Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Sampo on Pohjoismaissa, Baltiassa ja Isossa-Britanniassa toimiva vakuutuskonserni. Sammon strategisena painopistealueena on vahinkovakuutustoiminta, jossa se on Pohjoismaiden markkinajohtaja.

Sammon vahinkovakuutusstrategia perustuu kurinalaiseen riskien arviointiin ja hinnoitteluun, vahvaan operatiiviseen palvelukokonaisuuteen ja asiakaskeskeisyyteen. Tämä yhdistettynä huolelliseen riskienhallintaan mahdollistaa houkuttelevan kannattavuuskehityksen ja vahvan taloudellisen resilienssin, jotka ovat Sammon arvonluonnin keskiössä.

Yritysjärjestelyjen osalta Sampo on rajannut kiinnostuksensa täydentäviin yritysostoihin vahinkovakuutusliiketoiminnassa. Mahdollisia yritysostoja arvioidessaan Sampo pyrkii pelkän volyymin kasvattamisen sijaan saamaan uutta osaamista esimerkiksi jakelun tai teknologian muodossa. Volyymia voidaan usein kasvattaa taloudellisemmin ja pienemmällä riskillä orgaanisella kasvulla. Arvostustaso on keskeisessä roolissa yritysostomahdollisuuksia analysoitaessa.

Sampo uskoo, että hyvä pääomanhallinta on välttämätöntä arvonluonnissa. Konserni on asettanut taseen hallintaan tavoitteet, joilla pyritään huomioimaan sekä resilienssi että pääomatehokkuus. Liiketoiminnasta säännöllisesti syntyvä tulos, jaetaan pääasiassa osinkona vuosittain, mutta mahdollisen ylimääräisen pääoman kertyessä osinkoja voidaan täydentää pääomanpalautuksilla, jotka toteutetaan lisäosinkoina tai omien osakkeiden takaisinostoina.

Sammon strateginen tahtotila ja uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023 esiteltiin helmikuussa 2021 järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä.

Strategia eri osa-alueilla

Sampo on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, jonka markkinaosuus on noin 20 prosenttia koko alueella. Sampo hyödyntää skaalaetujensa, digitaalisen osaamisensa sekä ainutlaatuisen riskien arviointiin ja hinnoitteluun liittyvän osaamisensa tuomia kilpailuetuja tarjotakseen asiakkaille ensiluokkaisia vakuutusratkaisuja.

If Vahinkovakuutuksen integroitu, kaikki Pohjoismaat kattava liiketoimintamalli on tärkeässä asemassa Sammon pohjoismaisessa vahinkovakuutusstrategiassa. If tarjoaa kattavan valikoiman vahinkovakuutusratkaisuja ja -palveluja laajalle asiakaskunnalle yksityishenkilöistä suuryrityksiin.

Ifin liiketoiminta on jaettu neljään asiakaskunnan mukaiseen liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Näistä suurin on Henkilöasiakkaat. Ifillä on yli kolme miljoonaa henkilöasiakasta, ja se on markkinajohtaja Pohjoismaissa. Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue taas vakuuttaa yrityksiä, jotka työllistävät maksimissaan 500 henkilöä. If on Pohjoismaiden suurin yritysvakuutusten tarjoaja, ja sillä on yli 340 000 asiakasta. Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueella If on Pohjoismaiden johtava suuryritysten vakuuttaja, jolla on noin 1 500 asiakasta. Asiakkaita ovat yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 500 henkilöä.

Ifin strategiana on keskittyä underwriting-osaamiseen eli kilpailijoitaan parempaan riskien arviointiin ja oikeanlaiseen hinnoitteluun sekä parhaan tuote- ja palveluvalikoiman tarjoamiseen asiakkaille. Lisäksi If pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintansa tehokkuutta.

Tanskassa Sampo toimii sekä Ifin että tanskalaisen Topdanmark-vakuutusyhtiön kautta, josta Sampo omistaa 48,9 prosenttia. Topdanmarkilla on 16 prosentin osuus Tanskan vahinkovakuutusmarkkinoista. Yhtiö keskittyy henkilö ja PK-yritysasiakkaisiin, joihin lukeutuvat myös maatalousasiakkaat. Nämä kaksi liiketoiminta-aluetta, Henkilöasiakkaat ja PK-yritysasiakkaat, ovat maksutuloltaan suunnilleen samansuuruisia.  Topdanmark tarjoaa kotitalouksille kattavan valikoiman vakuutustuotteita, joista keskeisimpiä ovat moottoriajoneuvo-, koti- ja irtaimistovakuutus. Lisäksi Topdanmarkin vakuutustarjonta käsittää matka-, eläin- ja elektroniikkavakuutukset sekä omistajanvaihdosvakuutuksen. PK-yritysten osalta Topdanmark palvelee noin 110 000:ta tanskalaista pientä ja keskisuurta yritystä ja maatalousasiakasta.

Sampo hankki Hastingsista 70 prosentin omistusosuuden marraskuussa 2020 ja nosti osuutensa 100 prosenttiin joulukuussa 2021. Hastings on pelkästään digitaalisella alustalla toimiva vahinkovakuutusyhtiö, joka tarjoaa moottoriajoneuvo- ja kotivakuutuksia pääasiassa hintavertailusivustojen kautta. Yhtiöllä on yli 3 miljoonaa asiakasta.

Sampo pyrkii kasvamaan Isossa-Britanniassa henkilöasiakkaille tarjottavien vahinkovakuutusten markkinoilla hyödyntämällä Hastingsin jo ennestään vahvaa kilpailuasemaa ja kehittämällä sitä edelleen investoimalla teknologiaan ja muuhun osaamiseen. Myös Sammon pitkäjänteinen toimintamalli auttaa Hastingsia navigoimaan Ison-Britannian ailahtelevilla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoilla, joilla lyhyen aikavälin vaihtelut aiheuttavat usein strategisia haasteita yhtiöille, joiden liiketoiminta on vähemmän hajautettu.

Hastingsin vahvuuksia ovat yksinkertainen ja suoraviivainen liiketoimintamalli, digitaalinen jakelu sekä kehittyneet hinnoitteluun- ja vakuutuspetosten tunnistamiseen liittyvät järjestelmät ja prosessit. Muun Sampo-konsernin tapaan yhtiö keskittyy riskien huolelliseen arviointiin ja oikeanlaiseen hinnoitteluun sekä riskienhallintaan, jota tukee laaja-alainen datan hyödyntäminen.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023

Vahinkovakuutustoiminnot

  • Pyrkimys kasvattaa toiminnallista tulosta vuositasolla keskimäärin 4–6 prosenttia (mid-single digits) vuoden 2020 tasosta koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien
  • Konsernitason yhdistetty kulusuhde alle 86 prosenttia
  • If Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde alle 85 prosenttia
  • Hastingsin operatiivinen kulusuhde* alle 88 prosenttia ja tilikauden riskisuhde** alle 76 prosenttia

*) Laskentakaava: (korvauskulut + liikekulut + operatiiviset poistot)/nettotuotot pl. sijoitustuotot
**) Laskentakaava vastaava kuin Hastingsin perinteisesti raportoimassa tunnusluvussa, vastaa Ifin riskisuhdetta.

 

Konsernin pääomanhallinta

  • Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde 170–190 prosenttia
  • Velkaisuusaste* alle 30 prosenttia
  • Osingonjakosuhde vähintään 70 prosenttia nettotuloksesta satunnaiset erät pois lukien
  • Progressiivinen perusosinko**
  • Ylimääräisen pääoman palauttaminen osakkeenomistajille

*) Laskentakaava: rahoitusvelat/(rahoitusvelat + oma pääoma (IFRS))
**) aiemmin vakuutusosinko

Päivitetty