Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus toimii liiketoiminnoista riippumattomana toimintona tehtävänään arvioida sisäisen valvontajärjestelmän riittävyyttä ja tehokkuutta sekä sen kypsyyttä Sampo-konsernissa. Sillä on systemaattinen lähestymistapa arvioida ja parantaa riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosesseja ja näin ollen auttaa liiketoimintaa saavuttamaan tavoitteensa. Konsernitasoisena toimintona sisäinen tarkastus on Sampo Oyj:n hallituksen alainen ja raportoi hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle. Toiminnosta vastaa konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja (Group Chief Audit Executive), jonka nimittää Sampo Oyj:n hallitus. Sisäisen tarkastuksen toiminnot järjestetään kuhunkin konserniyhtiöön säännösten mukaisesti ja ne hyväksytetään kyseessä olevan yhtiön hallituksella tai vastaavalla toimielimellä.

Tarkastustyössä noudatetaan konserniyhtiöiden hallitusten vahvistamaa konsernin sisäisen tarkastuksen ohjetta (Sampo Group Internal Audit Policy). Ohjeen mukaan sisäinen tarkastus noudattaa soveltuvin osin IIA:n (Institute of Internal Auditors) velvoittavia kansainvälisiä ammattistandardeja.

Sisäinen tarkastus laatii säänneltyihin yhtiöihin pitkän ajan toimintasuunnitelmat. Alakonsernit voivat päättää toimintasuunnitelmaperiodin. Suunnitelmat päivitetään vuosittain ja niille haetaan kunkin kyseessä olevan konserniyhtiön hallituksen hyväksyntä. Alakonsernien toimintasuunnitelmat annetaan tiedoksi Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnalle. Lähestymistapa on riskiperusteinen ja se huomioi liiketoiminnan painopistealueet. Toimintasuunnitelmat annetaan tiedoksi myös tilintarkastajille.

Sisäinen tarkastus raportoi tehdyistä tarkastuksista ja seurantatoimista kunkin kohdeyhtiön hallitukselle sekä Sammon tarkastusvaliokunnalle. Yksittäistä yhtiötä koskevat tarkastushavainnot raportoidaan asianosaisen yhtiön johdolle. Lisäksi toiminto tuottaa yhteenvetoraportit asianosaisista yhtiöistä Sammon tarkastusvaliokunnalle ja säänneltyjen yhtiöiden hallituksille vähintään kaksi kertaa vuodessa. Nämä raportit sisältävät tiedot havaituista vakavista puutteista sekä riskeistä, jotka liittyvät toimintasuunnitelman toteuttamatta jääneisiin toimenpiteisiin, joita ei ole toteutettu sovittujen toimintasuunnitelmien mukaan sekä niihin liittyvistä riskeistä. Näiden lisäksi sisäinen tarkastus tuottaa erilliset vuosiraportit Sampo-konsernille. 

Konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja vastaa siitä, että sisäisen tarkastuksen toiminnoilla on kattava laadunvarmistus- ja kehittämisohjelma. Ohjelmien tulokset raportoidaan Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnalle.

Päivitetty