Velka ja luottoluokitukset

Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on säilyttää taseensa vahvana varmistaen samalla pääoman tehokkaan käytön ja ylläpitää hajautettua velkarakennetta, suhteellisen matalaa velkaantumisastetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa. Konserni tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Velkainstrumenttien hallinta

Sampo-konsernin velkarahoitukseen sisältyy normaalin etuoikeuden velkainstrumenttien ohella omiin varoihin luettavia huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja.

Sampo Oyj:n vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt eivät käytä normaalin etuoikeuden velkainstrumentteja osana rahoitustaan. Sen sijaan ne käyttävät huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja osana omia varojaan sisäisten pääomitustavoitteiden ja ulkoisten määräysten asettamissa puitteissa. Näiden velkojen maturiteetit ja muut ehdot määräytyvät suurelta osin viranomaismääräysten ja luokituslaitosten kriteerien pohjalta.

Sampo Oyj:n tärkein rahoituksen lähde ovat EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen lasketut velkainstrumentit. Sampo voi myös laskea liikkeelle yritystodistuksia ja sillä on pohjoismaisten pankkien kanssa ohjelma yritystodistusten liikkeelle laskemiseksi Suomessa, missä on hyvin toimiva ja suhteellisen kookas yritystodistusmarkkina. Lisäksi Sampo voi laskea liikkeelle ei-julkisia joukkovelkakirjalainoja. Pankkilainoja ja valmiusluottojärjestelyjä saatetaan myös käyttää rahoitusrakenteen ja likviditeetin hallinnassa.

Sampo pyrkii hyvään hajauttamiseen maturiteettien suhteen, jotta jälleenrahoitusriski pysyisi mahdollisimman pienenä. Sampo Oyj laskee pääosin liikkeelle euromääräisiä velkainstrumentteja, mutta EMTN-ohjelma sallii myös muiden valuuttojen käytön.

Tietoja Sampo Oyj:n liikkeelle laskemista velkainstrumenteista
31.3.2023

Velkainstrumentti Nimellisarvo, Milj. € Korkokuponki Eräpäivä
Senior Bond  318 1,00 % 18.9.2023
Senior Bond  162 1,250 % 30.5.2025
Senior Bond  313 1,625 % 21.2.2028
Senior Bond  1 000 milj. NOK 3,100 % 7.9.2028
Hybrid Tier 2 Bond, erillisdokumentaatiolla liikkeeseen laskettu 500 3,375% 23.5.2029
Senior Bond 402 2,25 % 27.9.2030
Hybrid Tier2 Bond 1 000 2,50 % 3.9.2032
Private placements 16    

 

Velkainstrumenttien erääntyminen
31.3.2023

Velkaan liittyvät avainluvut
31.3.2023

Sampo Oyj  
Nettovelka, milj. euroa 159
Bruttovelan suhde omaan pääomaan, % 40,9
Velkaisuusaste, %* 29,0
Sampo-konserni  
Oma pääoma, milj. euroa 10 242
Hybridilainat, milj. euroa 1 891
Seniorilainat, milj. euroa 1 293
Velkaisuusaste, %* 23,7

*=Velka/(velka+oma pääoma)

Päivitetty