Vastuullinen palkitseminen

Olennaisuus

Sampo-konserni haluaa tarjota houkuttelevan palkitsemiskokonaisuuden sekä nykyisille että potentiaalisille työntekijöille, jotta konserni saa rekrytoitua parhaat osaajat ja pidettyä heidät palveluksessaan. Kannustava palkitseminen voi vaikuttaa työntekijöiden tuottavuuteen ja työsuoritukseen ja sitouttaa heidät yhtiöön. 

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet ja toimintaperiaatteet asettavat suuntaviivat palkitsemiselle ja yleisille työsuhde-ehdoille. Palkitsemisperiaatteet koskevat kaikkia konserniyhtiöitä ja niissä esitetään Sampo-konsernin palkitsemisrakenne ja palkitsemisjärjestelmän laadintaperiaatteet. Toimintaperiaatteissa korostetaan, että Sampo-konsernissa ei suvaita syrjiviä palkitsemiskäytäntöjä ja että konserni on sitoutunut oikeudenmukaiseen palkitsemiseen. Lisäksi jokaisella konserniyhtiöllä on täydentäviä politiikkoja ja ohjeita oman liiketoiminnan tarpeisiin.

Sampo-konsernin käyttämät erilaiset palkitsemismuodot ovat kiinteä ja muuttuva palkitseminen sekä eläke ja muut edut. Kiinteä palkka on työntekijän palkitsemiskokonaisuuden perusta. Muuttuvaa palkitsemista käytetään varmistamaan palkitsemiskokonaisuuksien kilpailukykyisyys. Muuttuva palkitseminen voi olla joko lyhytaikaista (lyhytaikaiset kannustinohjelmat) tai pitkäaikaista (pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät).

Sampo-konserni käyttää palkka- ja palkkioanalyyseihin pääasiassa ulkoisia konsultteja, ja palkitsemiskonsultit ovat aina riippumattomia yhtiöstä, sen hallintoelimistä ja ylimmästä johdosta. Jokaisen konserniyhtiön hallitus valvoo palkitsemista ja siihen liittyviä politiikkoja ja prosesseja. Suurimmissa konserniyhtiöissä hallituksen tueksi on nimetty palkitsemisvaliokunta. 

ESG-näkökohtien integrointi palkitsemiseen

Sampo-konsernissa suorituskyvyn arviointiin käytetään sekä määrällisiä että laadullisia mittareita. Useimmilla työntekijöillä (ylin johto mukaan lukien), jotka osallistuvat muuttuvan palkitsemisen ohjelmiin, on ESG-kriteereitä muuttuvan palkitsemisen tavoitteissa. Tämä tukee liiketoiminnan vastuullisuutta. Asiakastyytyväisyysmittarit ovat laajalti käytössä kaikille työntekijöille, ja henkilöstötyytyväisyys sisältyy usein esihenkilöiden ja ylimmän johdon vuotuisiin muuttuvan palkitsemisen tavoitteisiin. ESG-kriteerit ovat myös osa konsernijohtajan lyhytaikaista kannustinohjelmaa. Muuttuvaan palkitsemiseen liittyvät vastuullisuustavoitteet päivitetään vuosittain osana vuosittaista suunnitteluprosessia. Yleisesti muuttuvan palkitsemisen ohjelmiin osallistuvien työntekijöiden on täytynyt toimia yhtiön sisäisten ja ulkoisten sääntöjen mukaisesti ollakseen oikeutettuja palkkioon. Hallituksen jäsenet ovat yhtiöistä riippumattomia eivätkä osallistu muuttuvan palkitsemisen ohjelmiin.  

Sampo-konsernissa palkitseminen riippuu objektiivisista kriteereistä, kuten työkokemuksesta, osaamisesta, asemasta ja vastuista. Palkka ja muut etuudet eivät perustu sukupuoleen tai muuhun ei-ammatilliseen ominaisuuteen. Konsernissa on esimerkiksi työnimike- ja työtehtävärakenteita, joilla varmistetaan, että samassa tehtävässä työskentelevät työllistyvät samoilla ehdoilla. Lisäksi sisäisiä ja ulkoisia vertailuja käytetään palkkatasojen määrittämisessä. Jotta työntekijän palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta ja objektiivisuudesta voidaan varmistua, esihenkilön esihenkilön on hyväksyttävä kaikki yksilöllistä palkitsemista koskevat päätökset (grandparent principle). 

Vastuullinen palkitseminen konserniyhtiöissä

ESG-näkökohtien integrointi palkitsemiseen

Kaikkien Ifin työntekijöiden ja ylimmän johdon muuttuvaan palkitsemiseen sisältyy ESG-kriteerejä, jotka on yhdistetty lyhytaikaisiin kannustinohjelmiin. Muuttuvan palkitsemisen ohjelman mukaisten palkkioiden maksaminen edellyttää lisäksi, että työntekijä on noudattanut liiketoimintaa koskevia sisäisiä ja ulkoisia sääntöjä.

Palkka-tasa-arvoa koskeva selvitys

Ifillä on käytössä yhteinen pohjoismainen malli vuotuiseen palkkatasa-arvon analysointiin. Mallin tarkoituksena on tunnistaa, käsitellä ja estää sukupuolesta mahdollisesti johtuvia perusteettomia palkkaeroja. Malli on suunniteltu täyttämään kunkin sen piiriin kuuluvan maan paikallinen sääntely. Se on myös kytketty Ifin ammattiliittojen edustajiin ja mahdollistaa standardoidun analyysin, jota hyödynnetään oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkitsemisen vahvistamisessa Ifissä. Palkkatasa-arvoanalyysissa If selvittää samaa tai samanarvoista työtä tekevien miesten ja naisten välisiä palkkaeroja. Analyysi sisältää toimintasuunnitelman mahdollisten perusteettomien yksittäisten palkkaerojen korjaamiseksi. 

ESG-näkökohtien integrointi palkitsemiseen

Topdanmarkin ylimmän johdon palkitsemispolitiikka takaa vastuullisuuden integroinnin liiketoimintaan. Tämä tarkoittaa, että käteis- ja osakepohjaisen STI-ohjelman tuloskriteerit sisältävät vastuullisuusaloitteita, jotka perustuvat Topdanmarkin vastuullisuusohjelmaan. Palkitsemisen yhteydessä aloitteita arvioidaan niiden strategisen merkityksen ja toteuman perusteella.

ESG-näkökohtien integrointi palkitsemiseen

Hastingsin lyhytaikaisissa ja pitkäaikaisissa kannustinjärjestelmissä otetaan huomioon suoritukset suhteessa 4C-tavoitteisiin (colleagues, customers, company, community), joihin sisältyy monimuotoisuutta ja osallistamista koskevat toimet, työntekijöiden sitoutuneisuus, asiakaskokemus, Hastingsin vastuullisuusohjelman edistäminen ja hyvän hallintotavan lujittaminen.

Palkkatasa-arvoa koskeva selvitys

Hastings laatii vuosittain raportin sukupuolten välisistä palkkaeroista Ison-Britannian lainsäädännön mukaisesti. Yhtiö pyrkii aktiivisesti ehkäisemään ongelmia maksamalla saman palkan samanlaisesta työstä sekä parantamalla sukupuolten välistä tasapainoa organisaation kaikilla tasoilla. 

ESG-näkökohtien integrointi palkitsemiseen

Mandatum ottaa palkitsemisperusteiden määrittelyssä huomioon, miten valitut kriteerit ja niiden saavuttaminen tukevat yhtiön arvoja ja tavoitteita, vastuullisuustavoitteet mukaan lukien. Mandatumissa asiakastyytyväisyys on jo useita vuosia kuulunut jokaisen työntekijän sekä ylimmän johdon palkitsemismittareihin. Liiketoimintayksiköillä voi lisäksi olla omia ESG-kriteereitä. Mandatumin palkitsemisrakenne sisältää myös toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kestävyysriskit ja haitalliset kestävyysvaikutukset otetaan huomioon palkitsemisessa. Esimerkiksi sijoitushallinnossa työskentelevillä työntekijöillä voi olla vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja sijoitusportfolioon liittyviä STI-tavoitteita.

Palkkatasa-arvoa koskeva selvitys

Mandatum laatii vuosittain raportin sukupuolten tasa-arvosta, jossa kerrotaan keskimääräiset ansiot sukupuolen sekä työntekijän palkkaluokan tai tehtävän mukaan. Raportti on luettavissa yhtiön intranetissä. 

Päivitetty