Photo: Hand touches the water surface

Vastuullinen sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi

Sampo-konserni on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2019.

ESG-näkökohdat, mukaan lukien ilmastonmuutos, vaikuttavat tuottoihin, riskeihin ja kaikkien yhtiöiden arvoon. Näin ollen ESG-näkökohtien sisällyttäminen sijoitusprosessiin on tärkeä keino parantaa sijoitusten riski-tuottosuhdetta, ja se on sijoitustoiminnan kriittinen menestystekijä.

Sampo-konsernin määritelmän mukaan vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoitustoimintaa, jossa ESG-näkökohdat huomioidaan sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa sekä sijoituksista raportoitaessa. Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu myös aktiivinen omistajuus ESG-asioissa. Vastuullinen sijoittaminen pyrkii yhdistämään paremman riskienhallinnan ja salkun tuoton sekä heijastelemaan sijoittajien arvomaailmaa. Se täydentää perinteistä taloudellista analyysia, ja siksi ESG-kysymyksiä arvioidaan samaan aikaan yhdessä muiden sijoitusten riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavien tekijöiden kanssa.

Vastuullisuuskenttä on hyvin laaja ja nopeasti kehittyvä, mikä tarkoittaa sitä, että ESG-analyysissä huomioitavien näkökohtien lista kasvaa jatkuvasti. Ympäristönäkökohdat (E, Environmental) pitävät sisällään esimerkiksi ilmastonmuutoksen, metsäkadon, biodiversiteetin, resurssien hallinnan, saastuttamisen ja jätehuollon. Sosiaaliset näkökohdat (S, Social) pitävät sisällään muun muassa ihmisoikeudet ja työkäytännöt, toimitusketjun hallinnoinnin, terveyden ja turvallisuuden työpaikalla sekä yhtiön suhteet eri sidosryhmiin. Hallinnoinnin (G, Governance) alle kuuluvat muun muassa johtajuus, palkitseminen, tilintarkastus, sisäisen valvonta ja osakkeenomistajien oikeudet.

Sampo Oyj:llä, Ifillä ja Mandatumilla on sijoitusten hallinnassa käytössään konsernin yhteinen infrastruktuuri, jota hallinnoi Mandatum Asset Management (MAM). Hastings ja Topdanmark hallinnoivat sijoituksiaan itsenäisesti omien sijoituspolitiikkojensa mukaisesti ja toimittavat säännöllisesti tietoa konsernin raportointia varten. MAM:n ESG-tiimi tukee vastuulliseen sijoittamiseen liittyvissä asioissa ja koordinoi raportointia konsernitasolla.

Sijoitustenhallinta konserniyhtiöissä

Vastuullisuus on olennainen osa Ifin ydinliiketoimintaa. Sijoitustoiminnassa Ifin tavoitteena on olla aktiivinen omistaja ja kehittää sijoitusanalyysiä, päätöksentekoprosesseja sekä aktiivisen omistajuuden käytäntöjä. If aloitti vuonna 2022 ilmastotavoitteiden asettamisen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

Ifin sijoituspolitiikassa on kuvattu Ifin sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen. Lisäksi politiikassa on esitetty käytössä olevat vastuullisen sijoittamisen strategiat kuten ESG-integraatio ja -seulonta sekä aktiivinen omistajuus. Politiikka tarkistetaan ja päivitetään vuosittain ja hyväksytetään Ifin hallituksella.

Topdanmark haluaa saavuttaa sijoituksilleen mahdollisimman suuren riski-tuottosuhteen. Siksi sekä ESG-näkökohtiin liittyvät riskit että mahdollisuudet integroidaan yhtiön päivittäiseen sijoitustoimintaan.

Topdanmark haluaa varmistaa, että arvonluonti on vastuullista eikä riko kansainvälisesti tunnistettuja standardeja ja periaatteita tai yleissopimuksia, joihin Tanska on sitoutunut. Topdanmarkin vastuullisen sijoittamisen viitekehys koskee kaikkia omaisuusluokkia. Yhtiö kuitenkin arvioi eri omaisuusluokkien analysoinnin suhteellista hyötyä, jotta se voi varmistua, että huomiota kiinnitetään alueisiin, joilla ESG-riski nähdään suurimmaksi.

Sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen

Topdanmarkilla on vastuullisen sijoittamisen ja aktiivisen omistajuuden politiikat, joissa on kerrottu yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Yleisvastuu näistä politiikoista on Topdanmark Asset Managementin hallituksella. Topdanmark Asset Management puolestaan vastaa politiikkojen toteuttamisesta ja valvoo jatkuvasti, että sijoitustoiminta on niiden mukaista.

Sitoumus asettaa ilmastotavoitteita Science Based Targets-aloitteen mukaisesti

Topdanmark sitoutui Science-Based Targets -aloitteeseen toukokuussa 2022. Topdanmark tukee myös SBTi:n ja YK:n Global Compactin Business Ambition for 1.5°C -kampanjaa. Topdanmark noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ohjeita rahoitussektorille ja tulee asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystavoitteita sijoituksille, korvauspalveluille sekä omalle toiminnalleen.

ESG-integrointi

Topdanmark arvioi sijoitustensa ESG-riskejä neljännesvuosittain. Arvio perustuu ulkoisen palveluntarjoajan ESG-dataan. Kokonaisanalyysi, ESG-riskiluokitusten markkina-arvoin painotettu keskiarvo, tehdään osakkeista, osakefutuureista ja ETF:stä.

Neljännesvuosittaisen analyysin lisäksi ulkopuolinen palveluntarjoajan arvioi Topdanmarkin sijoituksia säännöllisesti sekä yhtiötasolla että portfoliotasolla niiden ESG-riskin mukaan. Vaikka Topdanmark ei ole asettanut tavoitetta ESG-riskiluokitukselle, sitä arvioidaan ja seurataan tarpeettoman riskin välttämiseksi ja yhtiön altistumisen ymmärtämiseksi.

Toimialakohtainen seulonta

Tiettyjä toimialoja voidaan pitää luonteeltaan kiistanalaisina, ja ne voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ympäröivälle yhteiskunnalle. Topdanmarkin näkemyksen mukaan tämä koskee Kiistanalaiset toimialat -taulukossa lueteltuja toimialoja ja toimia.

Topdanmark ei sulje pois yrityksiä, joilla on vain rajallinen altistuminen kiistanalaisille toimialoille. Sen sijaan Topdanmark seuraa osallisuutta näille toimialoille ja on asettanut kynnysarvot liikevaihdolle, joka sijoituskohteena olevien yhtiöiden liikevaihdosta syntyy kiistanalaisesta toiminnasta.

Kiistanalaiset toimialat
Topdanmark

Toimiala Kynnysarvo (prosenttia liikevaihdosta)
Tervahiekkaan perustuva polttoaine Enintään 5 %
Terminen kivihiili Enintään 5 %
Poltettavan tupakan tuotanto 0-1 %
Kiistanalaiset aseet 0-1 %

 

Normipohjainen seulonta

Topdanmark seuloo ja arvioi nykyisiä ja mahdollisia sijoituskohteita YK:n Global Compact -periaatteiden, OECD:n monikansallisille yrityksille tarkoitettujen ohjeiden ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden rikkomusten suhteen. Yhtiön tavoitteena on, että sijoitustuotto syntyy ilman näiden periaatteiden tahallista rikkomista. Topdanmarkilla on myös menettelytavat, joilla voidaan sulkea pois sijoitukset yhtiöin, jotka ovat todennetusti rikkoneet edellä mainittuja periaatteita.

Aktiivinen omistajuus

Aktiivisena omistajana Topdanmark pyrkii tukemaan pitkäaikaista arvonluontia salkkuyhtiöissään. Topdanmark toteuttaa aktiivista omistajuutta äänestämällä salkkuyhtiöiden yhtiökokouksissa ja käymällä vuoropuhelua sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat rikkoneet YK:n Global Compact -periaatteita. Topdanmark aloittaa vuoropuhelun myös sellaisten salkkuyhtiöiden kanssa, joiden toiminta on ristiriidassa Topdanmarkin sijoituspolitiikan kanssa. Vuoropuhelua käydään tyypillisesti yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Jos vuoropuhelu ei johda toimintatapojen muutokseen, sijoitus voidaan myydä.

Hastingsin sijoitusstrategian keskeisiä tavoitteita ovat vahvuus ja ennustettavuus. Yhtiö pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet ja edistämään samalla sijoituspäätöksillään muutosta parempaan.

Sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen

Hastings pitää vastuullista sijoittamista jatkuvasti kehittyvänä ja paranevana prosessina. Yhtiöllä on vastuullisen sijoittamisen viitekehys ja se on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) vuonna 2022.

Hastings on myös sitoutunut vähentämään sijoitussalkkunsa ympäristövaikutuksia ja hiili-intensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Yhtiön sijoituskomitea seuraa ja tarkastelee näiden tavoitteiden saavuttamista ja siihen tähtäävää toimintasuunnitelmaa.

Sitoumus asettaa ilmastotavoitteita Science Based Targets-aloitteen mukaisesti

Hastings on sitoutunut asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Sitoumuksen myötä Hastings asettaa lyhyen (5–10 vuotta) ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä omalle toiminnalleen että sijoitustoiminnalleen seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoitteet on tarkoitus validoida ja julkaista vuonna 2024. Tämän jälkeen Hastings raportoi säännöllisesti työn edistymisestä SBTi:lle sekä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissaan.

ESG-integraatio

Hastingsin tavoitteena on ottaa ESG-näkökohdat huomioon yhtiön sijoituksissa vaikuttamatta negatiivisesti tuottoihin, hajautukseen tai sijoitussalkun laatuun. Hastingsin salkunhoitajat ottavat ESG-näkökohdat huomioon sijoitusprosesseissaan ja pyrkivät tunnistamaan tekijät, jotka heidän mielestään ovat avainasemassa määritettäessä suoriutuuko sijoituskohteena oleva yhtiö markkinoita paremmin vai heikommin. Salkunhoitajat käyttävät pääomaa tavalla, joka yhdistää ESG-näkökohdat ottaen samalla huomioon rahoitusvarojen säilyttämisen ja kasvattamisen.

Hastings on asettanut tavoitteen korkosalkkunsa keskimääräiselle ESG-luokitukselle. Tavoiteasetannassa otetaan huomioon salkunhoitajien näkemykset ja benchmark-luokitukset. Yhtiö on sitoutunut säilyttämään korkosalkkunsa keskimääräisen ESG-luokituksen tasolla ”A” MSCI:n ESG-luokitusten mukaan (asteikko CCC–AAA).

Negatiivinen seulonta ja normipohjainen seulonta

Hastingsissa negatiivinen seulonta keskittyy kolmeen toimialaan: tupakkaan, kiistanalaisiin aseisiin ja hiileen. Nämä toimialat on suljettu pois sisäisen harkinnan, sidosryhmien vaatimusten, toimialan tarkastelun ja salkunhoitajien konsultoinnin jälkeen.

Hastings käyttää myös normipohjaista seulontaa ja sijoituskomitealle raportoidaan neljännesvuosittain salkkuyhtiöistä, jotka eivät täytä Global Compactin periaatteita. Sijoituskomitea tekee päätöksiä jatkotoimista yhdessä salkunhoitajien kanssa.

Aktiivinen omistajuus ja ulkoisten varainhoitajien valinta

Hastingsilla ei ole suoria osakesijoituksia, joten se ei osallistu äänestyksiin.

PRI:n allekirjoittaminen ja ESG-käytännöt ovat osa ulkoisen varainhoitajan valintaa. Kaikki Hastingsin nykyisen ulkoiset varainhoitajat ovat PRI:n allekirjoittajia ja heillä on vastuullisen sijoittamisen politiikat.

Raportointi

Hastings raportoi vakuutustytäryhtiön sijoituskomitealle neljännesvuosittain. Raportointi sisältää ESG-luokitukset sekä vahvistetut altistumiset poissuljetuille tai sensitiivisille toimialoille. Tämä edesauttaa ohjeiden päivitystä ja mahdollistaa muutokset kiistanalaisiin positioihin. Sijoituskomitea voi myös raportoida tytäryhtiön hallitukselle rikkomuksista tai suositella muutosta vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen.

Mandatumin vastuullisen sijoittamisen politiikka linjaa Mandatum Asset Managementin (MAM) ja Mandatum Henkivakuutusyhtiön (Mandatum Life, jäljempänä yhdessä Mandatum) vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja ohjeet. Politiikassa on kuvattu Mandatumin sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen, sijoitusten ilmastostrategia sekä organisaatiorakenne ja vastuu-alueet. Lisäksi politiikassa on esitetty käytössä olevat vastuullisen sijoittamisen strategiat kuten ESG-integraatio ja -seulonta, aktiivinen omistajuus sekä vastuullisen sijoittamisen toteuttaminen rahastosijoituksissa ja ulkoistetussa varainhoidossa. Politiikka tarkistetaan ja päivitetään vuosittain ja hyväksytetään MAM:n ja Mandatum Lifen hallituksissa.

Mandatum noudattaa äänioikeuksia ja vaikuttamista koskevaa politiikkaansa, jossa esitetään oikeudelliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset sekä niihin liittyvät toimet, joita Mandatum noudattaa täyttääkseen osakkeenomistajavaikuttamista ja äänioikeuksien käyttöä koskevat velvollisuutensa osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin ja muiden asiaa koskevien sääntelyyn perustuvien vaatimusten mukaisesti.

Päivitetty