Ilmasto ja ympäristö

Sampo-konserni on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ja torjumaan ilmastonmuutosta. Yhtiö tukee myös Pariisin ilmastosopimusta.

Sampo-konsernin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta ja ympäristöä ohjaava politiikka on Sampo-konsernin toimintaperiaatteet. Periaatteet käydään läpi vuosittain ja hyväksytetään Sampo Oyj:n hallituksella. Työtä ohjaa myös konsernin osallistuminen moniin aloitteisiin (esim. Global Compact) sekä erilaiset raportointiviitekehykset (esim. TCFD, PRI) ja sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien toiveet. 

Sampo-konserni pyrkii parantamaan ja seuraamaan omaa ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavaa toimintaansa mm.:

  • Huomioimalla ympäristö- ja ilmastoasiat omassa toiminnassaan ja liiketoimissaan
  • Vähentämällä luonnonvarojen kulutusta (esim. energia, vesi) ja käyttämään niitä tehokkaammin
  • Vähentämällä liiketoiminnan aiheuttamia saasteita, päästöjä ja jätteitä vähentämällä, uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä
  • Keskustelemalla sidosryhmien kanssa ja tekemällä niiden kanssa yhteistyötä ympäristö- ja ilmastoasioissa
  • Edistämällä hankkeita, jotka kannustavat laajempaan ympäristövastuuseen ja auttavat rakentamaan kestävää tulevaisuutta
  • Lisäämällä tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. 


TCFD:n suositukset

Sampo-konserni on sitoutunut kehittämään prosessejaan ja raportointiaan Financial Stability Boardin (FSB) laatimien Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -raportointisuositusten mukaisesti. Sampo-konserni pyrkii raportoimaan läpinäkyvästi muun muassa yhtiön ympäristötoimista (esim. ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimet) ja niiden tuloksista sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. 

Päivitetty