Sisäinen valvonta

Sammossa sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka varmistaa, että Sampo konsernin liiketoimintaa toteutetaan halutulla tavalla haluttuun suuntaan lakeja ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Näin ollen sisäistä valvontaa toteuttavat organisaation eri toimijat ylimmästä johdosta alkaen.

Konsernin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Sammon hallitus on vahvistanut lakeja ja muuta viranomaissääntelyä noudattavia ja niitä täydentäviä sisäisiä ohjeita, jotka koskevat Sampo-konser­nin hallinnointia, taloudellista tavoiteasetantaa, palkit­semista, riskienhallintaa, compliancea, raportointia ja sisäistä tarkastusta. Niiden avulla hallitus ohjaa toimintaa haluttuihin toimintatapoihin ja ohjeistukseen sisältyvin kontrollikeinoin varmistaa sen, että mahdolliset poikkea­mat havaitaan ilman aiheetonta viivästystä.

Sampo-konsernin taloudellisen raportointiprosessin tehtävänä on varmistaa, että johdolla on päätöksenteon tukena käytettävissään luotettavaa ajantasaista tietoa ja että myös ulkoiset sidosryhmät voivat luottaa saamaansa taloudelliseen informaatioon.

 

Sampo-konsernin taloudellinen raportointiprosessi


Sammon konsernitasoinen taloudellinen raportointi on organisoitu konsernin talousjohtajan alaisuudessa toi­mivan taloushallinnon Konsernilaskenta (Group Control and Planning) ja Konsernin kirjanpito (Group Accounting) -yksiköihin. Ensiksi mainitun tehtävänä on valmistella ja seurata konsernin ja emoyhtiön strategisia tavoitteita ja ennusteita, huolehtia kuukausittaisesta tulosseuran­nasta ja vakavaraisuuden laskennasta. Konsernilaskenta myös vastaa konsernitason Solvenssi II -raportoinnista sekä tuottaa erilaisia markkina-analyysejä ja -katsauksia. Konsernilaskentayksikkö vastaa myös konsernin vuosit­taisesta ja neljännesvuosittaisesta Solvenssi II -raportoin­nista valvontaviranomaisille.

Sampo Oyj on sitoutunut kehittämään konsernin vastuullisuustoimintaa sekä siihen liittyvää raportointia, tavoitteita ja tavoitteiden seurantaa konsernin ulkoisten ja sisäisten sidosryh­mien etujen ja odotusten mukaisesti.

Sampo Oyj:n hallituksella on vastuu ja ylin päätösvalta konsernitason vastuullisuusasioissa, jotka kattavat kaikki ympäristövastuuseen (ilmastonmuutos mukaan lukien), sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät näkökohdat. Hallitus on nimennyt tarkastusvaliokunnan valvomaan Sampo-konsernin vastuullisuusraportointia ja vastuullisuuteen liittyviä toimia.

Konsernin talousjohtaja on johtoryhmän jäsen ja ohjaa Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikköä. Talousjohtaja varmistaa myös, että vastuullisuusasioista raportoidaan riittävästi ja asianmukaisesti konsernijohtajalle.

Sampo Oyj:n vastuullisuusjohtajan johtama vastuullisuusyksikkö koordinoi vastuullisuusnäkökohtien kehittämistä konsernitasolla. Yksikkö valmistelee konsernitason vastuullisuusraportointia ja määrittelee vastuullisuusohjelman, joka ohjaa konsernin vastuullisuustyötä. Lisäksi yksikkö asettaa aikatauluja ja toiveita, tarjoaa ohjeistusta tytäryhtiöille, sekä järjestää säännöllisiä vastuullisuustapaamisia.

Tytäryhtiössä eri liiketoiminta-alueet, osastot ja yksiköt ovat aktiivisesti mukana konsernin vastuullisuustyössä ja -raportoinnissa. Konsernitason vastuullisuusraportointi perustuu tytäryhtiöiden Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikölle toimittamiin tietoihin ennalta määrätyn aikataulun ja formaatin mukaisesti. Jokainen tytäryhtiö on vastuussa omasta raportoinnistaan emoyhtiölle tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Konsernitasoisen vastuullisuusorganisaation lisäksi tytäryhtiöillä on omat sisäiset hallinnointirakenteensa vastuullisuusasioille.

Sampo-konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevan direktiivin mukainen (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain toukokuussa.

Sampo Oyj:n hallitus on vastuussa siitä, että riskienhal­linta ja riskienvalvonta ovat konsernissa asianmukaisesti järjestetty. Hallitus määrittää riskienhallinnan periaat­teet ja niihin kiinteästi liittyvät palkitsemisen periaat­teet sekä vastaa liiketoiminta-alueiden ohjeistamisesta riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyen. Näiden periaatteiden ja ohjeiden puitteissa tytäryhtiöt järjestävät riskienhallintansa oman liiketoimintansa erityispiirteet huomioon ottaen. Hallitus tekee päätökset strategiasta, tuottotavoitteista sekä tytäryhtiöiden riskienoton ja pää­omituksen yleisestä tasosta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Sammon riskienhallinnasta on annettu riskienhallintaraportissa.

 

Sampo-konsernin riskienhallinnan hallintokehikko

Sammossa ”compliance” on liiketoimintaa tukevaa, kuitenkin siitä erillistä toimintaa, joka tähtää siihen, että kaikki toiminta konsernissa on normien mukaista.

Sammon hallituksen vahvistamien Sampo-konsernin compliance-periaatteiden lähtökohtana on, että sääntöjen noudattaminen on keskeinen osa Sammon yrityskulttuuria ja periaatteet varmistavat sen, että compliance-toiminta on konserniyhtiöissä asianmukaisesti järjestetty ja että toiminta pystyy vastaamaan liiketoimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Ohjeistus sisältää onnistuneen compliance-toiminnan yhteiset nimittäjät – joukon periaatteita, jotka kuvaavat tehokkaan compliance-toiminnan keskeiset osatekijät Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoimintaympäristössä. Periaatteilla ei kuitenkaan rajoiteta kunkin tytäryhtiön mahdollisuutta toimia joustavasti ratkoessaan omia erityisiä compliance-toimintaan liittyviä tarpeitaan.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin Compliance-periaatteista (englanniksi).

 

Sampo-konsernin compliance-toiminnon organisaatio ja raportointi

 

Sisäpiirihallinto

Sampo Oyj:n hallitus on vahvistanut Sampo-konsernin sisäpiiriohjeen. Sisäpiiriohje kattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeen (www.nasdaqomx.com). Sampo-konsernin sisäpiiriohje on edellä mainittuja ohjeita tiukempi Sampo-konsernin johtoryhmän, Sampo Oyj:n työntekijöiden sekä niiden konsernin työntekijöiden, jotka työskentelevä osavuosiraporttien ja muiden taloudellisten raporttien parissa tai joilla on pääsy mainittuihin dokumentteihin ennen niiden julkistamista osalta siten, että heidän tulee pyytää etukäteen kirjallinen lupa jokaiseen Sampo Oyj:n tai Sammon julkisesti noteeratun tytär- tai osakkuusyhtiön rahoitusvälineen hankkimiseen tai luovuttamiseen. Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin sisäpiiriohjeesta (englanniksi).

Nasdaq Kööpenhaminassa listattuna yhtiönä Topdanmark A/S:llä on omat, tanskalaisen sääntelyn edellyttämät, sisäpiiriläisiä koskevat menettelynsä, jotka koskevat Topdanmarkin omia rahoitusvälineitä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaiset ilmoitukset löytyvät Media-osion Tiedotteet -osiosta.

Päivitetty