Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka varmistaa, että Sampo-konsernin liiketoimintaa toteutetaan halutulla tavalla haluttuun suuntaan lakeja ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Näin ollen sisäistä valvontaa toteuttavat organisaation eri toimijat ylimmästä johdosta alkaen.

Konsernin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Sampo Oyj:n hallitus on vahvistanut lakeja ja muuta viranomaissääntelyä noudattavia ja niitä täydentäviä sisäisiä ohjeita, jotka koskevat Sampo-konser­nin hallinnointia, taloudellista tavoiteasetantaa, palkit­semista, riskienhallintaa, compliancea, raportointia ja sisäistä tarkastusta. Niiden avulla Sampo Oyj:n hallitus ohjaa toimintaa haluttuihin toimintatapoihin ja ohjeistukseen sisältyvin kontrollikeinoin varmistaa sen, että mahdolliset poikkea­mat havaitaan ilman aiheetonta viivästystä.

Sampo-konsernin taloudellisen raportointiprosessin tehtävänä on varmistaa, että Sampo Oyj:n hallituksella sekä ylimmällä johdolla on päätöksenteon tukena käytettävissään luotettavaa ajantasaista tietoa ja että myös ulkoiset intressitahot voivat luottaa saamaansa taloudelliseen informaatioon.

Taloudellinen raportointiprosessi
Sampo-konserni

Kuvaaja: Sampo-konsernin taloudellinen raportointiprosessi


Sammon konsernitasoinen taloudellinen raportointi on organisoitu konsernin talousjohtajan alaisuudessa toi­mivan taloushallinnon Konsernilaskenta (Group Control) ja Konsernin kirjanpito (Group Accounting) -yksiköihin. Ensiksi mainitun tehtävänä on valmistella ja seurata konsernin ja emoyhtiön strategisia tavoitteita ja ennusteita sekä huolehtia kuukausittaisesta konsernin tulosseuran­nasta ja vakavaraisuuden laskennasta. Konsernilaskenta myös vastaa konsernitason kvantitatiivisesta  Solvenssi II -raportoinnista sekä tuottaa erilaisia valuaatioita, markkina-analyysejä ja -katsauksia. Konsernilaskentayksikkö vastaa myös konsernin vuosit­taisesta ja neljännesvuosittaisesta kvantitatiivisesta  Solvenssi II -raportoin­nista valvontaviranomaisille.

Sampo-konserni on sitoutunut kehittämään konsernin vastuullisuustoimintaa sekä siihen liittyvää raportointia, tunnuslukuja ja tavoitteita konsernin ulkoisten ja sisäisten sidosryh­mien etujen ja odotusten mukaisesti.

Sampo Oyj:n hallituksella on vastuu ja ylin päätösvalta konsernitason vastuullisuusasioissa, jotka kattavat kaikki ympäristövastuuseen (ilmastonmuutos mukaan lukien), sosiaaliseen vastuuseen ja hallintoon (ESG) liittyvät näkökohdat. Hallitus on nimennyt tarkastusvaliokunnan valvomaan Sampo-konsernin vastuullisuusraportointia ja  -toimintaa.

Konsernin talousjohtaja, joka on johtoryhmän jäsen, ohjaa Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikköä. Talousjohtaja myös varmistaa, että konsernijohtajalle raportoidaan riittävästi vastuullisuusasioista.

Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikkö vastaa vastuullisuusjohtajan johdolla vastuullisuustyön kehittämisestä ja koordinoinnista konsernitasolla. Yksikkö valmistelee konsernitason vastuullisuusraportit ja määrittelee vastuullisuusohjelman, joka määrittää vastuullisuustyön suunnan. Lisäksi vastuullisuusyksikkö asettaa aikatauluja ja toiveita, tarjoaa ohjeistusta tytäryhtiöille, sekä järjestää säännöllisiä tapaamisia.

Tytäryhtiössä eri liiketoiminta-alueet, osastot ja yksiköt ovat aktiivisesti mukana konsernin vastuullisuustyössä ja -raportoinnissa. Konsernitason vastuullisuusraportointi perustuu suurelta osin tytäryhtiöiden Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikölle toimittamiin tietoihin ennalta määrätyn aikataulun ja formaatin mukaisesti. Kukin tytäryhtiö on vastuussa emoyhtiölle tapahtuvasta raportoinnistaan ja sen oikeellisuudesta. 

Sampo-konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevan direktiivin mukainen (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain toukokuussa.

Sampo Oyj:n hallitus on vastuussa siitä, että riskienhallinta ja riskienvalvonta ovat konsernissa asianmukaisesti järjestetty. Hallitus määrittää riskienhallinnan periaat­teet ja niihin kiinteästi liittyvät palkitsemisen periaat­teet sekä vastaa liiketoiminta-alueiden ohjeistamisesta riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyen. Näiden periaatteiden ja ohjeiden puitteissa tytäryhtiöt järjestävät riskienhallintansa oman liiketoimintansa erityispiirteet huomioon ottaen. Hallitus tekee päätökset strategiasta, tuottotavoitteista sekä pääomanhallintaan liittyvistä yleisistä periaatteista.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Sammon riskienhallinnasta on annettu riskienhallintaraportissa.

 

Riskienhallinnan hallintokehikko
Sampo-konserni

Sampo-konsernissa ”compliance” on liiketoimintaa tukevaa, kuitenkin siitä erillistä toimintaa, joka tähtää siihen, että kaikki toiminta konsernissa on normien mukaista.

Sampo Oyj:n hallituksen vahvistamien Sampo-konsernin compliance-periaatteiden lähtökohtana on, että sääntöjen noudattaminen on keskeinen osa Sampo Oyj:n yrityskulttuuria ja periaatteet varmistavat sen, että compliance-toiminta on konserniyhtiöissä asianmukaisesti järjestetty ja että toiminta pystyy vastaamaan liiketoimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Ohjeistus sisältää onnistuneen compliance-toiminnan yhteiset nimittäjät – joukon periaatteita, jotka kuvaavat tehokkaan compliance-toiminnan keskeiset osatekijät Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoimintaympäristössä. Periaatteilla ei kuitenkaan rajoiteta kunkin tytäryhtiön mahdollisuutta toimia joustavasti ratkoessaan omia erityisiä compliance-toimintaan liittyviä tarpeitaan.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin Compliance-periaatteista (englanniksi).

Compliance-toiminnon organisaatio ja raportointi
Sampo-konserni

 

Kuvaaja: Sampo-konsernin Compliance-toiminnon organisaatio ja raportointi

 

Sisäpiirihallinto

Sampo Oyj:n hallitus on vahvistanut Sampo-konsernin sisäpiiriohjeen. Sisäpiiriohje kattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeen (www.nasdaqomx.com). Sampo-konsernin sisäpiiriohje on edellä mainittuja ohjeita tiukempi Sampo-konsernin johtoryhmän, Sampo Oyj:n työntekijöiden sekä niiden konsernin työntekijöiden, jotka työskentelevä osavuosiraporttien ja muiden taloudellisten raporttien parissa tai joilla on pääsy mainittuihin dokumentteihin ennen niiden julkistamista osalta siten, että heidän tulee pyytää etukäteen kirjallinen lupa jokaiseen Sampo Oyj:n tai Sammon julkisesti noteeratun tytär- tai osakkuusyhtiön rahoitusvälineen hankkimiseen tai luovuttamiseen. Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin sisäpiiriohjeesta (englanniksi).

Nasdaq Kööpenhaminassa listattuna yhtiönä Topdanmark A/S:llä on omat, tanskalaisen sääntelyn edellyttämät, sisäpiiriläisiä koskevat menettelynsä, jotka koskevat Topdanmarkin omia rahoitusvälineitä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaiset ilmoitukset löytyvät Media-osion Tiedotteet -osiosta.

Päivitetty