Photo: Hand touches the water surface

Vastuullinen sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi

ESG-näkökohdat, mukaan lukien ilmastonmuutos, vaikuttavat tuottoihin, riskeihin ja kaikkien yhtiöiden arvoon. Näin ollen ESG-näkökohtien sisällyttäminen sijoitusprosessiin on tärkeä keino parantaa sijoitusten riski-tuottosuhdetta, ja se on sijoitustoiminnan kriittinen menestystekijä.

Sampo-konserni on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2019. Sampo-konsernin määritelmän mukaan vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoitustoimintaa, jossa ESG-näkökohdat huomioidaan sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa sekä sijoituksista raportoitaessa. Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu myös aktiivinen omistajuus ESG-asioissa. Vastuullinen sijoittaminen pyrkii yhdistämään paremman riskienhallinnan ja salkun tuoton sekä heijastelemaan sijoittajien arvomaailmaa. Se täydentää perinteistä taloudellista analyysia, ja siksi ESG-kysymyksiä arvioidaan samaan aikaan yhdessä muiden sijoitusten riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavien tekijöiden kanssa.

Vastuullisuuskenttä on hyvin laaja ja nopeasti muuttuva, mikä tarkoittaa sitä, että ESG-analyysissä huomioitavien näkökohtien lista kasvaa jatkuvasti. Ympäristönäkökohdat (E, Environmental) pitävät sisällään esimerkiksi ilmastonmuutoksen, metsäkadon, biodiversiteetin, resurssien hallinnan, saastuttamisen ja jätehuollon. Sosiaalisiin näkökohtiin (S, Social) kuuluvat muun muassa ihmisoikeudet ja työkäytännöt, toimitusketjunhallinta, terveys ja turvallisuus työpaikalla sekä yhtiön suhteet eri sidosryhmiin. Hallinnoinnin (G, Governance) alle kuuluvat puolestaan muun muassa johtajuus, palkitseminen, tilintarkastus, sisäinen valvonta ja osakkeenomistajien oikeudet.

Sampo-konsernin yhtiöt hallinnoivat sijoituksiaan omien vastuullisen sijoittamisen politiikkojensa mukaisesti ja toimittavat raportointia konsernin emoyhtiölle säännöllisesti. Sijoituspolitiikat päivitetään vuosittain ja ne ovat yhtiöiden hallitusten hyväksymiä. 

Lisätietoa yhtiöittäin

Ifin vastuullisen sijoittamisen politiikassa on kuvattu Ifin sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen. Lisäksi politiikassa on esitetty käytössä olevat vastuullisen sijoittamisen strategiat kuten ESG-integraatio ja -seulonta sekä aktiivinen omistajuus. Vastuullisen sijoittamisen politiikka on sitova Ifin henkilöstölle. Politiikka tarkistetaan ja päivitetään vuosittain ja hyväksytetään Ifin hallituksella.

Topdanmarkilla on vastuullisen sijoittamisen ja aktiivisen omistajuuden politiikat, joissa on kerrottu yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Yleisvastuu näistä politiikoista on Topdanmarkin hallituksella. Topdanmarkin sijoitustiimi (front office) vastaa politiikkojen implementoinnista sijoitusstrategiaan ja middle office puolestaan seuraa, että sijoitustoiminta on niiden mukaista.

Sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen

Hastingsilla on vastuullisen sijoittamisen viitekehys ja se on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) vuonna 2022. Hastingsissa sijoitustoimintaa hallinnoi Hastingsin vakuutustytäryhtiö Advantage Insurance Company Limited (Advantage). Neljännesvuosittainen raportointi vakuutustytäryhtiön sijoituskomitealle sisältää sijoitusten ESG-luokitukset sekä mahdolliset altistumiset poissuljetuille tai sensitiivisille toimialoille. Komitea avustaa ohjeiden päivityksessä ja voi myös raportoida Hastingsin hallitukselle rikkomuksista tai suositella muutosta vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen. 

Hastings sitoutui Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sen Net Zero -standardiin syyskuussa 2022. Tämä tarkoittaa, että yhtiö asettaa tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet sijoituksilleen, toimittaa ne SBTi-aloitteelle hyväksyttäväksi ja julkaisee ne viimeistään syyskuussa 2024.

Hastings on tällä hetkellä sitoutunut vähentämään sijoitussalkkunsa hiili-intensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Yhtiön sijoituskomitea seuraa ja tarkastelee näiden tavoitteiden saavuttamista ja siihen tähtäävää toimintasuunnitelmaa. Hastingsin nykyiset sijoituksia koskevat ilmastotavoitteet arvioidaan, kun yhtiö asettaa tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet SBTi-aloitteen metodologian mukaisesti. 

ESG-integraatio

Hastingsin tavoitteena on ottaa ESG-näkökohdat huomioon yhtiön sijoituksissa vaikuttamatta negatiivisesti tuottoihin, hajautukseen tai sijoitussalkun laatuun. Yhtiö on sitoutunut säilyttämään korkosalkkunsa keskimääräisen ESG-luokituksen tasolla ”A” MSCI:n ESG-luokitusten mukaan (asteikko CCC–AAA).

Toimialakohtainen seulonta

Hastingsissa toimialakohtainen seulonta keskittyy kolmeen toimialaan: tupakkaan, kiistanalaisiin aseisiin ja hiileen. Nämä toimialat on suljettu pois sijoitussalkusta. Lisäksi Hastings suorittaa säännöllisiä arviointeja tunnistaakseen altistumisia muille sensitiivisille toimialoille.

Normipohjainen seulonta

Hastings käyttää normipohjaista seulontaa ja sijoituskomitealle raportoidaan neljännesvuosittain salkkuyhtiöistä, jotka eivät täytä YK:n Global Compactin periaatteita. Sijoituskomitea tekee päätöksiä jatkotoimista yhdessä salkunhoitajien kanssa.

Ulkoisten varainhoitajien valinta

Ulkoisten varainhoitajien valintaprosessissa huomioidaan varainhoitajan PRI-jäsenyys sekä ESG-käytännöt. 

Päivitetty