Järjestäytymisvapaus ja oikeus neuvotella työehtosopimuksista

Sampo-konserni kunnioittaa järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin. Konsernitasoinen järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin koskeva asiakirja on Sampo-konsernin toimintaperiaatteet.

Sampo-konsernin yhtiöt takaavat järjestäytymisoikeuksien tehokkaan noudattamisen työpaikalla. Konsernin työntekijöillä on vapaus liittyä haluamiinsa heitä edustaviin järjestöihin paikallisten järjestäytymistä koskevien lakien mukaisesti. Sampo-konsernin yhtiöt tukevat suoraa ja avointa viestintää työntekijöiden ja johdon välillä sellaisissa toimipisteissä, joissa työntekijät ovat päättäneet olla nimittämättä edustajia.

Työehtosopimusten piiriin kuuluvat työntekijät, %
Sampo-konserni

  31.12.2021 31.12.2020*
If 86,4 87,7
Topdanmark 96,5 96,6
Hastings* 0,0 0,0
Mandatum 48,9 52,9
Sampo Oyj - -
Sampo-konserni 66,5 66,9

Luvuissa ovat mukana vain työntekijät, jotka ovat tosiasiallisesti työehtosopimusten piirissä. Erityisesti Ifillä ja Mandatumilla on paljon työntekijöitä, joiden työehtoihin sovelletaan työehtosopimusta, vaikka he eivät varsinaisesti kuulukaan sopimuksen piiriin.

* Hastings ei neuvottele ammattiliittojen kanssa, vaan haluaa keskustella työntekijöidensä kanssa suoraan, tilanteen mukaan joko Hastings Colleague Foruminin tai YourVoice-henkilöstökyselyn kautta, sähköpostin ja intranetin välityksellä ja/tai henkilökohtaisesti. Ammattiliittoon jäsenyyttä ei kuitenkaan ole kielletty, eikä yritys estä ammattiliittojen edustajia osallistumasta työntekijän valitusta koskeviin tai kurinpidollisiin tapaamisiin työntekijän niin pyytäessä.

Järjestäytymisvapaus konserniyhtiöissä

If noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja kunnioittaa järjestäytymisvapautta. Ifin liiketoimintaprosessit on suunniteltu varmistamaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, kuuluuko työntekijä ammattiliittoon, koska tämä on työntekijän perustuslaillinen oikeus. Työehtosopimukset tai paikalliset sopimukset määrittelevät esimerkiksi terveyteen ja työturvallisuuteen, palkitsemiseen, työaikaan, joustotyöaikaan, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen, työllistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä tasavertaisiin mahdollisuuksiin liittyvät työehdot.

If pyrkii rakentavaan ja luottamukselliseen vuoropuheluun työntekijöiden ja heidän valitsemiensa edustajien, kuten ammattiliittojen, kanssa. Vuoropuhelun tavoitteena on Ifin kehittäminen ja kaikkien työntekijöiden oikean kohtelun turvaaminen. Ammattiliiton jäseniä tiedotetaan organisaatiossa tapahtuvista muutoksista tai heitä kuullaan asiaan liittyen. Alihankkijoiden toimintaperiaatteiden avulla If varmistaa, että se ei työskentele sellaisten alihankkijoiden tai yhteistyökumppanien kanssa, jotka ovat laiminlyöneet velvollisuutensa liikekumppaneitaan, työntekijöitään tai suurta yleisöä kohtaan. Näin If kunnioittaa omassa toiminnassaan myös ulkopuolisten työntekijöiden oikeuksia.

Ifillä on jokaisessa toimintamaassa sekä työehtosopimuksia että paikallisia sopimuksia kuten yhteistoimintasopimukset. Tietoa ammattiliitoista on saatavilla Ifin intranetissä ja niistä kerrotaan myös uusien työntekijöiden perehdytysohjelmassa.

If tekee yhteistyötä ammattiliittojen kanssa lain ja työehtosopimusten puitteissa. Eurooppalaista yritysneuvostoa (European Works Council, EWC) koskevaa direktiiviä noudattaen If on perustanut viestintäneuvoston, jossa ylimmän johdon ja ammattiliittojen edustajat kokoontuvat neljännesvuosittain keskustelemaan aiheista, jotka koskevat enemmän kuin yhtä Ifin toimintamaata tai liiketoiminta-aluetta. Ifillä on myös liiketoiminta-aluetasoisia foorumeja, joissa johto tapaa säännöllisesti pohjoismaisten ammattiliittojen edustajia. Foorumien tarkoituksena on jakaa tietoa ja keskustella liiketoiminnan kehityksestä. Paikallisten yhteistoimintavaatimusten perusteella If on myös perustanut kansallisia yhteistyöfoorumeja käsittelemään paikallisia asioita. Ifillä on toimintamaan lainsäädäntöön perustuvia pakollisia työympäristötoimikuntia ja suurimpiin toimipaikkoihin on perustettu paikallisia työympäristötoimikuntia. Paikallisesta lainsäädännöstä riippuen joko ammattiliitto tai työntekijät valitsevat edustajat toimikuntaan.

Topdanmarkissa työntekijöillä on järjestäytymisvapaus ja he voivat liittyä haluamiinsa järjestöihin Tanskan lainsäädännön mukaisesti. Työehtosopimukset kattavat muun muassa terveys- ja työturvallisuusnäkökulmat, palkitsemisen, työajat, koulutuksen, urakehityksen ja joustotyöajan.

Kaikilla työntekijöillä on kirjallinen työsopimus, joka perustuu yhdessä sovittuihin työehtoihin, mukaan lukien molemminpuolinen irtisanomisaika. Lisäksi työntekijöillä on oikeus oikeudenmukaiseen palkitsemiseen, joka perustuu toimintamaan palkkatasoon, tulokseen ja työasemaan, ja lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaiset työajat, työtilat, lomat ja äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat.

Kaikki Topdanmarkin työntekijät ylintä johtoa lukuun ottamatta ovat työehtosopimusten piirissä. Työsopimuksiin on kirjattu tieto työehtosopimuksista ja työntekijöille tiedotetaan intranetissä, kun uusia työehtosopimuksia tehdään. Uusille työntekijöille kerrotaan kolmesta ammattiliitosta, joilla on paikallisia edustajia Topdanmarkin työntekijöiden joukossa ja lisätietoja on saatavilla Topdanmarkin intranetissä.

Topdanmark tekee yhteistyötä ammattiliittojen kanssa yhteistyötoimikunnan kautta sekä järjestämällä säännöllisiä tapaamisia henkilöstöhallinnon ja paikallisten ammattiliittojen edustajien välillä. Yhteistyötoimikunnan alaisuudessa on useampia alatoimikuntia, esimerkiksi hyvinvointitoimikunta, osaamistoimikunta ja työympäristötoimikunta. Näiden toimikuntien tavoitteena on yhtenäisen ja läheisen yhteistyön takaaminen johdon ja työntekijöiden välillä.

Topdanmarkin henkilöstö on edustettuna hyvinvointitoimikunnassa, jonka tehtävänä on käsitellä ja arvioida erilaisia pyrkimyksiä parantaa työntekijöiden hyvinvointia. Toimikunnassa käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tasapaino, fyysinen ja psyykkinen työympäristö, koulutusmahdollisuudet ja urakehitys.

Hastings ei neuvottele ammattiliittojen kanssa, mutta ammattiliiton jäsenyyttä ei kuitenkaan ole kielletty, eikä yritys estä ammattiliittojen edustajia osallistumasta työntekijän valitusta koskeviin tai kurinpidollisiin tapaamisiin työntekijän niin pyytäessä.

Hastings luottaa läpinäkyvään ja avoimeen lähestymistapaan työnantajan ja työntekijöiden välisissä suhteissa. Hastingsissa muodollisen kollektiivisen kuulemisen menetelmä on Hastings Colleague Forum (HCF). HCF on demokraattisesti valittujen työntekijöiden ryhmä, joka edustaa kaikkia liiketoiminta-alueita ja toimipaikkoja. Foorumi helpottaa työehtosopimusneuvotteluja ja foorumin kautta työntekijät voivat vaikuttaa todelliseen muutokseen. HCF:n säännöt mahdollistavat kuulemisen yhtiötä koskevien merkittävien muutosten, kuten työehtojen, mukaan lukien palkitsemisen, ja henkilöstöetujen, osalta. Hastingsilla on myös edunvalvontaohjelma, jonka puitteissa yhtiö tekee yhteistyötä foorumin kanssa edistääkseen henkilöstön etuja ja aloitteita.

HCF kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa useammin. HCF:n edustajat hallinnoivat foorumia itse yhdessä nimetyn henkilöstöhallinnon edustajan kanssa. HCF:n roolista ja toiminnasta viestitään aktiivisesti kaikissa työntekijöiden viestintäkanavissa ja kunkin liiketoiminta-alueen HCF:n edustajan kautta. HCF:n edustajat viestivät suoraan oman liiketoiminta-alueensa työntekijöiden kanssa ja välittävät heille HCF:n kuukausittaisen uutiskirjeen. Lisäksi HCF:llä on palautelomake verkossa, jonka kautta työntekijät voivat esittää aiheita HCF:n käsiteltäväksi.

Hastingsin johto osallistuu henkilökohtaisesti HCF:n kokouksiin, kun he haluavat keskustella liiketoiminta-alueidensa organisaatiomuutoksista. Hastingsin toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuvat myös ajoittain HCF:n kokouksiin ja aina HCF:n vuosikokoukseen.

HCF:n lisäksi työntekijät voivat tavata, keskustella näkemyksistään ja ilmaista huolenaiheitaan hyödyntäen eri kanavia, kuten henkilöstön monimuotoisuustyöryhmä, vuosittaisia johdon ja työntekijöiden välisiä keskustelutilaisuuksia sekä henkilöstökyselyjä.

Henkilöstökyselyjä tehdään kaksi kertaa vuodessa, ja sen lisäksi, että työntekijöitä pyydetään arvioimaan mielipiteitään asetettuihin kysymyksiin, Hastings kannustaa antamaan palautetta vapaassa tekstikentässä.

Jokaisella liiketoiminta-alueella on myös oma Champion-ryhmä, joka koostuu työntekijöistä, jotka vapaaehtoisesti oman työnsä ohella tekevät yhteistyötä esihenkilöiden ja työyhteisön kanssa edistääkseen henkilöstökyselyissä esiin tulleita asioita ja palautetta. Henkilöstökyselyjen jälkeen kootaan ”te sanoitte, me teimme” yhteenveto toimenpiteistä, joka jaetaan koko henkilöstölle.

Yhteistoiminta Mandatumissa perustuu lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa tehtyyn yhteistoimintasopimukseen. Yhteistoiminnan tarkoituksena on lisätä Mandatumin työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työtä ja työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon, kehittää yhtiön toimintaa ja työolosuhteita.

Luottamusmies on Mandatumin työntekijöiden edustaja erilaisissa neuvottelutilanteissa. Luottamusmies ja varaluottamusmies ovat työnantajan edustajien lisäksi yhteistoimintaneuvottelukunnan jäseniä. Viestintä Mandatumin henkilöstölle tapahtuu yhteistoimintaneuvottelukunnan välityksellä ja kaikille avoimen yhtiön sisäisen intranetin kautta. Mandatum on sitoutunut tiedottamaan ja kuulemaan henkilöstön edustajia uudelleenjärjestelyistä.

Kuka tahansa vakinaisessa työsuhteessa oleva ammattiliiton jäsen voi asettua ehdolle luottamusmiesvaaleissa. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on kuunnella ja olla jäsenen tukena työpaikalla ja toimia yleisenä linkkinä henkilöstön ja työnantajan välillä. Mandatumin henkilöstöllä on mahdollisuus ottaa yhteyttä luottamusmiehiin, jos he tarvitsevat apua tai neuvontaa. Työtekijä voi myös ottaa luottamusmiehen mukaan työnantajan ja työntekijän välisiin keskusteluihin, mikäli kokee sen tarpeelliseksi. Työntekijöillä on edustaja hallituksessa. Edustaja valitaan työntekijöiden keskuudesta kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi.

Mandatumin henkilöstöllä on mahdollisuus liittyä henkilöstöyhdistykseen ja sitä kautta ammattiliiton jäseneksi. Yhtiön intranetissä kerrotaan yhdistyksestä ja neuvotaan, miten yhdistykseen voi liittyä. Uusille työntekijöille kerrotaan yhdistyksen toiminnasta työsuhteen alussa. Järjestäytymisvapautta kunnioitetaan yhtiön toiminnassa ja sitä varmistetaan jatkuvalla työntekijöiden oikeuksien valvonnalla ja yhteistyöllä ammattiliittojen kanssa.

Vakuutusalan työehtosopimus kattaa tärkeimmät työehdot. Työehtosopimuksen mukaan työntekijä saa käydä terveydenhuollossa tietyissä terveystarkastuksissa ilman palkan alennusta. Sopimuksessa määritellään myös, miten työkykyä ja -turvallisuutta turvataan työpaikalla. Työturvallisuus kattaa sen, miten työturvallisuustehtävät on järjestetty, kuka valvoo työturvallisuutta, vastuut ja muita tarvittavia toimenpiteitä.

Palkitsemisesta sovitaan työehtosopimuksessa. Palkitseminen kattaa palkkajärjestelmän, palkankorotukset, minimipalkat, osa-aikatyön palkan, kuinka kuukausipalkka jaetaan, kuinka siirtyä vaativampaan työhön, mitkä työtehtävät ovat palkkaryhmien yläpuolella, miten katetaan matkustaminen ja siirrot. Se kattaa myös ylityökorvaukset sekä vuorotyön palkkausjärjestelmän, ilta- ja yötyökorvaukset, hälytyskorvaukset, ulosmarssit ja erimielisyyksien ratkaisemisen.

Työajat sovitaan työehtosopimusten mukaisesti. Työehtosopimuksessa otetaan kantaa säännöllisiin työaikoihin, työaikojen tasoittamiseen, vuorotyön tuntien määrittelemiseen sekä loma- ja muiden poissaolojen korvaamiseen.

Työehtosopimus sisältää myös koulutussopimuksen, johon kuuluu ammatillinen uudelleenkoulutus, jatkokoulutus ja täydennyskoulutukset.

Päivitetty