Taloudelliset tavoitteet

Sampo-konsernin uudet taloudelliset tavoitteet ja pääomanhallintakehikko esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 6.3.2024. 

Uudet taloudelliset tavoitteet ja pääomanhallintakehikko heijastelevat Sammon muutosta puhtaaksi vahinkovakuutuskonserniksi edellisen strategiakauden aikana sekä keskittymistä omistaja-arvon luomiseen underwriting-tuloksen kasvulla ja kurinalaisella pääomanhallinnalla. Konsernin taloudelliset tavoitteet perustuvat yksityiskohtaisiin operatiivisiin päämääriin.

Pääomamarkkinapäivä 2024, tallenne (englanniksi)ulkoinen linkki

Taloudelliset tavoitteet ja pääomanhallinta vuosille 2024-2026

Konsernin taloudelliset tavoitteet

 • Osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvu (keskimäärin ajanjaksolla): >7 %
 • Yhdistetty kulusuhde (vuositasolla): <85 %*
 • Käytettävissä olevan pääoman kertymä: > 4 miljardia euroa**

*) Tavoitteeseen sisältyy oletus 2 prosenttiyksikön suuruisesta positiivisesta diskonttovaikutuksesta.
**) Kumulatiivisen operatiivisen ja pääomanhallinnan optimoinnista vapautuvan oman varallisuuden summa.

Operatiiviset päämäärät*

 • Ifin toimintakulusuhteen pienentäminen: ~0,20 prosenttiyksikköä (vuositasolla)
 • Ifin bruttomaksutulon kasvu henkilövakuutuksissa: >7,5 prosenttia (keskimäärin ajanjaksolla)
 • Ifin sähköisten vahinkoilmoitusten osuus: >70 % vuoteen 2026 mennessä

Henkilöasiakkaat

 • Asiakaspysyvyys: 89 % tai korkeampi
 • Bruttomaksutulon kasvu kotivakuutuksissa: >5 % (keskimäärin ajanjaksolla)
 • Digitaalinen myynti: >160 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä

Yritysasiakkaat

 • Bruttomaksutulon kasvu pk-yritysasiakassegmentissä: >6 % (keskimäärin ajanjaksolla)
 • Digitaalinen myynti: 45 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä

Iso-Britannia

 • Underwriting-tuloksen kasvu: 10-15 % (keskimäärin ajanjaksolla)

*) Operatiivisissa päämäärissä Henkilöasiakkaat ja Yritysasiakkaat viittaavat Ifin liiketoiminta-alueisiin, Iso-Britannia Hastingsiin.

Pääomanhallintakehikko

 • Vakavaraisuussuhde: 150-190 %
 • Velkaisuusaste: <30 %
 • Pääomanhallinnan optimointi: ≤1,2 miljardia euroa käytettävissä olevaa pääomaa*
 • Vakaa perusosinko, joka kasvaa linjassa operatiivisen tuloksen kanssa (osingonjakosuhde vähintään 70 prosenttia)

*) Pääomanhallinnan optimoinnin kautta vapautuva oma varallisuus.

Laskentakaavat

Operatiivinen tulos:

+ nettotulos
- lopetetut liiketoiminnot  
- määräysvallattomien omistajien osuudet
- sijoitusten toteutumattomat voitot/tappiot
- diskonttauskorkojen muutosten tulosvaikutus
- ei-operatiivisten aineettomien hyödykkeiden poistot
- kertaluonteiset erät. 

Osakekohtainen operatiivinen tulos vuodelta 2023 oli 2,07 euroa.

Yhdistetty kulusuhde:

korvauskulut + liikekulut / vakuutusmaksutuotot, netto (sis. broker-tuotot) x 100 %

Solvenssi II -vakavaraisuussuhde:

oma varallisuus / vakavaraisuusvaatimus

Velkaisuusaste:

konsernin rahoitusvelat / (konsernin rahoitusvelat + oma pääoma (IFRS))

Aiemmat taloudelliset tavoitteet ja pääomanhallintakehikko

Taloudelliset tavoitteet ja pääomanhallintakehikko vuosille 2021-2023 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021.

Taloudelliset tavoitteet ja toteuma vuosina 2021-2023

Yhtiö Taloudellinen tavoite  2021 2022 2023
Sampo-konserni Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4-6% (mid-single digit) vuositasolla* 19 % 13 % 13 %
Konsernin yhdistetty kulusuhde <86 % 81,4 % 82,1 % 84,6 %
If Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4-6% (mid-single digit) vuositasolla* 15 % 26 % 25 %
Yhdistetty kulusuhde <85 % 81,3 % 80,3 % 83,1 %
Toimintakulusuhteen pienentäminen keskimäärin 0,20 prosenttiyksiköllä vuositasolla -0,10 %-y -0,30 %-y -0,30 %-y
Hastings Operatiivinen kulusuhde <88 % 80,3 % 89,7 % 89,8 %

* Ilman raportoituja koronapandemian vaikutuksia.

Pääomanhallintakehikko ja toteuma vuosina 2021-2023

Tavoite 2021 2022 2023
Vakavaraisuussuhde: 170-190 % 185 % 210 % 182 %
Velkaisuusaste: <30 % 28,6 % 23,8 % 25,3 %
Osingonjakosuhde: >70 %* 143 % 108 % 86 %
Progressiivinen perusosinko** 1,40 euroa (+8%) 1,50 euroa (+7%) 1,60 euroa (+7%)
Ylimääräisen pääoman palauttaminen Strategiakauden aikana Sampo palautti osakkeenomistajille ylimääräistä pääomaa 4,4 miljoonaa euroa ylimääräisten osinkojen ja omien osakkeiden takaisinostojen kautta.

*) Vuosilta 2021 ja 2022 perustuen osakekohtaiseen tulokseen ilman satunnaisia eriä; vuodelta 2023 perustuen operatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen.
**) Osingoissa vuosilta 2021 ja 2022 huomioitu osittaisjakautuminen.

Päivitetty