Lahjoitukset

Olennaisuus

Sampo-konsernin yhtiöt haluavat tehdä lahjoituksia ja osallistua humanitaarisiin toimiin tukeakseen yhteisöjä, joissa konserniyhtiöt ja niiden työntekijät ovat läsnä. Samalla lahjoitukset voivat tarjota esimerkiksi mainehyötyä konserniyhtiöille, auttaa houkuttelemaan ja säilyttämään työntekijöitä sekä tarjota mahdollisuuksia yhteistyöhön nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa. 

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernilla on konsernitason viitekehys yhteisötyölle. Viitekehyksessä on kolme teemaa, jotka ohjaavat konsernin lahjoituksia ja muita humanitaarisia toimia. Sampo-konserni haluaa tukea lahjoituksillaan ja muilla humanitaarisilla toimillaan myös konsernin valitsemia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  

Kukin Sampo-konsernin yhtiö päättää itsenäisesti vuosittain, mitä hankkeita se haluaa tukea ja minkälaisiin muihin humanitaarisiin toimiin se haluaa ryhtyä. Yhteistyö voi olla yksittäisiä toimia (esim. lahjoitukset tai katastrofiapu) tai pidempiaikaisia projekteja (esim. monivuotiset kumppanuudet). Lisäksi joillakin konserniyhtiöillä on työntekijöille suunnattuja vastuullisuusaloitteita, kuten yhteislahjoituksia ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia. 

Sampo-konsernin yhtiöt tukevat erilaisia hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöjä sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Lahjoituksia ja muita humanitaarisia toimia seurataan ja arvioidaan tytäryhtiötasolla. Jokaista toimea ja kumppanuutta arvioidaan tapauskohtaisesti yhteistyön luonteen ja laajuuden mukaisilla kriteereillä. 

Konsernin tavoitteet ja päämäärät

Sampo-konsernin yhtiöiden ensisijainen tavoite on tehdä lahjoituksia ja osallistua humanitaarisiin toimiin, joilla pyritään luomaan muutosta yhteiskunnassa. 

Lahjoitukset yhtiöittäin, euroa
Sampo-konserni

  2022 2021 2020
If* 298 327 65 020 5 000
Topdanmark 118 061 60 506 55 845
Hastings 113 313 169 400 -
Mandatum** 126 870 56 789 33 366
Sampo Oyj 76 800 69 000 68 366
Sampo-konserni, yhteensä 734 372 420 715 162 577

* Ifissä sponsorointi- ja lahjoituskustannukset on aiemmin merkattu samalle tilille. If avasi lahjoituksille omat tilit vuonna 2020, joten sponsorointi- ja lahjoituskustannukset voidaan erotella kirjanpidossa. Vuonna 2020 joitakin lahjoituksia merkattiin vielä sponsoroinnin alle, mikä selittää suhteellisen pienen luvun. 
** Sisältää Kalevan vuosina 2020 ja 2021, koska Mandatum ja Kaleva tekevät osan lahjoituksista yhdessä (esim. joululahjoitus). 

Lahjoitukset konserniyhtiöissä

Yleiset periaatteet

Ifin vastuullisuustyö rakentuu kolmesta sitoumuksesta: sitoumus asiakkaisiin, sitoumus työntekijöihin ja sitoumus yhteiskuntaan. Sitoumus yhteiskuntaan ohjaa Ifin lahjoituksia ja yhteisötoimintaa yleisellä tasolla. Lisäksi Ifin lahjoitukset ja yhteisötyön toimet liittyvät Sampo-konsernin raportoinnissa käytettäviin Sampo-konsernin yhteisötyön viitekehyksen teemoihin sekä Sampo-konsernin ja Ifin vastuullisuusraportoinnissa käytettäviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.  

Vapaaehtoistyö

Joissakin Ifin toimintamaissa työntekijät voivat tehdä työaikana vapaaehtoistyötä valitsemansa asian hyväksi. Työaikaa voi lahjoittaa esimerkiksi Punaisen Ristin, Caritaksen, ruoka-avun sekä paikallisten mielenterveys-, kotouttamis- ja vanhustenhoitojärjestöjen tukemiseen. Aloitteet ovat työntekijälähtöisiä sekä kunkin maan henkilöstöosaston ja johdon koordinoimia.   

Ifillä on useita yhteistyö- ja sponsorointihankkeita, joista osa on yhtiön vuosittain järjestämiä, toiset taas työntekijöiden itsensä aloittamia ja vetämiä. Ifin työntekijät tukevat aktiivisesti yhtiön hyväntekeväisyys toimia lahjoittamalla joulu- tai syntymäpäivälahjojaan yrityksen vuosittain valitsemalle hyväntekeväisyysjärjestölle. 

Seuranta ja arviointi

Rahalahjoituksia ja yhteisötyön toimia seurataan Ifissä maatasolla. Tyypillisiä paikallisella tasolla käytettäviä tunnuslukuja ovat esimerkiksi rahalahjoitusten määrä, toimintaan osallistuvien työntekijöiden määrä, käytetty aika ja kerättyjen tavaroiden tai varojen määrä. Ifissä lahjoituksia ja yhteisötyötä seuraavat joko bränditiimi, markkinointi- ja viestintätiimi, henkilöstöhallinto tai vastuullisuustiimi sekä liiketoiminnan johtoryhmä. Seurantavastuu riippuu yhteisötyön tyypistä ja/tai kyseessä olevasta Ifin toimintamaasta. 

Yleiset periaatteet

Topdanmarkin lahjoitusten ja yhteisötyön tavoitteena on tukea yhteisöjä, johon yhtiö ja sen työntekijät kuuluvat. Yhtiö tekee lahjoituksia erilaisille hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöille. Topdanmarkin lahjoitukset ja yhteisötyö linkittyvät Sampo-konsernin yhteisötyön viitekehyksen teemoihin. Lisäksi Topdanmark pyrkii tukemaan toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  

Seuranta ja arviointi

Topdanmark seuraa yhtiön rahallisia ja luontoissuorituksina tekemiä lahjoituksia. Rahalahjoituksia seurataan vuosittain. Luontoissuoritusten osalta Topdanmark seuraa lahjoitettujen tuotteiden määrää. Topdanmark seuraa myös vapaaehtoistyötunteja, työntekijöiden käyttämiä palkallisia työtunteja ja hallinnointikustannuksia joissain pitkäaikaisissa kumppanuuksissa. 

Tällä hetkellä lahjoitusten ja yhteisötoiminnan seurantaa ja arviointia valvovat vastuullisuustiimi ja henkilöstöhallinto. Strategisesta päätöksenteosta vastaa puolestaan yhtiön vastuullisuusfoorumi (joka koostuu tasojen 1 ja 2 johtajista). Uuden vuonna 2023 lanseerattavan yhteisötyötä koskevan ohjelman myötä myös viestintä ja markkinointi saavat seuranta- ja arviointitehtäviä. 

Yleiset periaatteet

Hastingsin lahjoitukset ja muut humanitaariset toimet perustuvat yhtiön 4C-viitekehykseen (colleagues, customers, company, communities). Kun Hastingsin työntekijät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä ja liiketoiminta kannattavaa, yhtiö voi toteuttaa 4C-viitekehyksen viimeistäkin kohtaa tukemalla yhteisöjään. Hyvän naapuruuden ja oikein toimimisen arvot muodostavat 4C-kulttuurin perustan ja kannustavat työntekijöitä tukemaan paikallisia yhteisöjä ja suojelemaan ympäristöä. Hastingsin lahjoitukset ja yhteisötyön toimet liittyvät lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Sampo-konsernin yhteisötyön viitekehyksen teemoihin.  

Hastingsin lahjoitusten ja yhteisötoiminnan päätavoitteena on tukea hyväntekeväisyysjärjestöjä, yhteisöjä ja kouluja 20 mailin säteellä Hastingsin toimistoista tai tukea yhtiön työntekijöiden asuinpaikan lähellä toimivia organisaatioita. Hastings tukee hyväntekeväisyysjärjestöjä ja yhteisöjä laajasti, ja yritys saa vuosittain runsaasti pyyntöjä erilaisista tukikohteista ja lahjoituksista. Pyyntöjen käsittelyssä varmistetaan, että lahjoitukset hyödyttävät paikallisia yhteisöjä ja tuki on yrityksen eettisten periaatteiden mukaista. 

Vapaaehtoistyö

Hastingsilla on työntekijöiden vapaaehtoistyötä koskeva ohjelma nimeltä Colleague community days. Ohjelman mukaan työntekijöille annetaan joka vuosi vähintään yksi palkallinen työpäivä, jonka aikana he voivat työskennellä paikallisen yhteisön hyväksi joko ryhmänä tai yksin. 

Hastings seuraa vapaaehtoistyöohjelman tehokkuutta yhteisöpäiviin osallistuneiden työntekijöiden määrällä, yhteisöpäivään käytettyjen tuntien määrällä ja näihin päiviin liittyvällä mahdollisella taloudellisella tuella. Lisäksi yhtiö seuraa tuettujen hyväntekeväisyysjärjestöjen lukumäärää, vapaaehtoistyön tyyppiä (esimerkiksi käytännön työ, fyysinen työ tai ammatillinen apu) ja yhteisötunneista yhtiölle koituneita kustannuksia käytettyjen henkilötyötuntien määrällä. 

Seuranta ja arviointi

Hastings seuraa lahjoitusten, luontoissuoritusten (asiantuntemukseen perustuvissa yhteisöpäivissä ja koulutusohjelmissa) ja työntekijöiden lahjoittaman ajan arvoa. Hastingsin saamat hyväntekeväisyys- ja yhteisöavustuspyynnöt ovat tavallisesti tarkoin määriteltyjä (esimerkiksi pyörätuoli lapselle), joten Hastings voi arvioida avustuksen vaikutuksia hakemuksen perusteella. 

Kun Hastings tarjoaa koulutusohjelmia kouluille, yhtiö saa palautetta opettajilta, henkilöiltä, joihin koulutus on vaikuttanut suoraan (kuten opiskelijoilta), ja opiskelijoilta, jotka ovat Hastingsin työntekijöiden lapsia. Liiketoiminnan näkökulmasta koulutusohjelmat auttavat kuromaan umpeen koulutuksen ja työelämän välistä kuilua ja kannustavat paikallisen yhteisön nuoria pohtimaan Hastingsia mahdollisena tulevana työnantajanaan. 

Yhtiön lahjoituksia ja yhteisötoimintaa valvoo yhteiskuntavastuupäällikkö kuukausittaisilla päivityksillä, jotka toimitetaan Hastingsin hallitukselle. 

Yleiset periaatteet

Mandatumilla on lahjoitusohjeet, jotka ohjaavat yhtiön lahjoituksia ja muita humanitaarisia toimia. Mandatumin hallitus hyväksyy lahjoitukset tapauskohtaisesti vakuutusyhtiölain puitteissa. Muuhun yhteisötoimintaan liittyvistä päätöksistä keskustellaan ja päätetään ryhmissä, joita asia koskee. Viestintä koordinoi kaikkea ulkoista toimintaa, ja henkilöstöhallinto osallistuu sisäisten toimien koordinointiin.  

Vapaaehtoistyö

Mandatumilla on työntekijöiden vapaaehtoistyötä varten ohjelma, ja henkilöstöhallinto vastaa vapaaehtoistyön järjestämisestä. Työntekijät saavat joka vuosi käyttää kahdeksan työtuntia haluamassaan hyväntekeväisyysjärjestössä tehtävään vapaaehtoistyöhön. Mandatum seuraa vapaaehtoistyöhön osallistuneiden työntekijöiden, käytettyjen tuntien ja tuettujen hyväntekeväisyysjärjestöjen määrää. 

Lisäksi Mandatum järjestää muuta toimintaa, johon työntekijät voivat osallistua. Mandatum toteutti esimerkiksi lahjoituskampanjan, jossa työntekijät saivat osallistua keräykseen ja kasvattaa yhtiön valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen kerättyä lahjoitussummaa. Tämän jälkeen Mandatum kaksinkertaisti kaikki Mandatumin työntekijöiden tekemät lahjoitukset. 

Seuranta ja arviointi

Mandatum odottaa hyväntekeväisyysjärjestöjen raportoivan yhtiölle lahjoitusten käyttötavasta. Lisäksi Mandatum seuraa tällä hetkellä lahjoitusten, luontoissuoritusten (kuten tuote- tai palvelulahjoitusten, hankekumppanuuksien) ja työntekijöiden vapaaehtoistyöhön käyttämän ajan arvoa. 

Lahjoitusten ja yhteisötoiminnan seurannasta ja arvioinnista ovat vastuussa henkilöstöhallinto, viestintä, taloushallinto ja kirjanpitoyksikkö. 

Yleiset periaatteet

Sampo Oyj:llä on sponsorointia ja lahjoituksia koskeva sisäinen ohje. Ohjeen mukaan yhtiön vastuullisuusjohtaja valmistelee lahjoitusesitykset ja konsernijohtaja arvioi jokaisen esityksen tapauskohtaisesti. Hallituksen puheenjohtajalla ja konsernijohtajalla on hallituksen valtuutus hyväksyä kertaluonteiset lahjoitukset sisäisesti sovittuihin summiin asti. Suuremmista sponsorointisopimuksista tai lahjoituksista päättää hallitus konsernijohtajan esityksen perusteella. 

Sampo Oyj:n lahjoitukset ja muut humanitaariset toimet noudattavat Sampo-konsernin yhteisötyön viitekehyksen teemoja. Sampo Oyj arvioi jokaisen lahjoituksen tapauskohtaisesti. Kaikkiin lahjoituksiin sovellettavia periaatteita ovat esimerkiksi kaikenlaisten eturistiriitojen välttäminen ja pidättäytyminen lahjoituksista uskonnollisille järjestöille sekä poliittisille puolueille ja niihin läheisessä yhteydessä oleville organisaatioille. Lisäksi lahjoituksen saajan on oltava maineeltaan moitteeton. 

Seuranta ja arviointi

Seurannan ja arvioinnin osalta Sampo Oyj odottaa hyväntekeväisyysjärjestöjen raportoivan lahjoituksen käyttötavasta. Lisäksi Sampo Oyj seuraa lahjoituksiin käytettyjä varoja ja raportoi niistä. 

Päivitetty