Vanhentunut selain!

Käytössäsi on vanha selain. Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Vuosi oli menestyksekäs, mutta ei haasteeton

Vuosi 2019 oli Sammolle jälleen menestyksekäs. Konsernin vahinkovakuutustoiminnot jatkoivat erinomaista työtään riskien arvioinnissa ja hinnoittelussa. Lisäksi kaikki liiketoimintomme onnistuivat sijoitustoiminnassaan.

Ifin maksutulon kasvu oli vahvaa ja liiketoimintojen yhdistetyt kulusuhteet matalia. Ifin yhdistetty kulusuhde laski vuoden 2019 aikana 84,5 prosenttiin ja sen maksutulo kasvoi 5,7 prosenttia. If onnistui saamaan suuren joukon uusia asiakkaita erinomaisella tuotevalikoimallaan mukaan lukien digitaaliset palvelut. Kasvua tuli enemmän kuin koskaan ennen ja se oli vahinkovakuutusyhtiölle kokoluokassaan erittäin vaikuttavan suuruista, kolme kertaa Pohjoismaiden bkt-kasvun suuruista.

Ilokseni voin todeta, että kasvuun yllettiin kaikilla pohjoismaisilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa Pohjoismaissa. Henkilöasiakkaat-liiketoiminta kasvoi kaikissa maissa. Kasvua siivitti parantunut asiakastyytyväisyys, joka on seurausta henkilöstön sitoutumisesta sekä tuoteparannuksista ja -innovaatioista. Liiketoiminta-alue raportoi kaiken kaikkiaan erinomaisen tuloksen ja entisestään parantuneet riski- ja toimintakulusuhteet.

Yritysasiakkaat-liiketoiminta kasvoi hyvää vauhtia Ruotsissa ja Norjassa, kun taas Tanskassa ja Suomessa kehitys oli vaatimattomampaa. Hintojen tarkistamista jatkettiin korvausinflaation vauhdissa pysymiseksi. Korvausinflaatio on ollut viime aikoina hieman nousussa. Liiketoiminta-alueen toimintakulusuhde jatkoi edelleen paranemistaan.

Suurasiakkaat-liiketoiminta ylsi vaikuttavaan kasvuun kaikissa maissa. Vahva kasvu sekä kaikissa liiketoimintayksiköissä toteutettu kurinalainen riskien arviointi ja hinnoittelu avittivat underwriting-tuloksen kaikkien aikojen ennätykseen.

Myös Topdanmarkin vahinkovakuutustoiminnan tulos oli vahva ja yhdistetty kulusuhde erinomainen. Topdanmarkin henkivakuutusyhtiö jatkoi vaikuttavaa kasvuaan: yhtiön maksutulo kasvoi kaikkiaan 9,8 prosenttia.

Henkivakuutustoimintaa harjoittavan tytäryhtiömme Mandatum Lifen sijoitussidonnainen kanta ylsi kaikkien aikojen ennätykseen osakekurssien vahvistuttua merkittävästi vuonna 2019. Samaan aikaan yhtiö onnistui nopeuttamaan laskuperustekorkoisen vastuuvelkansa alenemista. Laskuperustekorkoinen kanta pieneni vuoden aikana noin 300 miljoonaa euroa.

Nordean kotipaikan siirron seurauksena Sammon pääomarakenteeseen kohdistui vuonna 2019 odottamattoman suuria paineita, kun Sammon Nordea-omistukseen liittyvä pääomavaade kasvoi merkittävästi. Ongelma ratkaistiin jakamalla osakkeenomistajille ylimääräisenä osinkona pieni osa Sammon Nordea-osakkeista elokuussa. Ratkaisu johti konsernin vakavaraisuuslaskennassa käytetyn säännöstön muutokseen. Vuoden 2019 lopulla vakavaraisuussuhteemme oli jälleen vahva, 167 prosenttia.

Nordealta ensimmäinen myönteinen merkki

Vuosi 2019 oli Nordealle suurten muutosten vuosi: Yhtiön johto vaihtui ja yhtiö sai uudet taloudelliset tavoitteet. Vuoden 2019 viimeinen vuosineljännes oli Nordealta ensiaskel kohti vuoden 2022 taloudellisia tavoitteita. Vaikka yksi vuosineljännes onkin lyhyt ajanjakso, nähtiin jo selvää edistystä pääomissa, kustannuksissa ja tuottojen laadussa.

Omistajana on ilahduttavaa nähdä se sitoutuminen ja tarmo, jolla uusi johto työskentelee uudet tavoitteet saavuttaakseen. Olen vakuuttunut siitä, että Nordean johto ja henkilöstö jatkavat tätä hyvää työtä tulevina vuosineljänneksinä.

Sijoitustuotot ylittivät odotukset

Kaikki vakuutusliiketoimintomme hyötyivät osakemarkkinoiden vahvasta kehityksestä kuluneena vuonna. Vuoden 2019 alku oli sijoitustoiminnassa vaikea. Yleinen näkemys oli, että korot alkaisivat vihdoin nousta historiallisen alhaisilta tasoiltaan. Loppukesästä useimmille markkinaosapuolille kuitenkin valkeni, että korkotaso jatkuisi matalana vielä odotettua pidempään.

Vaikka alenevat korot ovatkin Sammolle pääomitusmielessä ongelmallisia, takasivat ne hyvät tuotot osakkeista ja auttoivat Sammon sijoitustuottoja kohoamaan erinomaiselle tasolle vuonna 2019.

Sitoudumme houkuttelevaan osinkoon

Lokakuussa 2019 ilmoitimme, että pitäytyminen alati nousevaan osinkoon ei ole yhtiön eikä sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Siispä Sammon hallitus hyväksyi helmikuussa 2020 uuden osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on tulevina vuosina vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta. 6.2.2020 tiedotetun mukaisesti hallitus on esittänyt osinkoa jaettavaksi viime vuodelta 2,20 euroa osakkeelta.

Keskitymme Sammossa omistaja-arvon kasvattamiseen ja uskomme, että tähän päästään parhaiten kasvattamalla liiketoimintojemme tuottoja. Tämä on itse asiassa ainoa keino varmistaa se, että pystymme maksamaan osakkeenomistajillemme houkuttelevia osinkoja pitkällä aikavälillä.

Sampo on vakuutusyhtiö

Sampo ei ole vakuutusyhtiö pelkästään viranomaissääntelyn näkökulmasta. Nykyisellä konsernirakenteella vakuutusliiketoimintamme tuottaisivat tyypillisenä vuonna itse asiassa noin 70 prosenttia Sampo-konsernin tuloksesta ennen veroja. Tämä huomioiden Sampo-konserni näyttäisi nykyään hyvin erilaiselta, mikäli Björn Wahlroos ja edeltäjäni Kari Stadigh eivät olisi nähneet vahinkovakuutusbisneksemme suunnatonta potentiaalia kaksi vuosikymmentä sitten. Heidän ohella kiitän Sammon hallitusta – ja totta kai myös konsernimme työntekijöitä. Ilman suurta panostanne emme olisi tässä hyvässä tilanteessa, jossa nyt olemme.

Uutena konsernijohtajana suhtaudun vuoteen 2020 optimistisesti. Uskon, että Sampo-konsernin menestys jatkuu underwriting-osaamisen, markkinoiden syvällisen tuntemuksen ja vahvan taseen ansiosta. Odotan, että toimintaympäristö tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. Suhtaudun tulevaan innokkaasti ja luottavaisesti.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja

Sampo-konsernin raportit

Sammon raportointi vuodesta 2019 koostuu hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, riskienhallintaraportista, selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportista, yritysvastuuraportista sekä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevasta kertomuksesta.

Avainluvut

Osinkoehdotus
2,20
EUROA OSAKKEELTA
Osinkotuotto on tilikauden päätöskurssilla laskettuna 5,7 prosenttia.
Tulos ennen veroja
1 541
MILJOONAA EUROA
Sampo-konsernin tulos oli vahva haasteista huolimatta.
Yhdistetty kulusuhde, If
84,5
PROSENTTIA
Sekä Ifin että Topdanmarkin yhdistetyt kulusuhteet paranivat edelleen.
Oman pääoman tuotto
12,0
PROSENTTIA
Oman pääoman tuotto nousi vakuutustoimintojen erinomaisten tulosten ja sijoitusomaisuuden arvonnousun ansiosta.

Videokatsaus

Vuosi 2019 oli Sammolle jälleen menestyksekäs. Konsernijohtaja Torbjörn Magnusson sekä Ifin, Topdanmarkin ja Mandatum Lifen toimitusjohtajat kertovat katsauksessaan vuoden keskeisistä tapahtumista.
Play Video
  • video-block-image
  • video-block-image
  • video-block-image
  • video-block-image

Konserniyhtiöt

If Logo
If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. If on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Topdanmark Logo
Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja merkittävä henkivakuutusyhtiö. Topdanmark keskittyy henkilöasiakkaiden, maatalouden ja pk-yritysten vakuuttamiseen ja sillä on noin 620 000 asiakasta. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Kööpenhaminassa. Topdanmark on Sampo Oyj:n tytäryhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Topdanmarkista oli vuoden 2019 lopussa 46,7 prosenttia.
Mandatum Life Logo
Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Suomen lisäksi yhtiö toimii Baltian maissa. Mandatum Lifella on noin 300 000 henkilöasiakasta ja yli 20 000 yritysasiakasta. Mandatum Life on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Nordea Logo
Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Yhtiöllä on noin 11 miljoonaa asiakasta, ja se on noteerattu Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Nordeasta oli vuoden 2019 lopussa 19,87 prosenttia.

Tulostiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2020

Sammon kvartaaliraportit sekä niitä täydentävät esitysaineistot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Viimeisimmän tiedon tapahtumista saat osoitteesta www.sampo.com/kalenteri.

Yhtiökokous
20.
toukokuuta 2020

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Vuonna 2020 yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

25.
toukokuuta 2020

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen äänestämällä ennakkoon 12.5. klo 10.00 ja 25.5.2020 klo 10 välisenä aikana tai käyttämällä asiamiestä. Lisätietoja ennakkoon äänestämisestä, asiamiehen käyttämisestä, vastaehdotusten tekemisestä sekä kysymysten esittämisestä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

2.
kesäkuuta 2020

Sammon varsinainen yhtiökokous järjestetään 2.6.2020 klo 14  yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Osinko
3.
kesäkuuta 2020

Osingon irtoamisen jälkeen tehdyssä osakekaupassa osinko jää myyjälle.

4.
kesäkuuta 2020

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingon täsmäytyspäivänä on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

11.
kesäkuuta 2020

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Kvartaaliraportit
6.
toukokuuta 2020

Sammon kvartaaliraportit ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Voit tilata Sammon tiedotteet sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.

5.
elokuuta 2020

Sammon kvartaaliraportit ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Voit tilata Sammon tiedotteet sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.

4.
marraskuuta 2020

Sammon kvartaaliraportit ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Voit tilata Sammon tiedotteet sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.