Ilmastoriskien hallinnointi

Ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan ensisijaisesti  tytäryhtiöissä, joissa varsinaista liiketoimintaa harjoitetaan. If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum toimivat eri maantieteellisillä alueilla ja eri toimialoilla, joten on kunkin yhtiön hallituksen ja johdon vastuulla hallita ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sen mukaisesti.

Sampo Oyj:n hallituksella on kokonaisvastuu ja ylin päätösvalta konsernitason vastuullisuusasioista kattaen mm. kaikki ympäristövastuuseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät näkökohdat. Hallitus on nimennyt tarkastusvaliokunnan valvomaan Sampo-konsernin vastuullisuusraportointia ja -toimintaa. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle neljännesvuosittain. Hallitus hyväksyy mm. konsernin toimintaperiaatteet, riskienhallintaperiaatteet, riski- ja vakavaraisuusarvion (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA) sekä vastuullisuus- ja riskienhallintaraportit.

Ilmastoriskien hallinnointi konserniyhtiöissä

Ifin hallituksen päätöksentekovalta perustuu kunkin If-konserniin kuuluvan yhtiön paikalliseen lainsäädäntöön, yhtiöjärjestykseen ja muihin yhtiökokouksen suoraan antamiin ohjeisiin. Hallitus hyväksyy Ifin politiikat ja periaatteet, riski- ja vakavaraisuusraportin (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA) ja taloussuunnitelman. Hallitus valvoo myös vastuullisuutta, mukaan lukien ilmastoon liittyvät asiat, ja hyväksyy vastuullisuusperiaatteet ja vuosittaisen vastuullisuusraportin.

Toimitusjohtajilla on kokonaisvastuu If-yhtiöiden päivittäisestä liiketoiminnasta. Heillä on mahdollisuus siirtää päivittäistä liiketoimintaa koskeva päätösvalta muille henkilöille Ifin sisällä, mutta heillä on lopullinen vastuu tehdyistä päätöksistä.

Ifin vastuullisuuskomitea on neuvoa-antava ja valmisteleva elin vastuullisuuteen liittyvissä asioissa ja vastuullisuusnäkökohtien integroinnissa toimintaan. Vastuullisuuskomitea on riskikomitea, joka kokoontuu neljännesvuosittain ja raportoi ORSA-komitealle. Vastuullisuuskomitean jäseniä ovat talousjohtaja (puheenjohtaja), henkilöstöjohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja, lakimies, IT-johtaja, riskienhallintajohtaja ja vastuullisuusjohtaja sekä kaikkien liiketoiminta-alueiden edustajat (henkilöasiakkaat, yritysasiakkaat, suurasiakkaat, Baltia ja korvaustoiminnot).

Vastuullisuusjohtaja koordinoi Ifin vastuullisuustyötä ja raportoi strategiasta, tavoitteista, toimista ja seurantaprosesseista vastuullisuuskomitealle. Lisäksi vastuullisuusyksikkö ja eri osastojen edustajista koostuvat Sustainability Core -tiimit avustavat vastuullisuusjohtajaa. Vastuullisuusyksikkö tuo strategista näkemystä vastuullisuusasioihin ja koordinoi Sustainability Core-tiimien työtä sekä raportointia vastuullisuuskomitealle. Ifin vastuullisuusperiaatteet kuvaavat Ifin lähestymistapaa vastuullisuuteen.

Topdanmarkin hallituksella on kokonaisvastuu liiketoiminnan riskeistä, mukaan lukien sääolosuhteisiin ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet, ja se hyväksyy yhtiön riskienhallintaperiaatteet ja riskiprofiilin. Skenaarioanalyysien, stressitestien ja herkkyysanalyysien tulokset raportoidaan hallitukselle vuosittain osana vakavaraisuusraportointia. Hallitus käy lisäksi läpi yhtiön sijoituspolitiikan vähintään kerran vuodessa ja varmistaa, että reagointi sijoitusten ilmastoriskeihin on asianmukaista ja riittävää. Hallitus päättää myös Topdanmarkin strategisista kestävän kehityksen toimista.

Konsernin johto vastaa yksittäisille liiketoiminta-alueille ja henkilöstöryhmille asetetuista tavoitteista sekä riskiviitekehyksestä. Riskikomitea vastaa ydinliiketoimintaa koskevista ilmastonmuutosasioista. Topdanmarkin talousjohtaja toimii riskikomitean puheenjohtajana. Talousjohtajan lisäksi komiteaan kuuluu edustajia mm. varainhoidosta, tilastopalveluista, jälleenvakuutuksesta, rahoituksesta ja aktuaaritoiminnoista. Riskikomitea käsittelee Topdanmarkin tilastopalvelun laatimat sääriskiraportit ja laatii raportit ja suositukset hallitukselle.

Lisäksi Topdanmarkilla on vastuullisuusfoorumi, joka koostuu neljästä johtoryhmän jäsenestä ja viidestä johtajasta eri henkilöstöryhmistä. Foorumin puheenjohtajana toimii johtoryhmän tukitoiminnoista, strategiasta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. Vastuullisuusfoorumilla on kokonaisvastuu vastuullisuustyön suunnittelemisesta ja tavoitetason asettamisesta, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät näkökohdat, vastuullisuusraportoinnin ja tulosten arvioinnin vuosittain. Vastuullisuusfoorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Hastingsin vastuullisuusriskien, mukaan lukien ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien, valvonnasta vastaa Hastings-konsernin kunkin tytäryhtiön hallitus. Konsernitasolla Hastings Group Holdings Limitedin hallitus kantaa kokonaisvastuun vastuullisuusriskeistä.

Operatiivinen johtaja vastaa konsernin vastuullisuusstrategian määrittelystä ja toteutuksesta yhdessä liiketoimintapalveluista vastaavan johtajan kanssa. Jokainen johtotason henkilö vastaa oman vastuualueensa riskien seurannasta ja hallinnasta tämän strategian mukaisesti. Toisen linjan varmennustoiminnot vastaavat tehokkaan valvontakehyksen toteuttamisesta ja protokollan mukaisesta raportoinnista hallitukselle.

Mandatumissa emoyhtiö Mandatum Holding Oy:n hallitus vastaa Mandatum-konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan riittävyydestä. Hallitus hyväksyy vuosittain riskienhallintaperiaatteet, taseenhallintapolitiikan, compliance-politiikan ja muut yleiset periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty holdingyhtiössä ja tytäryhtiöissä. Tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat omien riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja siitä, että ne ovat Mandatum-konsernin politiikkojen ja periaatteiden mukaisia. Lisäksi jokaisen Mandatum-konserniin kuuluvan yhtiön hallitus hyväksyy yhtiön riskinottohalukkuuden. Riskienhallinta ja riskinottohalukkuus liittyvät muun muassa ilmastoriskeihin. 

Mandatum-konsernin toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnan toteuttamisesta, sisältäen kaikkien riskien arvioinnin ja hallinnan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Konsernijohtajan vastuulla on myös varmistaa, että yhtiön riskeistä raportoidaan säännöllisesti konsernin hallitukselle. Mandatum-konsernissa erillinen riskikomitearakenne tukee konsernijohtajaa konsernin riskienhallintaprosessin valvonnassa. 

Päivitetty