Ilmastoriskien hallinta

Ympäristökysymykset ja ilmastonmuutos ovat tekijöitä, joilla odotetaan olevan keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutus Sampo-konsernin liiketoimintaan. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit voidaan jakaa fyysisiin riskeihin ja siirtymäriskeihin. Fyysiset riskit voidaan luokitella edelleen pitkän aikavälin säämuutoksiin (krooniset riskit) ja äärimmäisiin sääilmiöihin, kuten myrskyihin, tulviin, tai kuivuuteen (akuutit riskit). Siirtymäriskeillä tarkoitetaan riskejä siirryttäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, esimerkiksi muutokset teknologiassa, lainsäädännössä ja kuluttajien asenteissa.

Vakuutusliiketoiminta

Fyysiset riskit ovat riskitekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti vahinkovakuuttajien taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Äärimmäisten sääilmiöiden ja luonnonkatastrofien kasvava todennäköisyys on sisällytetty sisäisiin riskimalleihin. Ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä hallitaan tehokkaasti myös jälleenvakuutusohjelmilla ja hinnantarkistuksilla. Koska ilmastonmuutos voisi lisätä fyysisten riskien toistumistiheyttä ja/tai vakavuutta, Sampo-konsernin yhtiöt tekevät herkkyysanalyysejä käyttäen skenaarioita, joissa luonnonkatastrofien vakavuuden oletetaan lisääntyvän.

Sampo-konsernin yritykset auttavat myös yritys- ja yksityisasiakkaitaan ilmastoriskien hallinnassa. Sään ääri-ilmiöt voivat esimerkiksi vaurioittaa kiinteistöjä, johtaa satokatoon ja liiketoiminnan keskeytymiseen. Vahingontorjunta on olennainen osa vakuutuspalveluja, sillä se auttaa asiakkaita vähentämään taloudellisia tappioita ja lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Siirtyminen vähähiiliseen maailmaan aiheuttaa myös riskejä erityisesti fossiilisista polttoaineista riippuvaisilla toimialoilla. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen (EIOPA) on tunnistanut sääntelyyn, oikeudellisiin kysymyksiin, teknologiaan, markkinoiden asenteisiin ja vahinkovakuuttajien maineeseen liittyviä siirtymäriskejä. Muutosten luonteesta, nopeudesta ja fokuksesta riippuen siirtymäriskit voivat aiheuttaa organisaatioille erilaisia ​​taloudellisia ja maineeseen liittyviä riskejä.

Sijoitustoiminta

Sijoitukset voivat altistua fyysisille riskeille ja siirtymäriskeille sijoituksen luonteesta riippuen. Sijoitukset ovat erityisen alttiita fyysisille riskeille äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamien tappioiden muodossa. Siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan ja mahdollisesti lisääntyvä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä sääntely, tiukemmat päästövaatimukset ja muutokset markkinoiden mieltymyksissä saattavat vaikuttaa Sampo-konsernin sijoitusten arvoon toimintamallien muuttuessa hiili-intensiivisillä toimialoilla.

Konserniyhtiöillä on erilaisia ​​lähestymistapoja ilmastoriskien hallintaan kuten tiettyjen toimialojen poissulkeminen tai vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä edistävien yhtiöiden suosiminen. Sijoituskohteet analysoidaan huolellisesti ennen sijoituspäätöstä ja sijoitusten ilmastoriskejä arvioidaan yhdessä muiden riski-tuottosuhteeseen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Sijoitusanalyysissä käytetyt menetelmät ovat esimerkiksi vuosittainen sijoitusten hiilijalanjälkianalyysi ja ilmastoarvio, toimialakohtainen seulonta, ESG-integraatio, maantieteellisen jakauman seuranta ja aktiivinen omistajuus. Pariisin ilmastosopimuksen vastaista toimintaa, kuten ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnan laiminlyöntiä ja ilmastomuutoksen hillitsemistoimien vastustamista, seurataan osana normipohjaista seulontaa.

Lisätietoa sijoituksista on saatavilla konserniyhtiöiden sijoituspolitiikoista.

Ilmastoriskit on huomioitu myös kiinteistösijoituksissa. Kiinteistösijoitusten ilmastoriskiarvion tarkoituksena oli tarkastella ilmastonmuutoksen eri skenaarioita ja tunnistaa kiinteistöliiketoimintaan yleisesti kohdistuvia riskejä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tunnistettuja riskejä ja mahdollisuuksia peilattiin kiinteistösijoitussalkkuun ja arvioitiin riskien merkittävyyttä liiketoiminnalle riskin hallinnan sekä riskin arvioidun taloudellisen vaikutuksen kautta.

Ilmastoriskien hallinta konserniyhtiöissä

If soveltaa kolmen puolustuslinjan mallia varmistaakseen tehokkaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan, sekä selkeän rooli- ja vastuujaon organisaatiossa. Ifin riskienhallintaperiaatteissa määritelty riskinottohalukkuus asettaa kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset rajat liiketoiminnan riskeille.

Ilmastoriskien tunnistaminen

Ifissä ilmastonmuutokseen liittyviä fyysisiä riskejä tunnistetaan ja arvioidaan osana liiketoiminnan olemassa olevia riskienhallintakäytäntöjä. Ensimmäinen linja tunnistaa ja arvioi jokaisen riskin suuruusluokan säännöllisesti. Riskienhallinnan raportoinnissa fyysisten riskitekijöiden vaikutus määriteltyihin riskeihin arvioidaan vakavuuden/todennäköisyyden perusteella lämpökartan avulla käyttäen samaa mittakaavaa ja periaatteita kuin minkä tahansa muun riskin kohdalla. Päivittäisen lyhyen aikavälin riskeihin liittyvän työn lisäksi kaikkien liiketoimia-alueiden edustajista koostuva asiantuntijaryhmä Emerging Risks Core Group tunnistaa nousevia riskejä, mukaan lukien fyysiset ilmastoriskit, ja kokoontuu neljännesvuosittain arvioimaan riskien vaikutusta Ifin toimintaan. Kaikkien riskiluokkien ja eri osastojen riskiarvioihin perustuen riskienhallinta tekee yhteenvedon vakavimmista riskeistä yhdistetylle lämpökartalle ja raportoi ne ORSA-komitealle.

Keskeinen työkalu fyysisten riskien arvioinnissa on Ifin sisäinen malli, joka sisältää tulevan vuoden luonnonkatastrofien mallinnuksen yhtiötasolla. Luonnonkatastrofien yleistymistä on seurattu vakuutusmaksuriskin osalta tiiviisti vuosien ajan. Ifissä katastrofiriski määritellään tappion tai epäedullisen muutoksen riskiksi vakuutusvelkojen arvossa, joka johtuu luonnonkatastrofien hinnoittelun merkittävästä epävarmuudesta. Mallinnuksessa otetaan huomioon Ifin portfolio (maantieteelliset sijainnit sekä vakuutettujen kohteiden ominaisuudet ja arvo) samalla kun simuloidaan myrskyjä, tulvia ja muita luonnonkatastrofeja mahdollisten vahinkojen suuruuden tai esiintymistiheyden arvioimiseksi. Mallia päivitetään jatkuvasti uusimmilla tieteellisillä menetelmillä.

Vastuullisuus on ollut yksi Ifin riskienhallinnan painopistealueista viime vuosina. If on kehittänyt tietoisuutta vastuullisuusnäkökohdista, joilla on vaikutusta muihin riskiluokkiin, mikä myös heijastuu riskienhallintaperiaatteisiin. Siirtymäriskit pyritään sisällyttämään riskienhallintaperiaatteisiin tulevan vuoden aikana. Ifissä merkittävimmät riskiluokat ovat vakuutus-, markkina-, luotto-, operatiivinen riski ja muut riskit. Siirtymäriskeillä voi olla merkittävä vaikutus kaikkiin riskiluokkiin.

Riskienhallintaprosessit

Ifin riskienhallintaperiaatteissa määritelty riskinottohalukkuus asettaa kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset rajat sille, kuinka paljon ja millaisia riskejä If on valmis ottamaan liiketoiminnassaan. Ilmastonmuutokseen liittyvät fyysiset riskit tunnistetaan, arvioidaan ja hallinnoidaan osana liiketoiminnan olemassa olevia riskienhallintakäytäntöjä. Riskienhallintatoimenpiteet riippuvat riskityypistä. Päivittäisiin riskienhallintaprosesseihin sisältyy vastuullinen vakuutustoiminta ja hinta-analyysi. Lisääntyviä luonnonkatastrofeista aiheutuvia korvauskustannuksia voidaan vähentää hinnoittelulla ja taloudellista vaikutusta hallita jälleenvakuutuksen ja monipuolistamisen yhdistelmällä. Jälleenvakuutuksen tarvetta ja optimaalista valintaa arvioidaan vertaamalla arvioitua kustannusta jälleenvakuutuksen hyötyyn, vaikutusta tuloksen vaihteluun ja pääomavaateisiin. Arviointityökaluna käytetään pääasiassa Ifin sisäistä mallia.

Toimitusketjun siirtymäriskejä tunnistetaan jossain määrin Ifin alihankkijoiden toimintaperiaatteiden (Supplier Code of Conduct) sekä toimialakohtaisten ympäristövaatimusten avulla. Sijoitustoiminnassa siirtymäriskejä tunnistetaan ja hallitaan ESG-riskiluokitusten, toimialakohtaisen seulonnan, normipohjaisen seulonnan ja aktiivisen omistajuuden avulla. Vakuutusliiketoiminnassa siirtymäriskejä tunnistetaan ja hallitaan osittain normipohjaisen seulonnan avulla.

Riskienhallinta on Topdanmarkin ydinosaamista, ja luonnonkatastrofien ja sään ääri-ilmiöiden vaikutukset on integroitu yleisiin riskienhallintakäytäntöihin. Yhtiön riskikomitea vastaa ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallinnasta.

Topdanmarkissa kiinnitetään huomiota sään ääri-ilmiöiden kehitykseen ja niiden seurauksiin, sekä niistä johtuviin toimenpiteisiin. Yhtiössä keskitytään varmistamaan, että tulevaisuudessa pystytään käsittelemään entistä vakavampia tilanteita. Tämä tarkoittaa, että jälleenvakuutustasojen riittävyyttä arvioidaan jatkuvasti, asiakkaiden vakuutusehtoja tarkistetaan tarvittaessa ja kokemuksia sisällytetään hintoihin ja vakuutuksiin.

Taloudellisten riskien rajoittamiseksi Topdanmark on jo toteuttanut useita riskienhallintatoimenpiteitä liittyen sään ääri-ilmiöiden seurauksiin sekä fossiilisten polttoaineiden asteittaiseen luopumiseen.

Riskienhallintaprosessit

Topdanmarkin tilastopalvelut analysoivat säästä johtuvia riskejä ja seurauksia ja raportoivat niistä edelleen riskikomitealle. Vakavaraisuusvaatimuksiin vaikuttavat seuraukset, mukaan lukien ilmastonmuutoksesta johtuvien myrskyjen ja rankkasateiden aiheuttamat korvaukset, sisällytetään uusiin analyyseihin. Tulokset raportoidaan riskikomitealle ja sisällytetään hallituksen vakavaraisuusraportointiin. Topdanmarkin CAT-ohjelmaa arvioidaan ja uusitaan vuosittain altistumisen, markkinamallien ja viimeisimpään myrskyanalyysiin perustuvan sisäisen mallin tulosten perusteella. Suositus välitetään eteenpäin hallituksen hyväksyttäväksi.

Ilmastoriskejä arvioidaan Hastings-konsernin riskienhallintakehyksen mukaisesti. Kaikki liiketoiminta-alueet huomioivat ilmastoon liittyvät sekä laajemmat vastuullisuusriskit strategiassa ja liiketoiminnan suunnittelussa. Kaikki olennaiset riskitoleranssin ulkopuoliset riskit sekä toimintasuunnitelmat riskien vähentämiseksi raportoidaan riskikomiteoille.

Hastings on tarkastellut vastuullisuusriskejä osana viimeisimpiä kolmevuotisia suunnittelusyklejä. Yhtiö toteuttaa vuonna 2022 yksityiskohtaisen ilmastoriskiarvioinnin, joka sisältää TCFD-viitekehyksen ja tukee tavoitteiden, kehityskohteiden ja olennaisten riskien tunnistamista. Arvioinnin tulokset lisätään yhtiön kokonaisstrategiaan, liiketoimintasuunnitelmiin, tavoitteisiin ja raportointiin vuonna 2022.

Mandatumin riskienhallintajärjestelmä on avainasemassa, kun hallitaan yhtiön epävarmuustekijöitä ja varmistetaan, että yhtiö on varautunut tuleviin uhkiin ja mahdollisuuksiin. Riskienhallintajärjestelmä on yhdistelmä systemaattisia menetelmiä, jotka sisältävät strategioita, prosesseja ja raportointimenettelyjä, joita tarvitaan riskien jatkuvaan tunnistamiseen, arvioimiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin. Ilmastoriskit tunnistetaan ja arvioidaan yhdessä muiden riskien kanssa. Riskienhallintatoimintojen vastuulla on ylläpitää asianmukaista ohjeasiakirjaa eri vaiheista ja roolien ja vastuiden jakautumisesta eri sidosryhmien kesken. 

Sijoituksiin liittyviä ilmastoriskejä arvioidaan osana sijoitusanalyysiä yhdessä muiden riskien kanssa. Mandatum seuraa sijoitussalkun ilmastoriskejä useiden ESG-indikaattoreiden avulla. Ilmastoriskejä hallitaan ja vähennetään tarkalla sijoituskohdevalinnalla, noudattamalla vastuullisen sijoittamisen politiikkaa ja seuraamalla salkkujen kestävyysriskejä. ESG-näkökohdista raportoidaan säännöllisesti sijoituskomitealle ja hallitukselle. Mandatum on jo usean vuoden ajan mittauttanut sijoitussalkkunsa hiilijalanjäljen. Mandatum hallitsee asiakkaidensa ilmastoriskejä samoilla periaatteilla ja ohjeilla kuin yhtiön oman taseen sijoituksia.  

Päivitetty