

Korruption ja lahjonnan vastainen työ konserniyhtiöissä

Ifin korruption ja lahjonnan vastainen työ perustuu yhtiön eettisiin toimintaperiaatteisiin, jotka puolestaan pohjautuvat Ruotsin korruptionvastaisen instituutin lahjonnan vastaisiin sääntöihin. Eettiset toimintaperiaatteet päivitetään vuosittain ja niissä määritellään lahjoja, tapahtumiin osallistumista ja vieraanvaraisuutta koskevat säännöt. Lisäksi toimintaperiaatteita täydentävät käytännön esimerkit erilaisista ongelmatilanteista. Toimintaperiaatteiden päivityksistä ilmoitetaan työntekijöille intranetissä, ja niihin liittyen järjestetään vapaaehtoista ja pakollista koulutusta. Kaikki työntekijät allekirjoittavat työsuhteen alussa sitoumuksen, jossa he vahvistavat noudattavansa Ifin politiikkoja ja ohjeita, eettiset toimintaperiaatteet mukaan lukien.

Korruption ja lahjonnan ehkäisy muodostaa myös osan Ifin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisesta työstä. Ifillä on käytössä poliittisesti vaikutusvaltaisten ja EU:n tai YK:n pakotelistoilla olevien henkilöiden tunnistamismenettely.

Korruptio- ja lahjontaepäilyistä voi ilmoittaa Ifin whistleblowing-järjestelmän kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös suoraan Ifin tutkintayksikköön. Korruptioon tai lahjontaan liittyvistä tapauksista raportoidaan Ifin eettiselle komitealle ja riski- ja vakavaraisuuskomitealle (ORSA-komitea) sekä edelleen yhtiön hallitukselle. 

Topdanmarkilla on korruption ehkäisemisen politiikan. Politiikassa kuvataan yhtiön korruption ehkäisemiseen liittyvät tavoitteet ja päämäärät, henkilöstöön kohdistuvat odotukset sekä roolit ja vastuut. Yhtiön compliance-toiminnot valvovat politiikan noudattamista omilla osastoillaan ja tukevat työntekijöitä. Topdanmarkin Group Compliance valvoo politiikan noudattamista yleisten compliance-tarkastusten yhteydessä. Jos Group Compliance havaitsee politiikan rikkomuksia, yhtiö noudattaa normaaleja politiikan rikkomuksia koskevia toimintatapojaan. Niihin kuuluvat rikkomusta koskevan raportin laatiminen, korjaavista toimenpiteistä päättäminen sekä suositeltujen korjaavien toimien seuranta ja toteutus sovitussa aikataulussa. Topdanmarkin lähestymistapa korruption ehkäisemiseen on kuvattu myös yhtiön sisäisissä toimintaperiaatteissa.

Topdanmarkin arvion mukaan yhtiön suurimmat korruptio- ja lahjontariskit liittyvät asiakkaisiin, alihankkijoihin sekä muihin liikekumppaneihin liittyviin lahjoihin ja tapahtumiin. Riskiä pidetään alhaisena. 

Hastingsin lähestymistapa korruption ja lahjonnan ehkäisyyn on kerrottu yhtiön lahjonnan ja korruption ehkäisemisen politiikassa. Politiikassa esitetään Hastingsin sitoumukset eri lakien ja säännösten noudattamiseen, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan Bribery Act 2010 sekä Gibraltarin Crimes Act 2011 osa 24. Politiikka päivitetään vuosittain.  

Kaikki Hastingsin uudet työntekijät sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan kaikkia Hastings-konsernin politiikkoja. Työntekijöille ilmoitetaan intranetin kautta, kun yhtiön lahjonnan ja korruption ehkäisemisen politiikka on päivitetty. Kaikki työntekijät osallistuvat vuosittain pakolliseen verkkokoulutukseen aiheesta. Koulutus suoritetaan ja osallistumista seurataan yhtiön verkko-oppimisalustalla.

Korruptio- tai lahjontaepäilyt voi raportoida Hastingsin whistleblowing-kanavan kautta tai epävirallisemmin sisäisiä kanavia pitkin. Kaikista korruptioon tai lahjontaan liittyvistä tapauksista, tilanteista sekä käytännön rikkomuksista raportoidaan johdolle ja asianmukaisille hallintoelimille. 

Mandatumin korruption ja lahjonnan ehkäisemisen viitekehys perustuu Sampo-konsernin toimintaperiaatteisiin ja Mandatumin eturistiriitapolitiikkaan, joita täydentävät Mandatum Way -opas sekä Lahjat ja vieraanvaraisuus -ohje. Yhdessä nämä politiikat ja ohjeet määrittävät Mandatumin korruption ja lahjonnan ehkäisemisen periaatteet ja pyrkivät edistämään eettistä ja vastuullista liiketoimintaa sekä turvaamaan Mandatumin maineen estämällä epäasiallista vaikuttamista ja eturistiriitoja.

Korruption ja lahjonnan vastainen työ on myös olennainen osa Mandatumin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevaa viitekehystä. Mandatumilla on toimintatavat poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden sekä kansallisten ja kansainvälisten pakotelistojen tehostettuun valvontaan. Rahanpesun ehkäisemisestä vastaavat asiantuntijat ja Mandatum-konsernin lakiyksikkö auttavat johtoa ja liiketoimintayksiköitä noudattamaan yhtiön politiikkoja.  

Korruption ja lahjonnan ehkäiseminen sisältyy Mandatumin uusien ja nykyisten työntekijöiden pakollisiin koulutusohjelmiin. Kaikkien työntekijöiden on myös säännöllisesti osallistuttava compliance-koulutukseen, jossa kerrataan Sampo-konsernin toimintaperiaatteet ja Mandatumin sisäiset toimintamallit. 

Mahdollisista korruptio- tai lahjontaepäilyistä voi ilmoittaa Mandatumin whistleblowing-järjestelmän kautta, tai muulla tavalla suoraan compliance-toiminnolle. 

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja varmistaa yhdessä riskienhallintayksikön kanssa, että korruption ja lahjonnan torjuntaan osoitetaan riittävästi resursseja. Sampo Oyj päivittää vuosittain konsernin toimintaperiaatteet, jotka sisältävät myös konsernin korruption ja lahjonnan ehkäisemistä koskevat ohjeet. Kaikkien Sampo Oyj:n työntekijöiden on perehdyttävä Sampo-konsernin toimintaperiaatteisiin työsuhteen alussa ja sen jälkeen joka toinen vuosi. 

Päivitetty