Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Yhtiökokous 2020

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 järjestetään etäkokouksena 2.6.2020 yhtiön pääkonttorilla, Helsingissä.

Poikkeukselliset kokousjärjestelyt

COVID-19-pandemiasta johtuen ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi Sammon varsinainen yhtiökokous järjestetään etäkokouksena. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ainoastaan äänestämällä ennakkoon tai käyttämällä asiamiespalvelua, tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Koska yhtiökokous pidetään etäkokouksena eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla, vain kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja ovat kokouksessa fyysisesti paikalla. Yhtiökokousta ei voi seurata videoyhteydellä.

Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin etukäteen kuvattu puheenvuoro julkaistaan yhtiökokouspäivänä tällä sivulla.

Kysymyksiä ja vastauksia yhtiökokouksesta

Osallistuminen kokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Sampo Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

1. Äänestäminen ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 25.5.2020 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ennakkoäänestys päättyi 25.5.2020 klo 10.00.

Tarkastele antamiasi ennakkoääniä

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään COVID-19-pandemiasta johtuen käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiespalvelun kautta valtuuttamalla asianajaja Antti Kuha Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen käyttämisestä ei aiheudu osakkeenomistajalle kuluja mahdollisia valtakirjadokumentteihin liittyviä postikuluja lukuun ottamatta.

Aikaraja valtakirjojen toimittamiselle oli 25.5.2020 klo 10.00.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistiin Sammon internetsivustolla 6.5.2020.

Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.5.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Lue lisää

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@sampo.fi viimeistään 11.5.2020 kello 14.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan kokouskutsun päivämääränä. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettavat äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2020. Mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.5.2020.

Vastaehdotusten toimittamisen aika päättyi 11.5.2020 klo 14.00. Vastaehdotuksia ei tehty.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 18.5.2020 kello 14.00 asti ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@sampo.fi tai postitse osoitteeseen Sampo Oyj, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.5.2020. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Kysymysten esittämisaika päättyi 18.5.2020. Sampo vastaanotti yhden osakkeenomistajan kysymyksen.

Osakkeenomistajan kysymys ja johdon vastaus

Osinko

Hallitus ehdottaa vuodelta 2019 maksettavaksi osinkoa 1,50 euroa osakkeelta.

  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 4.6.2020
  • Osingonmaksupäivä 11.6.2020

Ehdotettu hallitus

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavat jäsenet:

Aiheeseen liittyvä materiaali

Sampo on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 osoitteessa www.sampo.com/vuosi2019.

Samassa osoitteessa ovat saatavilla myös mm.:

  • konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus;
  • liiketoimintajohdon videokatsaukset;
  • Sampo-konsernin riskienhallintaraportti 2019;
  • Sampo-konsernin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019;
  • Sampo-konsernin palkitsemisraportti 2019, joka on osa osoitteessa www.sampo.com/palkkajapalkkioselvitys saatavilla olevaa palkka- ja palkkioselvitystä.
Päivitetty 25.5.2020