Ilmasto ja ympäristö

Sampo-konserni on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ja torjumaan ilmastonmuutosta. Konserniyhtiöt  tukevat myös Pariisin ilmastosopimusta.

TCFD:n suositukset

Sampo-konserni on sitoutunut kehittämään prosessejaan ja raportointiaan Financial Stability Boardin (FSB) laatimien Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -raportointisuositusten mukaisesti. Konserni pyrkii raportoimaan läpinäkyvästi muun muassa konserniyhtiöiden ympäristötoimista ja niiden tuloksista sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Ilmastonmuutokseen liittyvien taloudellisten tietojen kysyntä kasvaa. Financial Stability Board (FSB) on perustanut Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) toimikunnan, jonka raportointisuosituksia Sampo-konserni noudattaa. Sampo-konserni pyrkii raportoimaan läpinäkyvästi konserniyhtiöiden toteuttamista ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimista.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Sampo-konsernin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta ja ympäristöä ohjaava politiikka on Sampo-konsernin toimintaperiaatteet. Periaatteet käydään läpi vuosittain ja hyväksytetään Sampo Oyj:n hallituksella. Lisäksi jokaisella konserniyhtiöllä on omiin tarkoituksiinsa täydentäviä toimintaperiaatteita ja ohjeita. Työtä ohjaa myös konsernin osallistuminen moniin aloitteisiin (esim. Global Compact) sekä erilaiset raportointiviitekehykset (esim. TCFD, PRI) ja sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kysyntä.

Konserniyhtiöt pyrkivät parantamaan ja seuraamaan omaa ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavaa toimintaansa mm.:

  • Huomioimalla ympäristö- ja ilmastoasiat omassa toiminnassaan ja liiketoimissaan

  • Vähentämällä luonnonvarojen kulutusta (esim. energia, vesi) ja käyttämään niitä tehokkaammin

  • Vähentämällä liiketoiminnan aiheuttamia saasteita, päästöjä ja jätteitä vähentämällä, uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä

  • Keskustelemalla sidosryhmien kanssa ja tekemällä niiden kanssa yhteistyötä ympäristö- ja ilmastoasioissa

  • Edistämällä hankkeita, jotka kannustavat laajempaan ympäristövastuuseen ja auttavat rakentamaan kestävää tulevaisuutta

  • Lisäämällä tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

Kaikilla konserniyhtiöillä on ohjelmia, joiden avulla pyritään edistämään ympäristöystävällisiä toimistoja. Ohjelmien tavoitteena on käsitellä ympäristönäkökohtia eri toimenpitein ja innostaa työntekijöitä ympäristöystävällisiin valintoihin sekä työssä että vapaa-ajalla. Ohjelmat koostuvat esimerkiksi toimistokiinteistöjä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista, mutta myös verkkokursseista sekä erilaisista ilmastoa ja ympäristöä korostavista kampanjoista.


Aiheeseen liityvää tietoa:

Päivitetty