Photo: forest

Vastuullisuuden johtaminen

Sampo-konserni on sitoutunut kehittämään konsernin vastuullisuutta sekä siihen liittyviä tunnuslukuja, tavoitteita ja raportointia sidosryhmien etujen ja odotusten mukaisesti.

Sampo Oyj:n hallituksella on kokonaisvastuu ja ylin päätösvalta konsernitason vastuullisuusasioista kattaen kaikki ympäristövastuuseen (ml. ilmastonmuutos), sosiaaliseen vastuuseen ja hallinnointitapaan liittyvät näkökohdat. Lisäksi hallitus hyväksyy vastuullisuusraportin vuosittain. Hallituksen vuosittaiseen itsearviointiin sisältyy kysymyksiä vastuullisuusasioista. Tarkoituksena on kasvattaa vastuullisuusasioiden esilläoloa myös hallituksen tasolla. Hallitus on nimennyt tarkastusvaliokunnan valvomaan Sampo-konsernin vastuullisuusraportointia ja -toimintaa. Vastuullisuusteemat ovat säännöllisesti tarkastusvaliokunnan kokousten asialistalla.

Konsernin talousjohtaja on johtoryhmän jäsen ja ohjaa Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikköä. Talousjohtaja varmistaa myös, että vastuullisuusasioista raportoidaan riittävästi ja asianmukaisesti konsernijohtajalle.

Sampo Oyj:n vastuullisuusjohtajan johtama vastuullisuusyksikkö koordinoi vastuullisuusnäkökohtien kehittämistä konsernitasolla. Yksikkö valmistelee vastuullisuusraportointia ja määrittelee vastuullisuusohjelman, joka ohjaa konsernin vastuullisuustyötä. Lisäksi yksikkö asettaa aikatauluja ja toiveita, tarjoaa ohjeistusta tytäryhtiöille, sekä järjestää säännöllisiä vastuullisuustapaamisia.

Jokaisessa tytäryhtiössä eri liiketoiminta-alueet, osastot ja yksiköt ovat aktiivisesti mukana konsernin vastuullisuustyössä ja -raportoinnissa. Konsernitason vastuullisuusraportointi perustuu tytäryhtiöiden Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikölle toimittamiin tietoihin ennalta määrätyn aikataulun ja formaatin mukaisesti. Jokainen tytäryhtiö on vastuussa omasta raportoinnistaan emoyhtiölle tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Konsernitasoisen vastuullisuusorganisaation lisäksi tytäryhtiöillä on omat sisäiset hallinnointirakenteensa vastuullisuusasioille. 

Vastuullisuusorganisaatio ja raportointirakenne

Kaavio: Vastuullisuusorganisaatio ja raportointirakenne

Olennaisuusanalyysi

Sampo Oyj on toteuttanut olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena oli tunnistaa konsernin kannalta olennaisimmat vastuullisuusteemat. Analyysin tulokset auttavat Sampoa suuntaamaan toimenpiteitä niille vastuullisuuden osa-alueille, jotka ovat konsernin ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimpiä.

Keskeisimmät prosessin aikana huomioidut sidosryhmät olivat sijoittajat, henkilöstö, asiakkaat, analyytikot, media ja viranomaiset. Lisäksi prosessin aikana tarkasteltiin nykyistä ja tulevaa vastuullisuusraportointia koskevaa sääntelyä, alan parhaita käytäntöjä, asiaankuuluvia raportointiviitekehyksiä (esim. GRI-standardit ja TCFD) ja eri ESG-luokittajien näkemyksiä. Ulkopuolisten tahojen näkemyksiä tarkasteltiin ja priorisoitiin sisäisesti.

Olennaisuusanalyysiprosessin seurauksena Sampo-konsernilla on viisi vastuullisuusteemaa: Vastuullinen liikkeenjohto ja liiketoimintakäytännöt, Vastuullinen yrityskulttuuri, Vastuullinen sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi, Vastuulliset tuotteet ja palvelut ja Vastuullisuus yhteisöissä. Kunkin teeman sisältä on lisäksi tunnistettu olennaisimmat vastuullisuuden aihealueet.

Sampo Oyj toteutti ensimmäisen olennaisuusanalyysin vuonna 2016 ulkopuolisen kumppanin kanssa. Sittemmin olennaisia teemoja ja aihealueita on päivitetty sisäisesti osana Sampo-konsernin vastuullisuusohjelman kehittämistä ja päivittämistä vuosina 2019 ja 2021. Seuraava kattava olennaisuusanalyysi on tarkoitus valmistua ennen vuoden 2023 loppua. Ajatuksena on tehdä kaksinkertaiseen olennaisuuteen pohjautuva analyysi uusimman lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Arvonluontimalli

Arvonluontimalli kuvaa miten Sampo-konserni hyödyntää taloudellisia, aineettomia ja tuotannollisia resursseja, henkilöstöä ja luonnonvaroja liiketoiminnassaan tuottaakseen arvoa asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

Liiketoiminnan vaikutukset voidaan jakaa sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin. Sampo-konsernin vahvuuksia ovat taloudellinen vakaus, sitoutunut henkilöstö sekä vahvat prosessit, joiden kautta se luo turvallisuutta ja hyvinvointia yhteiskuntaan ja auttaa asiakkaita hallitsemaan ja vähentämään riskejä. Vahva hallinnointirakenne, kansainvälisten standardien noudattaminen ja hyvät suhteet kaikkiin sidosryhmiin ovat liiketoiminnan keskiössä.

Arvonluontimalli perustuu International Integrated Reporting Councilin (IIRC) viitekehykseen.

Kuvaaja: Arvonluontimalli

Päivitetty