Mitä Sammon osakkeenomistajien tulee tietää jakautumisesta

Mirko Hurmerinta

Jakautumisprosessi ja Mandatumin listaaminen Nasdaq Helsinkiin jatkuu suunnitellusti ja jakautumisen täytäntöönpanopäivä on 1.10.2023.

Tässä blogikirjoituksessa vastaamme jakautumiseen liittyviin kysymyksiin.

Miksi Mandatum eriytetään muusta konsernista?

Sampo on Pohjoismaiden ja Ison-Britannian digitaalisilla henkilöasiakasmarkkinoilla toimiva puhdas vahinkovakuutusyhtiö, kun Mandatum on eriytetty. Vahinkovakuuttamiseen puhtaasti keskittyessään Sampo arvioi voivansa kohentaa pääoman tuottoa markkinariskin pienentyessä.

Mandatumin eriyttäminen konsernista alentaa Sammon altistumista markkinariskille vähentämällä konsernin riskipitoisten sijoitusten ja laskuperustekorkoisen vakuutuskannan määrää. Tämä alentaa sekä tuloksen että pääoman volatiliteettia. Vähentämällä altistumistaan markkinoiden mahdollisiin stressitilanteisiin Sampo voisi pystyä toimimaan nykyistä pienemmillä pääomapuskureilla.

Sijoitusten hoidosta antamiensa vahvojen näyttöjensä myötä Mandatum voi itsenäisenä, listattuna yhtiönä laajentaa uusiin asiakassegmentteihin orgaanisesti myös Suomen ulkopuolelle ja mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta kotimaassa. Tällainen kasvu edellyttäisi kuitenkin sitoumuksia, joita Sammon hallitus ei koe mahdollisiksi Sammon vahinkovakuutukseen keskittyvä strategia huomioiden.

Mitä minun täytyy tehdä saadakseni Mandatumin osakkeita?

Jakautuminen ei edellytä Sammon osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet Mandatumin osakkeet siirretään automaattisesti Sammon osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille.

Kuinka monta Mandatumin osaketta saan?

Osakkeenomistajat saavat yhden Mandatumin osakkeen jokaista omistamaansa yhtä Sammon osaketta kohti. Jos esimerkiksi omistat 20 Sammon osaketta, saat 20 Mandatumin osaketta.

Mitä nykyisille Sammon osakkeilleni tapahtuu?

Omistukset Sammon osakkeissa säilyvät ennallaan.

Aiheutuuko Mandatumin osakkeiden vastaanottamisesta minulle kuluja?

Sampo ei veloita osakkeenomistajilta kuluja osittaisjakautumisessa. Tilinhoitajat ja välittäjät voivat periä maksuja arvo-osuustilien ylläpidosta ja osakkeiden säilytyksestä.

Mikä on viimeinen päivä ostaa Sammon osakkeita, jos haluan vastaanottaa Mandatumin osakkeita?

Viimeinen päivä ostaa Sammon osakkeita, jotta osakkeenomistaja olisi oikeutettu saamaan Mandatumin osakkeita jakautumisvastikkeena, on 29.9.2023.

Mikä on ensimmäinen kaupankäyntipäivä Sammon osakkeella ilman Mandatumia?

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Sammon osakkeella ilman Mandatumia on 2.10.2023.

Milloin Mandatumin osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille?

Mandatumin osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille 2.10.2023.

Mikä on ensimmäinen kaupankäyntipäivä Mandatumin osakkeella Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki)?

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Mandatumin osakkeella on arviolta 2.10.2023.

Mikä on Mandatumin ”listautumishinta”?

Mandatum ei kerää uutta pääomaa eikä Sampo myy Mandatumin osakkeita. Näin ollen osakkeella ei ole ”listautumishintaa”, jolla tavallisesti tarkoitetaan hintaa, jolla uudet sijoittajat voivat merkitä osakkeita yhtiön listautuessa. Osakekurssi määräytyy normaalissa pörssikaupankäynnissä.

Miten Sammon ja Mandatumin osakekurssit kehittyvät jakautumisen jälkeen?

Molempien yhtiöiden osakekurssit määräytyvät pörssikaupankäynnissä, emmekä spekuloi kurssikehityksellä. Ottaen kuitenkin huomioon, että Mandatumin arvo poistuu Sammon osakkeesta, on mahdollista, että Sammon osake laskee ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä ilman Mandatumia (2.10.2023) samaan tapaan kuin osakkeilla on tapana laskea osingonirtoamispäivänä. 

Miten jaettuja Mandatumin osakkeita verotetaan?

Mandatumin osakkeiden vastaanottamisesta ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osakkeenomistajille, sillä osittaisjakautumista kohdellaan veroneutraalina jakautumisena suomalaisessa verotuksessa. Myyntivoittoa (tai myyntitappiota) verotetaan siinä vaiheessa, kun osakkeenomistaja myy vastaanottamansa Mandatumin osakkeet. Huom. osakesäästötilillä tuottoa verotetaan vasta silloin, kun sieltä nostetaan rahaa.

Sampo ei kuitenkaan voi antaa osakkeenomistajille veroneuvoja, sillä osakkeenomistajien verotus riippuu muun muassa osakkeenomistajan kotipaikasta ja juridisesta statuksesta.

Miten Sammon ja Mandatumin osakkeiden hankintameno määritellään verotuksessa jakautumisen jälkeen?

Sammon osakkeen hankintameno jakautuu Sammon ja Mandatumin kesken. Jakosuhde perustuu yhtiöiden nettovarallisuuden jakosuhteeseen jakautumishetkellä. Vaihtoehtoisesti jakosuhde voidaan määritellä osakkeiden käypien arvojen perusteella, mikäli tämä poikkeaa merkittävästi nettovarallisuuden jakosuhteesta. Käytännössä 20 prosenttiyksikön eroa on pidetty merkittävänä.

Jakautumisessa syntyneen uuden yhtiön ja jakautuneen yhtiön osakkeiden käypänä arvona voidaan Verohallinnon käsityksen mukaan pitää osakkeiden ensimmäisen noteerauspäivän painotettua keskikurssia tai toissijaisesti viiden ensimmäisen pörssipäivän vastaavaa keskikurssia, jos viimeksi mainitun keskikurssin katsotaan paremmin kuvaavan osakkeiden käypää arvoa.

Verohallinnon odotetaan antavan ohjeistuksen ja vahvistavan hankintamenon jakosuhteen arviolta kahden kuukauden kuluessa jakautumisesta.

Esimerkki:

Mikäli nettovarallisuuden jakosuhde olisi 90 prosenttia Sammolle ja 10 prosenttia Mandatumille ja osakkeenomistaja olisi maksanut Sammon osakkeesta 40 euroa ennen jakautumista, silloin Sammon osakkeen hankintameno olisi jakautumisen jälkeen 36 euroa (0,9 x 40) ja Mandatumin 4 euroa (0,1 x 40).

Huomioithan, että tämä vastaus pätee vain Suomessa yleisesti verovelvollisiin osakkeenomistajiin. Muiden osakkeenomistajien tulisi olla yhteydessä Verohallintoon.

Miten jakautuminen vaikuttaa Sammon tulokseen?

Vuonna 2022 Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 236 miljoonaa euroa ennen Sampo Oyj:lle maksettua konserniavustusta eli 14 prosenttia koko konsernin tuloksesta ennen veroja ja ilman satunnaisia eriä. Ilman Mandatum-segmenttiä konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 1 627 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 2,33 euroa raportoidun 2,69 euron sijaan.

Miten jakautuminen vaikuttaa Sammon tuleviin osinkoihin?

Sammon tulevat osingot perustuisivat vahinkovakuutusliiketoimintojen tuloksiin. Sammon osinkopolitiikkana on jakaa vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin tuottojen mukaisesti. Osinkopolitiikan mukaan osingon kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta.

Sammon perusosinko vuodelta 2022 oli 1,80 euroa osaketta kohden. Mandatumin osuus tästä oli sen maksama sisäinen osinko 150 miljoonaa euroa eli noin 0,30 euroa osakkeelta. Näin ollen vuodelta 2023 maksettavaa perusosinkoa arvioitaessa edellisvuoden vertailulukuna tulisi käyttää 1,50 euroa.

Minkälaista osinkoa Mandatum maksaa tulevaisuudessa?

Mandatumin tavoitteena on jakaa vuosien 2024-2026 aikana osinkoa kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia. Tämä vastaa noin 1 euroa per osake. Lisätietoa Mandatumin taloudellisista tavoitteista on saatavilla 1.9.2023 julkaistusta jakautumisesitteen täydennyksestä sivulta www.sampo.com/jakautuminen

Mikä tulee olemaan Mandatumin osakemäärä kaupankäynnin alkaessa?

Mandatumin osakemäärä tulee 1.10.2023 olemaan sama kuin Sammolla eli 501 796 752 osaketta.

Ketkä ovat Mandatumin suurimmat osakkeenomistajat jakautumisen jälkeen?

Kaupankäynnin alkaessa 2.10.2023 Mandatumin osakaskunta on sama kuin Sammolla. Sammolla oli elokuun lopussa yli 200 000 Suomeen rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa ja noin 60 prosenttia osakkeista oli hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistuksessa. Lisätietoa Sammon osakkeenomistajista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat.

Photo: Mirko Hurmerinta, Sampo
Mirko HurmerintaSijoittajasuhdepäällikkö, Sampo Oyj