Verojalanjälki

Olennaisuus

Sampo-konsernin yhtiöt ovat merkittäviä ja vastuullisia veronmaksajia, ja verovelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa konserniyhtiöiden liiketoimintaa ja yritysvastuuta. Sampo-konsernin yhtiöiden maksamilla veroilla on myös laajempi taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus, ja niillä on merkittävä rooli konserniyhtiöiden toimintamaiden kehityksessä. 

Konserniyhtiöt toimivat avoimesti ja vastuullisesti kaikissa veroasioissa ja tekevät tiivistä yhteistyötä veroviranomaisten kanssa varmistaakseen, että kaikki veronmaksut ovat oikeudenmukaisia ja noudattavat lainsäädäntöä. Sampo-konserni voi kohdata maineriskejä, operatiivisia riskejä ja liiketoimintariskejä, jos veroja ei makseta tehokkaasti ja täsmällisesti. 

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernin yhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan verolakien ja -määräysten henkeä ja kirjainta kaikissa toimintamaissaan. Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa kerrotaan konsernitasoiset veroperiaatteet. Toimintaperiaatteet käydään läpi vuosittain ja Sampo Oyj:n hallitus hyväksyy ne. 

Veroasiat on sisällytetty osaksi taloushallintoa, ja ne kuuluvat siten konsernin talousjohtajan vastuulle. Konsernin talousjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle strategisesti merkittävistä veroasioista. Yksittäiset konserniyhtiöt ja niiden talous- ja veroasiantuntijat kantavat vastuun päivittäisistä verotukseen liittyvistä asioista. Lisäksi sisäisen hallinnon malleilla, pakollisilla oikeudellisilla ja lakisääteisillä vaatimuksilla sekä finanssivalvontaviranomaisten suorittamalla valvonnalla varmistetaan, että Sampo-konsernin yhtiöt noudattavat verosääntöjä korkealla tasolla. 

Sampo-konsernin tapa hallita veroriskejä on johdonmukainen ja osa yleistä riskienhallintaa. Sampo-konserni tunnistaa, arvioi, valvoo ja hallinnoi veroriskejä aktiivisesti varmistaakseen, että ne pysyvät liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden mukaisina ottaen huomioon konserniyhtiöiden halun ottaa veroriskejä. 

Sampo-konserni tukee kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtävää työtä paremman ja oikeudenmukaisemman verojärjestelmän kehittämiseksi yhteiskunnan, politiikan ja liike-elämän eri tarpeisiin. Sampo Oyj tytäryhtiöineen kuuluu myös eri toimialajärjestöihin (mm. Finanssiala, Svensk Försäkring, Finans Norge, Forsikring & Pension, Elinkeinoelämän keskusliitto). Yritykset pyrkivät vaikuttamaan politiikkaan ja lainsäädäntöön ja käymään verotusta koskevaa vuoropuhelua ensisijaisesti osallistumalla aktiivisesti toimialajärjestöjen komiteoiden työhön. 

Maksetut ja tilitetyt verot, MIlj. €
Sampo-konserni

Konsernin maksamat verot 2022 2021 2020*
Yhteisövero 326,4 365,4 286,8
Työnantajamaksut 172,6 146,1 118,7
Muut verot 6,0 5,2 10,5
Yhteensä 505,0 516,7 416,0

* Pois lukien Hastings

Konsernin keräämät ja tilittämät verot 2022 2021 2020*
ALV 57,5 54,4 43,8
Vakuutusmaksuvero 643,8 594,0 430,0
Muut verot ja maksut 573,3 832,9 716,7
Ennakonpidätys 382,5 181,1 124,3
Yhteensä 1 657,0 1 662,3 1 314,8
Kaikki verot yhteensä 2 162,1 2 179,1 1 730,8

* Pois lukien Hastings

 

Maksetut ja tilitetyt verot yhtiöittäin, Milj. €
Sampo-konserni, 2022

Konsernin maksamat verot If Topdanmark Hastings Mandatum Sampo Oyj
Yhteisövero 267,1 32,6 7,6 18,9 0,3
Työnantajamaksut 114,0 38,2 17,5 0,7 2,2
Muut verot 3,7 0 0,8 1,5 0
Yhteensä 384,8 70,7 25,8 21,2 2,5

 

Konsernin keräämät ja tilittämät verot If Topdanmark Hastings Mandatum Sampo Oyj
ALV 39,7 4,8 6,0 3,7 3,2
Vakuutusmaksuvero 464,6 12,6 166,6 0 0
Muut verot ja maksut 207,9 183,7 39,4 134,0 8,2
Ennakonpidätys 0 48,5 0 0 334,0
Yhteensä 712,2 294,6 212,0 137,7 345,4
Kaikki verot yhteensä 1 097,0 320,4 237,8 158,9 348,0

 


Yhteisöverot yhtiöittäin, Milj. €
Sampo-konserni

  2022 2021 2020*
If 267,1 214,3 206,3
Topdanmark 32,6 81,2 44,1
Hastings 7,6 15,8 -
Mandatum 18,9 53,0 36,1
Sampo Oyj 0,3 1,2 0,2
Sampo-konserni, yhteensä 326,4 365,4 286,8

* Pois lukien Hastings

 


Yhteisöverot maittain, Milj. €

Sampo-konserni

  2022 2021 2020*
Suomi 139,5 83,9 96,8
Tanska 32,1 97,4 70,3
Norja 57,0 71,3 58,3
Ruotsi 84,4 92,3 55,6
Muut maat 13,5 15,7 5,8

* Pois lukien Hastings

Päivitetty