Ohjeita hallintarekisteröityjen osakkeiden ja ruotsalaisten talletustodistusten (SDR) omistajille

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Ruotsalaisten talletustodistusten (SDR) omistajat

Ruotsalaisten talletustodistusten omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden talletustodistusten edustamien osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että ruotsalaisten talletustodistusten omistaja on näiden talletustodistusten edustamien osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.4.2024 klo 10.00 mennessä, ja tällaista merkintää koskevan pyynnön on oltava perillä ruotsalaisten talletustodistusten liikkeeseenlaskijalla ja muiden tarvittavien toimenpiteiden toteutettuna viimeistään 17.4.2024 klo 10.00 mennessä. Ruotsalaisten talletustodistusten edustamien osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Ruotsalaisten talletustodistusten omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin siltä säilyttäjältä, jonka talletustodistusten omistaja on nimittänyt säilyttämään talletustodistuksia lukuunsa, tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista koskien. Edellä mainitun omaisuudenhoitajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta talletustodistusten omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee merkityksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 22.4.2024 klo 10.00 mennessä

Päivitetty