Ilmastoon liittyvät mittarit ja tavoitteet

Sampo-konserni julkaisee omaan toimintaan ja sijoitustoimintaan liittyviä ilmastomittareita ja -tavoitteita. Mittarit julkaistaan ​​konsernitasolla, mutta konserniyhtiöt päättävät omista tavoitteistaan. Vuosittain julkaistavat tiedot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään laskentamenetelmien kehityksen ja konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi, mutta ne antavat kuitenkin viitteitä edistymisestä.

Konserniyhtiöt pyrkivät jatkuvasti kehittämään vastuullisuustietoihin liittyviä mittareita, laskentamenetelmiä ja raportointia. Lisätietoa tämänhetkisistä oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöihin ja sijoituksiin liittyvistä mittareista ja tavoitteista löytyy Sampo-konsernin ja konserniyhtiöiden vastuullisuusraporteista.

Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt

Sampo-konserni mittaa oman toimintansa ympäristövaikutuksia seuraamalla kasvihuonekaasupäästöjä. Päästövähennystavoitteet asetetaan tytäryhtiötasolla, jotta niissä voidaan huomioida kunkin yhtiön ominaispiirteet ja valmius tavoitteiden asettamiseen.

Oma toiminta: mittarit ja tavoitteet

Kasvihuonekaasupäästöt, tCO2e
Sampo-konserni

  2022 2021 2020*
Scope 1 – Suorat kasvihuonekaasupäästöt 1 188,0 1 867,9 1 515,0
Scope 2 – Epäsuorat kasvihuonekaaupäästöt 4 066,1 2 458,5 2 886,6
Scope 1-3 Kasvihuonekaasupäästöt, yhteensä 15 586,0 6 314,9 6 925,1
Scope 1-3 GHG emissions, total 20 840,1 10 641,3 11 326,8
Kasvihuonekaasupäästöt per työntekijä 1,57 0,89 1,26

* Pois lukien Hastings

 

Kasvihuonekaasupäästöt yhtiöittäin, tCO2e
Sampo-konserni

  2022 2021 2020
If 10 310,0 3 638,0 4 210,4
Topdanmark 7 712,2 5 471,5 6 022,7
Hastings 1 782,6 943,8 -
Mandatum 848,7 508,7 976,6
Sampo Oyj 186,7 79,2 117,2
Sampo-konserni, yhteensä 20 840,1 10 641,3 11 326,8

 

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet, %
Sampo-konserni

  2022 2021 2020*
Liikematkustaminen 28,5 25,8 31,4
Henkilöstön työmatkat ja etätyö 26,5 - -
Sähkön kulutus 14,4 18,8 18,8
IT-laitteet ja pilvipalvelut 10,1 20,8 14,5
Kiinteät ja liikkuvat polttolähteet 5,7 17,5 13,4
Polttoaineeseen ja energian liittyvät toiminnot 7,1 10,6 11,4
Lämmitys ja jäähdytys 5,1 4,4 6,7
Muut 2,6 2,1 3,7

* Pois lukien Hastings

Lisätietoa on saatavilla konserniyhtiöiden vastuullisuusraporteissa.

If sitoutui Scienced-Based Targets-aloitteeseen (SBTi) lokakuussa 2021. SBTi ajaa kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttamalla yrityksiä asettamaan ilmastotieteeseen pohjautuvia päästövähennystavoitteita. Sitoumuksen tehtyään Ifin on määrä kehittää tavoitteet, toimittaa ne SBTi:lle vahvistusta varten ja tiedottaa tavoitteista ulkoisesti 24 kuukauden kuluessa. Kaikkien tavoitteiden tulee kattaa vähintään viisi ja korkeintaan viisitoista vuotta siitä päivästä, jolloin tavoite on toimitettu SBTi:lle. 

If on rahoituslaitos, joten yhtiö noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ohjeita rahoitussektorille. Ifin sijoitussalkku edustaa suurinta osaa Ifin kokonaispäästöistä, joten If asettaa tavoitteita yhdenmukaistaakseen sijoitussalkun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa.  

If aikoo myös asettaa tavoitteita korvauspalveluille, sillä korvauksista syntyy huomattava osa yhtiön päästöistä. Lisäksi If asettaa tavoitteita yhtiön autoille ja toimistoille (energiankulutus, jäte, toimistotarvikkeet, vedenkulutus ja IT-laitteet). 

Liikematkustamisen osalta Ifin tavoitteena on vähentää lentojen kokonaismäärää 50 prosentilla vuoden 2019 tasoon verrattuna. 

Topdanmarkin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite koskee yhtiön toimipaikkoja (Scope 1 ja Scope 2), työajoa yksityisautoilla, lentomatkustamista, vedenkulutusta ja jätteitä (Scope 3).  

Topdanmark sitoutui Science-Based Targets-aloitteeseen ja sen Net Zero -standardiin kesäkuussa 2022. Tämä tarkoittaa, että Topdanmarkin tulee asettaa tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet yhtiön omasta toiminnasta aiheutuville kasvihuonekaasupäästöille (Scope 1 ja Scope 2) sekä yhtiön sijoitusten kasvihuonekaasupäästöille (Scope 3). Tavoitteet vahvistetaan vuonna 2024.

Hiilineutraaliuteen tähtäävät toimet
Topdanmark

Painopistealue Toimintasuunnitelma

Yhtiön rakennusten käyttö

  • Vaiheittainen suunnitelma vuosille 2021–2025: Sisältää esimerkiksi asteittaisen luopumisen maakaasusta, konkreettisia optimointitoimia ja siirtymisen hiilineutraalin sähkön käyttöön.

  • Jäähdytysjärjestelmän optimointi: Odotetaan vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä noin 110 tonnilla.

  • Siirtyminen LED-valaistukseen: Kaikki lamput vaihdetaan LED-lamppuihin.

Työsuhdeautojen käyttö (Topdanmarkilla on noin 100 leasingautoa)

  • Ajamisen vähentäminen: hybridityö ja digitaalisten työvälineiden käytön jatkaminen.

  • Siirtyminen vähäpäästöisiin autoihin: Asteittainen siirtyminen hybridi- tai sähköajoneuvoihin.

Yksityisautojen käyttö työmatkoihin (pääasiassa yhtiön myyjien ja vahingonselvittäjien yksityisautojen käyttö työmatkustuksessa)
  •  Ajamisen vähentäminen: Hybridityö ja digitaalisten asiakastapaamisten jatkaminen ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto kiinteistö- ja rakennustarkastuksissa vakuutussopimuksia laadittaessa tai korvaushakemuksia tehdessä.

  • Siirtyminen vähäpäästöisiin autoihin: Yksityisautojen vaihtamiselle vähäpäästöisiin autoihin ei ole toistaiseksi löytynyt toteuttamiskelpoista mallia, koska yhtiö ei voi juuri vaikuttaa henkilöstönsä autonvalintaan. Työtä jatketaan tulevina vuosina.

Lentomatkustus (pääasiassa ulkopuoliset IT-kehittäjät, joita Topdanmark käyttää eri hankkeiden yhteydessä; matkustus sijoittajatapaamisiin, muihin kokouksiin ja konferensseihin jne.)

  • Lentomatkustamisen vähentäminen: Hybridityö ja digitaalisten alustojen käytön jatkaminen.

 

Hastingsin pitkän aikavälin tavoite on olla nettonollayritys vuoteen 2050 mennessä. Tätä tavoitetta tukee yhtiön sitoutuminen SBTi-aloitteeseen, johon Hastings liittyi syyskuussa 2022. Hastings aikoo asettaa tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet yhtiön omasta toiminnasta aiheutuville kasvihuonekaasupäästöille (Scope 1 ja Scope 2) sekä yhtiön sijoitusten kasvihuonekaasupäästöille (Scope 3) seuraavien kahden vuoden aikana.

Mandatumin hiilijalanjäljen kannalta suurin vaikutus tulee sijoitustoiminnan kautta, mutta yhtiö pyrkii vähentämään myös oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ja etsii vastuullisempia toimintatapoja, esimerkiksi sisäisen ympäristöpolitiikan avulla.  

Mandatum on mitannut oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä vuodesta 2019 lähtien. Päästöistä kerättävää dataa on laajennettu vuosi vuodelta entistäkin kattavamman kuvan saamiseksi.  

Esimerkkejä oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävistä teoista ovat toimistojen energiatehokkuuden, tilojen käytön ja kierrätyksen parantaminen.

Sijoitustoiminta

Sampo-konserni mittaa suorien osake- ja korkosijoitustensa hiilijalanjäljen ja ilmastovaikutuksen vuosittain. Lisätietoa eri vuosien tuloksista on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusraporteissa.

Toimialakohtainen seulonta ja aktiivinen omistajuus, kuten vuoropuhelu yhtiön johdon kanssa ja yhtiökokouksissa äänestäminen, nähdään keinoina vaikuttaa sijoituskohteisiin ja siten vähentää siirtymäriskiä. Lisätietoa toimialakohtaisista sijoituksista ja omistajuustoimista on saatavilla Sampo- konsernin vastuullisuusraportissa ja kvartaaleittain julkaistavasta yritysvastuuesityksessä.

Kaikki Sampo Oyj:n tytäryhtiöt selvittävät parhaillaan ilmastotavoitteiden asettamista sijoituksille.

Sijoitustoiminta: mittarit ja tavoitteet

Suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjälki

Ulkopuolinen palveluntarjoaja laskee Sampo-konsernin suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjäljen vuosittain. Viimeisin analyysi tehtiin alkuvuodesta 2023. Analyysissä olivat mukana Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2022 tilanteen mukaisesti. 

Laskentatapa on vaihdellut parantuneen tiedon saatavuuden ja palveluntarjoajan metodologian kehityksen vuoksi. Konsernirakenteen muutokset ovat myös vaikuttaneet tuloksiin. Näistä syistä eri vuosien tulokset eivät ole vertailukelpoisia. 

Rahoitetut päästöt ilmaisevat salkun hiilijalanjäljen, jossa on huomioitu Scope 1, 2 ja 3 mukaiset päästöt. Suhteellinen hiilijalanjälki on normalisoitu mittari, joka kertoo salkun kokonaishiilipäästöt miljoonaa sijoitettua euroa kohden. Hiili-intensiteetti on mittari, joka soveltaa omistuslähestymistapaa siten, että se määrittää sijoittajan osuuden tuotoista ja jakaa ne lopulta toinen toisella. Tuloihin yhdistettynä mittarin tarkoituksena on kuvata taustalla olevien omistusten hiilidioksidipäästöjä. Painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti tulee suoraan TCFD:n suosituksista, joissa kasvihuonekaasupäästöt jaetaan salkun painotusten eikä omistusperiaatteen mukaan.

Sijoitusten hiilijalanjälki
Sampo-konserni

  31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Osakesijoitukset      
Rahoitetut Scope 1 ja 2:n mukaiset päästöt, tCO₂e 92 059 150 791 172 505
Rahoitetut päästöt ml. Scope 3, tCO₂e 2 061 710 2 393 007 497 076
Suhteellinen hiilijalanjälki (tCO 77,92 61,82 76,27
Hiili-intensiteetti, tCO₂e/milj. e liikevaihto 92,72 117,97 133,12
Painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (tCO2e/milj. 3 liikevaihto) 98,20 105,74 134,68
Korkosijoitukset      
Rahoitetut Scope 1 ja 2:n mukaiset päästöt, tCO₂e 378 840 450 478 652 206
Rahoitetut päästöt ml. Scope 3,  tCO₂e 4 963 145 3 950 191 2 042 254
Suhteellinen hiilijalanjälki (tCO2e) 35,07 35,89 44,47
Hiili-intensiteetti, tCO₂e/milj. e liikevaihto 140,38 167,48 193,23
Painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (tCO2e/milj. e liikevaihto) 51,11 55,06 57,84

* Pois lukien Hastings

Osake- ja korkosijoitusten ilmastoarvio

Sampo-konserni teettää vuosittain arvion suorien osake- ja korkosijoitusten vaikutuksesta ilmastoon. Viimeisin arvio tehtiin alkuvuodesta 2023. Arviossa olivat mukana Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin, Mandatumin ja Sampo Oyj:n sijoitukset 31.12.2022 tilanteen mukaisesti. 

Ilmastoskenaarioanalyysi

Osana ilmastoarviota selvitettiin, miten Sampo-konsernin suorat osake ja korkosijoitukset ovat linjassa kansainvälisen energiajärjestön (IEA) skenaarioiden kanssa. Skenaarioanalyysissa verrataan salkun nykyisiä ja tulevia kasvihuonekaasupäästöjä IEA:n kestävän kehityksen skenaarion (Sustainable Development Scenario, SDS), ilmoitettujen linjausten skenaarion (Stated Policies Scenario, STEPS) ja nykyisen linjan skenaarion (Current Policies Scenario, CPS) hiilibudjetteihin. Tulos on esitetty prosenttiosuutena portfolion ja benchmarkin käyttämästä budjetista. 

Palveluntarjoajan analyysin mukaan Sampo-konsernin suorat osake- ja korkosalkut eivät ole linjassa kestävän kehityksen skenaarion (SDS) eli 1,5 asteen skenaarion kanssa vuoteen 2050 mennessä. Salkku ylittää SDS-budjettinsa vuonna 2040 ja se liittyy ilmaston mahdolliseen 1,9 °C lämpenemiseen vuoteen 2050 mennessä. Vertailukohteen, iShares MSCI World ETF, mahdollinen lämpötilan nousu oli 2,8 °C.  Salkku ylitti vuoden 2021 vastaavassa analyysissä SDS-budjettinsa vuonna 2042 ja se liittyi ilmaston mahdolliseen 1,7 asteen lämpenemiseen vuoteen 2050 mennessä. Sampo-konsernin sijoitukset ovat kuitenkin edelleen linjassa alle 2 asteen skenaarion kanssa. 

Ilmastotavoitteiden arviointi

Siirtymä vähähiiliseen maailmaan vaatii yrityksiltä kansainvälisten ilmastotavoitteiden omaksumista ja edistämistä. Osana Sampo-konsernin laajempaa ilmastoarviota tehdyn ilmastotavoiteanalyysin mukaan 59 prosenttia Sampo-konsernin suorien osake- ja korkosijoitusten arvosta oli sitoutunut tällaiseen tavoitteeseen vuoden 2022 lopussa. Tähän sisältyvät salkkuyhtiöiden itsensä asettamat kunnianhimoiset tavoitteet sekä sitoumukset asettaa tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet ja jo hyväksytyt tieteeseen pohjautuvat tavoitteet (Science Based Targets). 

Jatkossa Sampo-konsernin yhtiöt seuraavat tarkasti salkkuyhtiöiden ilmastotoimia hallitakseen ilmastoriskiä. 

Fyysiset riskit ja siirtymäriskit

Ilmastoarviossa mitattiin myös Sampo-konsernin sijoitusten altistumista fyysisille riskeille ja siirtymäriskeille. Arviossa todettiin, että Sampo-konsernin suoriin osake- ja korkosijoituksiin ei kohdistu niiden toimialojen ja maantieteellisten alueiden perusteella merkittäviä kroonisia tai akuutteja fyysisiä riskejä. Sampo-konsernilla ei ole paljon sijoituksia yleishyödyllisten palvelujen kaltaisille toimialoille, joihin siirtyminen vähähiiliseen talouteen vaikuttaa erityisesti, mikä vähentää altistumista siirtymäriskeille.

If sitoutui Scienced-Based Targets-aloitteeseen (SBTi) lokakuussa 2021. SBTi ajaa kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttamalla yrityksiä asettamaan ilmastotieteeseen pohjautuvia päästövähennystavoitteita. Sitoumuksen tehtyään Ifin on määrä kehittää tavoitteet, toimittaa ne SBTi:lle vahvistusta varten ja tiedottaa tavoitteista ulkoisesti 24 kuukauden kuluessa. Kaikkien tavoitteiden tulee kattaa vähintään viisi ja korkeintaan viisitoista vuotta siitä päivästä, jolloin tavoite on toimitettu SBTi:lle.

If on rahoituslaitos, joten yhtiö noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ohjeita rahoitussektorille. Ifin sijoitussalkku edustaa suurinta osaa Ifin kokonaispäästöistä, joten If asettaa tavoitteita yhdenmukaistaakseen sijoitussalkun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa.

Topdanmark sitoutui Science-Based Targets -aloitteeseen kesäkuussa 2022. Topdanmark tukee myös SBTi:n ja YK:n Global Compactin Business Ambition for 1.5°C -kampanjaa. Topdanmark noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ohjeita rahoitussektorille ja tulee asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystavoitteita sijoituksille sekä omalle toiminnalleen. 

Sijoitustoiminnassaan Hastings pyrkii vähentämään sijoitussalkun ympäristövaikutuksia ja on sitoutunut vähentämään sijoitussalkun hiili-intensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Hastingsin sijoituskomitea seuraa tavoitteen edistymistä ja siihen liittyvää toimintasuunnitelmaa. Muita toimia ja tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi analysoidaan osana laajempaa ilmastoriskiarviota vuonna 2022.

Hastings on sitoutunut asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Sitoumuksen myötä Hastings asettaa lyhyen (5–10 vuotta) ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä omalle toiminnalleen että sijoitustoiminnalleen seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoitteet on tarkoitus validoida ja julkaista vuonna 2024. Tämän jälkeen Hastings raportoi säännöllisesti työn edistymisestä SBTi:lle sekä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissaan.

Mandatum kuuluu kansainväliseen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) -verkostoon, jonka tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti, ohjata varoja vähäpäästöisempiin yrityksiin ja kehittää menetelmiä sijoitusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Osana verkostoa Mandatum pyrkii ajan myötä vähentämään sijoitusten päästöjä.   

Mandatum haluaa olla osa ilmastokriisin ratkaisua analysoimalla sijoitusmahdollisuudet huolellisesti ilmastoon liittyvien kriteerien perusteella. Tietyt toimialat poissulkevan menetelmän lisäksi Mandatum pyrkii löytämään yrityksiä, jotka esimerkiksi tarjoavat teknisiä innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Mandatumin tavoitteena on vähentää altistusta fossiilisia polttoaineita valmistavalle teollisuudelle ja samalla sijoittaa yhtiöihin, jotka tuottavat energiaa uusiutuvista lähteistä tai joilla on selkeä ja uskottava strategia siirtymiseksi fossiilisista polttoaineista kestävämpään liiketoimintamalliin. 

Osana siirtymävaiheessa olevien yritysten arviointia Mandatum arvioi muun muassa yhtiöiden energiatuotannon jakaumaa ja uusiutuvan energian osuutta, suunnitelmia uusiutuvaan energiaan perustuvan liiketoiminnan kasvattamiseksi sekä päästövähennystavoitteita. Mandatumin tavoitteena on poistaa sijoitussalkustaan kivihiili (eli yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia perustuu kivihiileen) vuoteen 2030 mennessä ja öljy (eli yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia perustuu öljyyn) vuoteen 2040 mennessä.

Suorien kiinteistösijoitusten vastuullisuuden painopistealueet

MAM keskittyy suorien kiinteistösijoitusten hallinnassa energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, vesitehokkuuteen, kierrätykseen, jätteen määrän vähentämiseen sekä kestävien, terveellisten ja turvallisten kiinteistöjen tarjoamiseen vuokralaisille. MAM on myös asettanut vastuullisuustavoitteet kiinteistösijoituksille ja seuraa niiden saavuttamista säännöllisesti. 

Suorien kiinteistösijoitusten vastuullisuustavoitteet
Mandatum

Tavoite Vertailu-
vuosi
Tavoite-
vuosi
Tilanne 31.12.2022
Vedenkulutuksen vähentäminen 10 prosentilla 2018 2022 Vedenkulutus laski 25,4 (26,3) prosenttia vertailuvuoteen nähden. 
Hiilineutraalius kiinteistöjen oman energiankulutuksen osalta (sähkö ja lämmitys/jäähdytys) 2019 2025 Hiilijalanjälki (Scope 1 ja 2 -päästöt): 1 638,8 (2 599,2) tCO2e
55 prosentin kierrätysasteen saavuttaminen 2020 2025 Kierrätysaste oli 47 (49*) prosenttia ja datan kattavuus 100 (99) prosenttia. 

Energiankulutuksen vähentäminen 20 prosentilla (laskennallinen energiatehokkuus) Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti**

2015 2025 Energiankulutus on vähentynyt 13 (19) prosenttia. Saka Hallikiinteistöt Ky myytiin 1.7.2022, mikä vaikutti vuoden 2022 tulokseen. Muutoksen seurauksena Mandatum asetti vuonna 2023 uuden tavoitteen, joka on 15 prosenttia. 
Neljä tähteä GRESB-raportoinnissa 2020 2025

Neljä tähteä vuonna 2022. 

* 2021 vuoden lukua on korjattu. Laskennasta on jätetty pois yksi kylmänä vuokrattu kohde, jossa vuokralaisella on oma jätesopimus, johon Mandatum ei voi vaikuttaa. 
** Energiatehokkuussopimus ja siihen liittyvät luvut sisälsivät myös Mandatum Life Vuokratontit I Ky:n ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kiinteistöt vuonna 2022. 

Suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki mitataan myös vuosittain. Kiinteistösijoitusten energiansäästötoimet ovat olleet onnistuneita ja esimerkiksi sähkökulutus on laskenut tasaisesti. Kiinteistöjen automaatiojärjestelmien etävalvonnan avulla voidaan optimoida kiinteistöjen sisäolosuhteet ja vähentää näin energiankulutusta entisestään. Jatkuvan energianhallinnan avulla voidaan myös havaita energiansäästöpotentiaali, asettaa energiatehokkuustavoitteita ja seurata energiankulutuksen toteumaa reaaliaikaisesti.

Suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki, tCO2e

  2022 2021 2020
Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöt 0,0 0,0 0,0
Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt 1 638,8 2 599,2 3 105,6
Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt 139,1 261,6 248,0

Scope 1-3 -päästöt yhteensä

1 777,9

2,860.8

3,353.5

  

Päivitetty