Toimintaympäristö

Sampo-konserni toimii vakuutusalalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Isossa-Britanniassa.

Vahinkovakuutusmarkkinat

Vahinkovakuutus on yleistermi, jota käytetään viitattaessa omaisuus-, vastuu- ja jälleenvakuutukseen sekä tapaturma- ja sairausvakuutukseen.

Omaisuus- ja henkilövakuutukset antavat turvaa aineellisen tai taloudellisen vahingon varalta. Ne kattavat erilaisia riskejä ja epävarmoja tapahtumia, jotka saattavat aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa. Tyypillisiä vahinkovakuutuksia ovat esimerkiksi kotivakuutus, kiinteistövakuutus, moottoriajoneuvovakuutus ja tapaturmavakuutus sekä matka-, alus-, metsä- ja maatilavakuutus. Vakuutusyhtiöt hinnoittelevat sekä tunnetut että tuntemattomat (kehittyvät) riskit, ja niiden on osattava hinnoitella oikein nämä riskit erittäin kilpailuilla vakuutusmarkkinoilla.

Vahinkovakuuttamisen megatrendejä

Vahinkovakuutussektori turvautuu yhä enemmän ohjelmistorobotiikkaan (RPA) ja tekoälyyn (AI). Vakuutus- ja korvausprosessit ovat murroksessa automatisoitujen prosessien ja uusien teknologioiden myötä. Nämä teknologiat nopeuttavat toimintaa ja tukevat kasvua parantamalla riskien arvioinnin ja hinnoittelun tarkkuutta. Automatisointi tukee myös datalähtöisten strategioiden kehittämistä, mikä osaltaan parantaa kannattavuutta ja kilpailuetua.

Lähteet: Capgemini 2023

Asiakastietojen suojaaminen kyberturvallisuuden keinoin on ensiarvoisen tärkeää, koska vahinkovakuuttajat hyödyntävät yhä enenevissä määrin kehittyneitä teknologioita. Vakuutusyhtiöt, jotka käsittelevät luottamuksellisia asiakastietoja, ovat houkuttelevia kyberhyökkäysten kohteita. Vakuutusyhtiöt sijoittavat moderneihin teknologioihin ja kehittävät kyberturvaa estääkseen tietoturvauhkia. Vakuuttajat parantavat strategioitaan tietojen suojaamiseksi ja salaamiseksi sekä päivittävät säännöllisesti suojausprotokolliaan. Toimenpiteet ovat kriittisiä asiakkaiden luottamuksen ylläpitämiseksi ja taloudellisten riskien pienentämiseksi.

Lähteet: Capgemini 2023

Lisääntynyt ympäristötietoisuus ja huoli ilmastonmuutoksesta on vaikuttanut myös vahinkovakuutusalaan. Tutkimuksen mukaan vakuutusjohtajista 44 prosenttia pitää ilmastoriskiä merkittävimpänä kannattavuuteen ja vakuutuskelpoisuuteen liittyvänä huolenaiheena. Lisäksi yli 65 prosenttia asiakkaista on osoittanut kiinnostusta ilmastoriskien ennaltaehkäisyyn ja lieventämiseen liittyviin palveluihin. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien maailmanlaajuisten taloudellisten tappioiden kasvaessa vakuutusyhtiöt sopeutuvat uuteen markkinatilanteeseen. Tämä muutos sisältää esimerkiksi liiketoimintamallien uudelleenarviointia riskien hallinnan mukauttamiseksi, ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallinnointitapaan (ESG) liittyvien näkökohtien integroimista liiketoimintastrategioihin, yhteistyötä sijoittajien kanssa kestävien sijoitusten osalta, sekä käyttäytymismuutoksen ajamista ympäristöystävällisemmän tuotetarjonnan avulla.

Lähteet: Capgemini 2022 & 2023

Asiakkaat ovat enenevissä määrin kiinnostuneita suojautumaan esimerkiksi epävakaiden geopoliittisten ilmiöiden, ilmastonmuutoksen ja nopeasti kehittyvän teknologian aiheuttamilta riskeiltä. Riski- ja vertailuanalyysien sekä riskien vähentämiseen liittyvän neuvonnan kysyntä on kasvanut. Näiden palvelujen avulla asiakkaat voivat tehdä tarvittavat toimenpiteet riskien lieventämiseksi ja maksettujen vakuutuskorvausten määrä pienenee.

Lähteet: Capgemini 2023

Vahinkovakuutusyhtiöt käyttävät yhä useammin kehittyneitä kuvantamis- ja videoteknologioita vahinkojen korvaus- ja vakuutusarviointiprosesseissaan, korvaten perinteiset manuaaliset menetelmät. Uudet teknologiat lyhentävät korvauskäsittelyaikoja päivistä tunteihin nopeuttamalla merkittävästi ensimmäisen vahinkoilmoituksen (FNOL) käsittelyä, vähentävät vahinkoarvioijien altistumista vaaroille ja onnettomuuksille tarkastusten aikana sekä laskevat merkittävästi henkilöstökustannuksia.

Lähteet: Capgemini 2023

Vahinkovakuutusala Pohjoismaissa

Pohjoismaiden vakuutusmarkkinat ovat monella tavalla erityiset ja eroavat huomattavasti muun Euroopan vakuutusmarkkinoista. Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinat ovat suhteellisen keskittyneet, ja monilla vakuutusyhtiöillä on useassa Pohjoismaassa toimiva konsernirakenne. Yksi syy tähän on yritysten pyrkimys saada etua Pohjoismaiden vakuutusmarkkinoiden ja sääntelyjärjestelmän samankaltaisuuksista.

Markkinaosuudet Pohjoismaissa
2022

Neljän suurimman toimijan osuus Norjan, Suomen ja Ruotsin markkinoista on noin 70–90 prosenttia. Tanskassa markkinat ovat vähemmän keskittyneet. Kuten edellä todettiin, suurimmat vakuutusyhtiöt toimivat usein useammassa Pohjoismaassa. Kilpailutilanne on pitkälti samanlainen, mutta vaihtelee jonkin verran eri Pohjoismaissa ja vakuutusluokissa.

Kaavio: Markkinaosuudet Pohjoismaissa, 2022

Vakuutusmaksutulo maittain
2022

Asiakassuhteet ovat Pohjoismaissa pitkiä, ja uusimisaste on noin 80–90 prosenttia. Markkinoille on ominaista myös alhainen kulusuhde, noin 15–20 prosenttia, sekä positiivinen makrotaloudellinen kehitys. Internetin käytön levinneisyys on Pohjoismaiden markkinoilla laaja. Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoille on tunnusomaista myös matala yhdistetty kulusuhde.

Kaavio: Vakuutusmaksutulo maittain, 2022

Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain
Pohjoismaat, 2022

Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinat ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Keskimääräinen markkinakasvu vuodesta 2005 on 3 prosenttia. Suurin vakuutusluokka Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoilla on moottoriajoneuvovakuutus, joka koostuu lakisääteisestä liikennevakuutuksesta ja vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta.

Kaavio: Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain Pohjoismaissa, 2022

Päivitetty